РЕШЕНИЕ
№943
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2228/09.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в изпълнение на задълженията произтичащи от §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Община Казанлък е постъпило Мотивирано искане от Общинска служба „Земеделие” гр. Казанлък с вх. №194-М-8822-1#20/02.03.2022/21 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.1 и ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” - гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29 Април 2008 г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

 

2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

 

3. Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

 

4. Изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

 

5. Изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ директора на ОД „Земеделие” - гр. Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008 г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ за землищата на община Казанлък.

 

С измененията на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

 

2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

 

3. Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

 

На 18.02.2015 г. бе обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (ЗИД на ЗОЗЗ). Чрез преходните и заключителни разпоредби на закона се налагат съществени изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), касаещи общините.

Въвеждат се ограничения относно разпореждането с т. нар. остатъчен земеделски фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ, върху които не са предявени права на собственост в законоустановените срокове и бе предоставен в собственост на общините. Предвидено е в срок от 5 години от влизане в сила на ЗИД на ЗОЗЗ тези земеделски земи да не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки и да се предоставят единствено за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост, за обезщетяване на собственици, чиято собственост не може да бъде възстановена, както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона са собствеността и ползването на земеделските земи съществуващи на терена стари реални граници на имоти са тези, които представляват топографски елементи като слогове, пътища, огради, трайни насаждения, брегови линии на водни течения и водни площи, оврази, дерета и други подобни, при условие, че не е променено местоположението им след включването на земите в ТКЗС или в ДЗС.

Възстановими на терена стари реални граници на имота са тези, които е възможно да бъдат установени чрез кадастрален план, комасационен план или частичен земеустройствен план преди образуването на ТКЗС и ДЗС. За установяването на границите могат да се използват и стари геодезически снимки, аерофотоснимки, дешифровъчни фотокопия, ортофотопланове и скици на имоти, издадени от техническите служби на общината.

Планът за обезщетяване на собственици на земеделски земи по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ е обявен в ДВ бр. 94/16.11.2007 г. и е влязъл в сила. Всички общински имоти, които са били определени със заповед на Областния управител и решение на Общински съвет – Казанлък, са били включени и използвани при изготвянето му. По тази причина на основание чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Общинска служба „Земеделие“ представя мотивирано искане, чрез кмета на Общината до Общински съвет /в случая на основание §27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/, за определяне на нови земеделски имоти, които да послужат за обещетяване на собствениците.

Мотивираното искане от Общинска служба „Земеделие” гр. Казанлък с вх. №194-М-8822-1#20/02.03.2022/21 г., по Преписка Я2004 е направено съгласно Съдебно решение №184“б“/17.12.2007 г. по гражданско дело - установителен иск по реда на чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ, с който е признато правото да бъде възстановен имот в землището на гр. Казанлък с обща площ 2,200 дка местността „Старите лозя“. След влизане в сила на съдебното решение ОСЗ-Казанлък е постановила Решение за възстановяване правото на собственост №01/16.06.2008 г. по преписката. Наследниците по преписката са претендирали за възстановяване на конкретен имот наследниците са завели дело, при което съдът е постановил позитивно решение по отношение на възстановяването на претендирания имот на наследниците на Марин Маринов.

В изпълнение на съдебното решение Община Казанлък е издала скица и удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ за възстановяване на частта от имота, която не е била застроена. На основание това ОС „Земеделие“ - Казанлък е постановила окончателно Решение №01/02.06.2011 г. за възстановяване на имота в границите на регулацията с имот пл. №57 в местност „Старите лозя“ от 0,771 дка и отказ за възстановяване на останалата площ от признатия за възстановяване на имота или част от него,

собствениците се обезщетяват със земя и или поземлени ПКБ. На това основание ОСЗ-Казанлък е постановила Решение №01-О/02.06.2011 г. за определяне правото на обезщетение на собствениците по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ и същото им е връчено по ГПК. Със Заявление с вх. №164/27.06.2011 г. собствениците са заявили желанието си за вида на обезщетението – със земеделска земя.

За изпълнение на съдебното решение чрез обезщетение със земя в землище гр. Казанлък, съобразно средните цени по категории, следва да се обезщети с имот на стойност 160 лв. с площ за съответната категория. При извършената справка в регистъра на имотите общинска собственост се установи, че не е наличен имот, отговарящ изцяло по площ и категория на стойността 160 лв. Като най-близък до стойността е определен ПИ 83199.59.1 с НТП „Нива“, с площ 1618 кв.м, IX категория на стойност 163 лв. в землището на гр. Шипка.

По тази причина ОС „Земеделие“ – Казанлък предлага ПИ 83199.59.1 да бъде отписан от регистрите на общинска частна собственост, като остатъчен фонд на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и предоставен за обезщетение на наследниците на Марин Маринов.

От изложеното дотук следва, че са налице условията по §27, ал.1 и ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал.1 и ал.2, т.3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ,

Р Е Ш И:

1. Предоставя земя от общинския поземлен фонд, при наличие на решение на Общинска служба по Земеделие, гр. Казанлък за обезщетяване със земя на признато, но невъзстановено правото на собственост върху земеделска земя на наследниците на Марин Маринов, както следва:

 

Земеделска земя с площ от 1618 (хиляда шестстотин и осемнадесет) кв. м, представляващ Поземлен имот с идентификатор 83199.59.1 с площ 1618 кв. м, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Шипка, м. „Габъра - Чинин долец“, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП „Нива“, категория на земята при неполивни условия 9 (девета), по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-964/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, при граници: Поземлен имот с идентификатор 83199.59.386 и поземлен имот с идентификатор 83199.59.388; Вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ).

 

2. Поземлен имот с идентификатор 83199.59.1 да бъде отписан от регистрите на общинска частна собственост, като остатъчен фонд на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък;

Селиме Синап - Неби - Началник на ОС “Земеделие“ – гр. Казанлък;

Даниела Колева -  Н-к отдел „ИУС”;

Мадлена Стоянова с постоянен адрес гр. Казанлък;

Кирил Дикранов  с постоянен адрес гр. Казанлък;

Златилиян  Петков с постоянен адрес гр. Пловдив;

Маринчо Петков с постоянен адрес Столична община, гр. София.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.