РЕШЕНИЕ
№948
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2236/13.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване ведно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот № 83106.42.543 - с НТП "Нива", с площ от 2162,00 кв. м по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За обществено обслужване и рекреационна дейност"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-7569-1/05.01.2023 г. от  „ТЕЛОПСИ ИНВЕСТ“ ЕООД с управител Петър Бозуков, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот № 83106.42.543– с НТП “Нива”, с площ от 2162,00 кв.м. по КККР на с. Шейново, одобрен със Заповед №РД-18-94 от 29.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83106, община Казанлък. Инвестиционното намерение на Възложителя е да построи търговски комплекс. Имотът се намира на север от границите на урбанизираната територия на с. Шейново, местност „Къра“, с граници: север – ПИ 83106.42.515, изток - ПИ 83106.42.513, юг – ПИ 83106.42.541, запад – 83106.42.514.

Транспортният достъп ще се осъществява от път от републиканската пътна мрежа №83106.42.513 с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“ по КККР на с. Шейново, одобрени със Заповед №РД-18-94 от 29.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83106, община Казанлък.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора с предоставено Писмо №КОС-01-7493/19.12.2022 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

За Водоснабдяването и електроснабдяването на имота на имота се предвижда да се разработят план-схеми и парцеларни планове при необходимост след становища на съответните експлоатационни дружества.

От Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Зона за обществено-обслужващи дейности-разновидност 1 (Оо1).

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Оо1 са: до 10 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 50%, коефициент на интензивност 1,5 и 40% минимална площ за озеленяване.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот №83106.42.543 (при граници и съседи: север – ПИ 83106.42.515, изток - ПИ 83106.42.513, юг – ПИ 83106.42.541, запад – 83106.42.514)  – с НТП “Нива”, с площ от 2162,00 кв. м. по КККР на с. Шейново, одобрен със Заповед №РД-18-94 от 29.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83106, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За обществено обслужване и рекреационна дейност“. Транспортният достъп до Поземлен имот №83106.42.543 ще се осъществява от път от републиканската пътна мрежа №83106.42.513 с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“ по КККР на с. Шейново, одобрени със Заповед №РД-18-94 от 29.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83106, община Казанлък.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ТЕЛОПСИ ИНВЕСТ“ ЕООД с управител Петър Бозуков, в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.