РЕШЕНИЕ
№951
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2301/11.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024 -2026 година, Етап I.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение на Министерски съвет №70 от 27.01.2023 година, в изпълнение на чл.67 от Закона за публичните финанси e открита бюджетната процедура за 2024 година. Съгласно дадените указания общините разработват бюджетна прогноза за периода 2024-2026 година в частта постъпления от местни приходи и разходи за местни дейности.

С Писмо БЮ №1 от 10.03.2023 г.,  Министерство на финансите издаде указания за разработване на първи етап на бюджетна процедура за периода 2024 – 2026 г.

При прогнозирането на приходите и разходите за местни дейности се имат в предвид настъпилите до момента на съставянето промени в нормативната уредба, взетите решения за нови разкрити или закрити структури и услуги.

База за разработване на Бюджетната прогноза на Община Казанлък за периода 2024 – 2026 г. са:

- Одобрените бюджетни параметри Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;

- разделението на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности, прието с Решение №50 на МС от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение №196/2022 г., изменено с Решение №540/2022 г.

- действащите законови и подзаконови актове;                                                                                                                                                                                                                     

- фискалните правила и ограничения, предвидени в Закона за публичните финанси;

- предложенията на второстепенни разпоредители с бюджет и на местната общност;

- мерки за подобряване на финансовата дисциплина, свързани със спазване на принципите на добро финансово управление.

 

Съгласно насоките за разработване на бюджетни прогнози 2024-2026 г. приходите и разходите като цифрова информация следва да бъдат закръглени така, че да завършват поне на „00“.

В раздел I „Приходи“ - Бюджетна прогноза на собствените приходи за периода 2024-2026 година е съобразена с икономическите тенденции. Приходите са определени на база постигнатите през последните три години нива, на анализа на причините за съответното изпълнение, както и на усилията на общинска администрация за подобряване на събираемостта и повишаване на приходите и доходите от собственост.

При планиране на постъпленията от местни такси се има в предвид промените по чл.6, ал.1 и чл.81 от ЗМДТ във връзка с отпадането н таксите за детски градини и детски ясли от 1.04.2022 г.

В раздел II „Разходи“, в съответствие с чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси,  са включени всички разходи за местни дейности във функционален разрез, съгласно Единната бюджетна класификация за 2023 година. Финансовият ресурс за обезпечаване на тези разходи са  общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия и преходен остатък от общинските приходи. Разходите се разпределят по функции и дейности за издръжка и капиталови.

При планиране на разходите за местни дейности във функции „Образование“ и „Здравеопазване“ се има предвид, че във връзка с отпадането на съответните такси по чл.81 от ЗМДТ разходите за издръжка на детските градини и детските ясли се финансират чрез нормативи за съответните делегирани от държавата дейности, поради което за периода 2024-2026 г. текущи разходи за детски градини и детски ясли в местните дейности не се планират

В бюджета прогноза са запазени всички социални политика на Общината.

Съгласно насоките на МФ по отношение на политиката по доходите в бюджетната сфера за периода 2024-2026 г. разчетите за размера на разходите за персонал се изготвят на база на нивото на утвърдени с нормативните актове размери на възнагражденията, отчитане на размера на МРЗ за 2023 г. в размер на 780 лв. и запазването му на това ниво за периода 2024-2026 г., като на втория етап от бюджетната процедурата за 2024 г. ПРБ при подготовката на проектобюджетите ще актуализират прогнозите си за ефектите от МРЗ за периода 2024-2026 г. на базата на разработен механизъм от МТСП.

Разходната част на бюджетната прогноза за периода 2024-2026 г. в частта за местните дейности е съставена, съгласно указанията на Министъра на финансите, действащите законови и подзаконови нормативни актове, Наредба №28 на ОбС-Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг, при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност.

Разходите се планират на база предложения от местната общност, кметове на населени места, второстепенните разпоредители с бюджет, отдели и дирекции  към общинска администрация, ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и бюджетните взаимоотношения.

Съгласно указания на Министерство на финансите се залагат само разходите за местни дейности като не се залагат разходите за дофинансиране на делегирана държана дейност с местни приходи.

В раздел III „Трансфери (Бюджетни взаимоотношения)“

Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет  с централния бюджет – обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи.

База за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2024-2026 г. се залагат одобрените със ЗДБРБ за 2022г. размери, съгласно дадените указания от Министерството на финансите.

В параграф 61-00 „Трансфери между бюджети“ се планират средства за отчисления и обезпечения на битовите отпадъци по чл.60 и чл.64 от ЗУО, както и за възстановяване от РИСОВ на разходите по сепариране на битовите отпадъци и инвестиционни разходи.

               В раздел IV „Временни безлихвени заеми“ са разчетени средствата по предоставени и предстоящи за предоставяне и възстановяване по бюджета на общината  временни безлихвени заеми.

В раздел V „Бюджетно салдо“ е отразена разликата  между сбора  от собствените приходи, получените трансфери и временни безлихвени заеми, намален с размера на  планираните разходи.

 

В раздел VI „Операции с финансови активи и пасиви“ са планирани  позициите по финансиране на бюджетното салдо. По отношение на дълговите позиции са посочени очакваните погашения по главници на заеми от банки и други лица в страната. Тук се включват и средствата за предстоящи за сключване договори за дълг.„

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, чл.82, ал.3 и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.15, ал.5 от Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,  

  

Р Е Ш И:

 

Одобрява Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Казанлък за период 2024-2026 г.  – етап I, съгласно Приложение №1 неразделна част от настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/05/2023 г.