РЕШЕНИЕ
№938
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2234/13.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на 2 бр. поземлени имота, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9514 с площ от 542 кв.м, по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 47 700 лв. без ДДС; 2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9515 с площ от 358 кв. м, по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 31 500 лв. без ДДС


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. е приета с Решение №821/24.11.2022 г. на Общински съвет-Казанлък. Същата може да се актуализира през годината в зависимост от проявен интерес на граждани за реализиране на инвестиционни намерения, както и по предложение на Община Казанлък.

Поради тази причина предлагам да бъдат включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. следните общински имоти:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9514 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет едно четири) с площ 542 (петстотин четиридесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори 35167.503.9513, 35167.506.9634, 35167.503.9515, 35167.503.8439, 35167.503.8417, Предишен идентификатор 35167.503.5064. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1065/05.07.2022 г. на Кмет, представлява УПИ IV-9514 „За жилищно строителство“ в кв. 449 на град Казанлък. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4299/20.01.2023 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. №482/31.01.2023 г., Акт №123, т. 2, н. д. 343.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9515 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет едно пет) с площ 358 (триста петдесет и осем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници:

ПИ с идентификатори 35167.506.9634, 35167.503.9516, 35167.503.8439, 35167.503.9514, Предишен идентификатор 35167.503.5064. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1065/05.07.2022 г. на Кмет, представлява УПИ V-9515 „За жилищно строителство“ в кв. 449 на град Казанлък. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4300/20.01.2023 г., вписан  в СВ-Казанлък с вх. №483/31.01.2023 г., Акт №124, т. 2, н. д. 344.   

За всеки от имотите са изготвени данъчна оценка от дирекция „Местни приходи” и пазарна оценка без ДДС от оценител по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС, които са в размер както следва:

 

 

 

АОС

 

Описание на имота

         Данъчна

         оценка

Пазарна оценка

1.

№ 4299 от 20.01.2023 г.

ПИ с идентификатор 35167.503.9514, площ 542 кв. м по КККР на гр. Казанлък

7 621,60 лв.

47 700 лв.

2.

№ 4300 от 20.01.2023 г.

ПИ с идентификатор 35167.503.9515, площ 358 кв. м по КККР на гр. Казанлък

5 034,20 лв.

31 500 лв.

 

Считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80, т.4 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Допълва в Приложение №3, Таблица: „От продажба на земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на Общински съвет-Казанлък, както следва:

1. Под №35: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9514 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет едно четири) с площ 542 (петстотин четиридесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори 35167.503.9513, 35167.506.9634, 35167.503.9515, 35167.503.8439, 35167.503.8417, Предишен идентификатор 35167.503.5064. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1065/05.07.2022 г. на Кмет, представлява УПИ IV-9514 „За жилищно строителство“ в кв. 449 на град Казанлък. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4299/20.01.2023 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. №482/31.01.2023 г., Акт №123, т. 2, н. д. 343.;

2. Под №36: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9515 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет едно пет) с площ 358 (триста петдесет и осем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори 35167.506.9634, 35167.503.9516, 35167.503.8439, 35167.503.9514, Предишен идентификатор 35167.503.5064.

По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1065/05.07.2022 г. на Кмет, представлява УПИ V-9515 „За жилищно строителство“ в кв. 449 на град Казанлък.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4300/20.01.2023 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. №483/31.01.2023 г., Акт №124, т. 2, н. д. 344.

Ⅱ. Да се извърши продажба чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на следните общински имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9514 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет едно четири) с площ 542 (петстотин четиридесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори 35167.503.9513, 35167.506.9634, 35167.503.9515, 35167.503.8439, 35167.503.8417, Предишен идентификатор 35167.503.5064. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1065/05.07.2022 г. на Кмет, представлява УПИ IV-9514 „За жилищно строителство“ в кв. 449 на град Казанлък. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4299/20.01.2023 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. №482/31.01.2023 г., Акт №123, т. 2, н. д. 343.;

Начална тръжна цена: 47 700 (четиридесет и седем хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9515 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет едно пет) с площ 358 (триста петдесет и осем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори 35167.506.9634, 35167.503.9516, 35167.503.8439, 35167.503.9514, Предишен идентификатор 35167.503.5064. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1065/05.07.2022 г. на Кмет, представлява УПИ V-9515 „За жилищно строителство“ в кв. 449 на град Казанлък. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4300/20.01.2023 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. №483/31.01.2023 г., Акт №124, т.2, н. д. 344. 

Начална тръжна цена: 31 500 (тридесет и една хиляди и петстотин) лв. без ДДС.

Ⅲ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 21.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.