РЕШЕНИЕ
№940
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2222/06.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 22633.60.2 по КККР на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е подадено Заявление с вх. №94-П-988-1/2022 г. от Петя Бонева за закупуване на общинската част от Поземлен имот с идентификатор 22633.60.2 с обща площ 866 кв. м местност „Дерин алчак“ по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Долно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-20/2018 г. на ИД на АГКК. Петя Бонева е собственик за 600/867 идеални части от земята и сезонна постройка съгласно представените нотариални актове – н. а №196, т. I, рег. №739, Дело №286 от 16.02.2004 г. и н. а. №1, т. I, рег. №17, Дело №2 от 07.01.2004 г. За общинската част от имота - 267/867 идеални части от земята, е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4196/28.09.2022 г, вписан в Служба по вписванията в град Казанлък вх. рег.№:6071/2022 г, Акт №166, т. 20, н. д. 4255.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2023 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.   

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 22,70 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404067591/05.01.2023 г. на дирекция „Местни приходи”, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност  673,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2023 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4196/ 28.09.2022 г.

Петя Бонева

673.00

нива

267/867 ид. ч. от ПИ с ид. 22633.60.2 село Долно Изворово

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 22633.60.2 (две две шест три три точка шест нула точка две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долно Изворово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Долно Изворово, местност „Дерин алчак“, с обща площ 866 кв. м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); при граници: ПИ с идентификатори 22633.60.1, 22633.60.3, 22633.60.341, Номер по предходен план: 060002, чрез продажба на общинската част - 267/867 (двеста шестдесет и седем към осемстотин шестдесет и седем) идеални части от земята на съсобственика – Петя Бонева от град Казанлък, за сумата от 673.00 (шестстотин седемдесет и три) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Петя Бонева. Договорът да се сключи в срока на валидност на пазарната оценка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петя Бонева, с адрес: град Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.