РЕШЕНИЕ
№942
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2241/17.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора,  което ще се проведе на 19.04.2023 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получена Покана с вх. №29-30-1/14.03.2023 г. от изпълнителния директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора проф. д-р Йовчо Йовчев, за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19.04.2023 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на акционерното дружество (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ №2) при следния дневен ред:

1. Вземане на решение по чл.56, ал.13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и т.8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП –

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56,ал.2 от ППЗПП, както следва:

1. Стойност на една бална единица по чл.56, ал.4 от ППЗПП в размер на 80 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец;

2. Стойност на една бална единица по чл. 56, ал.3 от ППЗПП в размер на 50 на сто от стойността по т.1;

3. Замяна на показател №4 „Изменение на финансовия резултат“, от Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал“ с критерии за определяне на бална единица, както следва:

 

Показател № 4

 

Критерии

Бални единици

Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал

4.1

до 1%

0

4.2

от 1 % до 3 %

1

4.3

от 3 % до 5%

1,5

4.4

над 5%

2

 

4. Замяна на показател №5 „Изменение на добавената стойност на един зает“, от Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП е показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл „Здравеопазване“ с критерии за определяне на бална единица, както следва:

Показател №5

 

Критерии

Бални единици

„Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен договор, за отрасъл „Здравеопазване“

5.1

Нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложени в КТД не са достигнати

0

 

5.2

Нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложени в КТД са достигнати

 

2

 

5. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие, при съобразяване на определената в настоящото решение стойност на една бална единица.

 

2. Приемане на Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишният финансов отчет на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД Стара Загора –

Проект на Решение:  Общото събрание на акционерите приема Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишният финансов отчет на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД Стара Загора.

3. Одобряване на Бизнес програма на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД Стара Загора за периода 2022 – 2024 година, изготвена съгласно нормативните изисквания в т.ч. чл.57 и чл.58 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия съгласувана от Министерството на здравеопазването с Писмо изх. №03-08-1634/23.12.2022г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема актуализираната Бизнес програма на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД Стара Загора за периода 2022 – 2024 година, изготвена съгласно нормативните изисквания в т.ч. чл.57 и чл.58 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

4. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата от 616536.95 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по Договор №РД-12-202/14.05.2020г. в размер на 103120 лв. за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за вирусологична диагностика, по Договор №РД-12-223/26.08.2020г. в размер на 513416,95 лв. за „Пребазиране на отделенията по гинекология, Клиника по съдова хирургия, Клиника по неврохирургия, Хирургична клиника“, чрез записване на 61 653 броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството със сумата от 616536,95 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по Договор №РД-12-202/14.05.2020 г. в размер на 103 120 лв. за Доставка,

монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за вирусологична диагностика,

по Договор №РД-12-223/26.08.2020 г. в размер на 513 416,95 лв. за „Пребазиране на отделенията по гинекология, Клиника по съдова хирургия, Клиника по неврохирургия, Хирургична клиника“, чрез записване на 61 653 броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата.

 

5. Промяна в Устава на дружеството

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.226 от Търговския закон, чл.39 от Наредба №19 на ОбС - Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публичните предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия.

Р Е Ш И:

1. Упълномощава Ахмед Мехмед, Зам.-кмет на община Казанлък при Община Казанлък, да участва в извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 19.04.2023 г. (сряда) от 11:00 часа, в Заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на дружеството (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” №2) при определения дневен ред и да гласува със „против” по всички въпроси по приложения дневен ред, с всички притежавани акции.

2. Задължава Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък при Община Казанлък в качеството му на представител на Община Казанлък в извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора в десетдневен срок след провеждане на извънредното събрание да внесе в Общински съвет протокол и доклад за взетите решения и начина на гласуване по дневния ред на проведеното общо събрание на акционерите.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/04/2023 г.