РЕШЕНИЕ
№950
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2192/16.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване ведно със схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 77027.36.3, с начин на трайно ползване (НТП) "нива", "земеделска територия", с площ от 2574 кв. м в местност "Стопански двор", землище на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива "за производствени, складови дейности и обществено обслужване"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-М-6584-1/21.12.2022 г. от Мехмед Агуш и Енгин Агуш с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 77027.36.3, с начин на трайно ползване (НТП) “нива“, “земеделска територия“ с площ от 2574 кв.м, в местност „стопански двор“, землище Хаджидимитрово  при граници и съседи и НТП: 77027.36.7 - „селскостопански г. ведомствен път“, публична общинска; 77027.39.164 - „селскостопански г. ведомствен път“, публична общинска собственост, 77027.37.133 - „местен път“- публична общинска собственост, 77027.36.2 - „нива“, частна собственост. Транспортният достъп до имота е възможно да се осъществи  от север чрез ПИ с идентификатор 77027.37.133 от общинска пътна мрежа Крън-Хаджидимитрово. Инвестиционните намерения на възложителите да се изградят складове за строителни материали.

За Водоснабдяването и електроснабдяването на имота на имота се предвижда да се разработят план-схеми и парцеларни планове при необходимост след становища на съответните експлоатационни дружества.

Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Смф1 (смесена многофункционална), разновидност 1.

Предвидени са  следните показатели за застрояване: до 70% плътност на застрояване, до 2.5 коефициент на интензивност, 30% минимално озеленяване и до 10 м височина.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 77027.36.3, с начин на трайно ползване (НТП) “нива“, “земеделска територия“ с площ от 2574 кв.м, в местност „стопански двор“, землище Хаджидимитрово, община Казанлък  с цел реализиране на стопанска инициатива „за производствени, складови дейности и обществено обслужване“.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Мехмед Агуш и Енгин Агуш с адрес: с. Хаджидимитрова, общ. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.