РЕШЕНИЕ
№947
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2237/14.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на ПУП - план за регулация и застрояване ведно със схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 80532.69.39 с НТП - "За стопански двор", територия "земеделска", с площ от 11.980 дка, в местност "Старата кория", землище на с. Черганово, общ. Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива за производствени и складови дейности и изграждане на фотоволтаична централа.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-3133-1#1/20.01.2023 г. от „ПОЛИБЕТ“ ООД, с управител Младен Момчев с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за ПИ с идентификатор 80532.69.39 с площ от 11.980 дка, с НТП „за стопански двор“ в местност „Старата кория“, землище село Черганово при граници и съседи с НТП: 80532.69.23 - „за стопански двор“, частна собственост, 80532.69.38 - „за друг вид производствен, складов обект,“, частна държавна собственост, 80532.69.412 - „пасище“, публична общинска собственост, 80532.69.36 - „пасище“, публична общинска собственост, 80532.69.294 - „за селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 80532.69.16 - „за стопански двор“, частна държавна собственост, 80532.69.34 - „за стопански двор“, частна държавна собственост, 80532.69.20 - „за стопански двор“, частна държавна собственост. Инвестиционните намерения на възложителя са да изгради производствени, складови и обслужващи сгради, както и фотоволтаична централа на терен и по покриви на сгради. Местоположението на имота е на изток от строителните граници на село Черганово и е разположен в бившия стопански двор на селото.

Предвижда се изработката на ПУП - парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот  с идентификатор 80532.69.39 през части от ПИ с идентификатор 80532.69.23 с НТП „за стопански двор“, собственост на ЕТ „ЗЪМОВ – ИВАН СТОЯНОВ“ и ПИ 80532.69.29 с НТП „за селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост, в землище село Черганово, с цел достигане до осова точка №63 от ул. „Черно море“ на с. Черганово. Между ЕТ „ЗЪМОВ – ИВАН СТОЯНОВ“ и „ПОЛИБЕТ“ ООД е сключен договор по чл.192 и чл.193 от ЗУТ за учредяване право на прокарване и право на преминаване с Акт №28, вх. рег. №46, т.1, Дело №30 от 06.01.2023 г. на Служба по вписванията гр. Казанлък, с който ЕТ „ЗЪМОВ – ИВАН СТОЯНОВ“ учредява възмездно и безсрочно право на преминаване, подход за достигане и прокарване на ЕЛ и ВиК мрежи през имота му с ПИ 80532.69.23 за достигане до ПИ 80532.69.39.

За електрозахранване на имота и присъединяване към ВиК мрежата се предвижда да се разработят план-схеми и парцеларни планове при необходимост след становища на съответните експлоатационни дружества.

Инвестиционното намерение не противоречи на устройствената зона от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Смф1 (Смесена многофункционална зона, разновидност 1). Предвидени са  следните показатели за застрояване: до 70% плътност на застрояване, 2.5 коефициент на интензивност, 30% минимално озеленяване и до 10 м максимална кота корниз, свободно застрояване, отреждане на имота „за производствени и складови дейности и за фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия“.  

Представено е Уведомление от РИОСВ №КОС-01-7428(2) от 15.12.2022 г., с което се удостоверява, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, и чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 80532.69.39, с начин на трайно ползване (НТП) „за стопански двор“, територия „земеделска“, с площ от 11.980 дка, в местност „Старата кория“, землище на село Черганово, община Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива за производствени и складови дейности и изграждане на фотоволтаична централа, при граници и  съседи ПИ: 80532.69.23, 80532.69.38, 80532.69.412, 80532.69.36, 80532.69.294, 80532.69.16, 80532.69.34, 80532.69.20.

2. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 80532.69.39, върху части от ПИ с идентификатор 80532.69.29, с НТП „за селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост,

в землището на село Черганово, с цел достигане до осова точка № 63 от ул. „Черно море“ на с. Черганово.

3. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП по т.2 част от ПИ с идентификатор 80532.69.29 с НТП „за селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост.

4. Одобрява заданието по т.1 и т.2, съставено от Възложителя.

5. Определя срок на валидност на съгласието по т.3 – три години.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ПОЛИБЕТ“ ООД, с управител Младен Момчев и адрес на управление гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.