РЕШЕНИЕ
№954
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53

 

Относно: ОС_2254/23.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Казанлък" на д-р Бойчо Бойчев.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „По повод Празника на град Казанлък - 2023 г. и предстоящата тържествена сесия представям пред Общински съвет предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Казанлък“ в изпълнение на Наредба №27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, както следва:

Д-р Бойчо Бойчев - роден  в гр. Казанлък през 1962 г. Завършва политехническа гимназия „Кирил и Методий” през 1980 г. Висше образование - медицина завършва през 1988 г. в Киевския медицински университет „А.А. Богомолец”, а след това специализира вътрешни болести през 1993 г. и кардиология през 1997 г. в Медицински университет София.

Сертифициран специалист по Ехокардиография фундаментално ниво, в последствие Ехокардиография- експертно ниво, за професионална квалификация с призната правоспособност по  „ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ”.

Удостоен с почетния знак на "Българския Лекарски Съюз"; също така с наградата на "Българската асоциация за информационни технологии" през 2017 г.

Общ трудов стаж като лекар 34 години, като специалист вътрешни болести – над 29 години, като специалист – кардиолог – над 26 г. От 01.03.2014 г до настоящия момента - Управител на Медицински и Телемедицински център "Чек Пойнт Кардио" - гр. Казанлък.

Главен изследовател в международни мултицентрични изследвания - HERO II, MAGIC, PLATO, TRILOGY, CHAMPION PHOENIX, AMGEN, MERK фаза II .

Автор на научни статии в специализирани кардиологични издания на “Българска кардиология”  описващи проблемите с трансезофагеалната електрокардиография и кардиостимуляция.

Автор на редица научни статии в областта на кардиологията и телемедицината. Представеното предложение е за личност, допринесла за издигане на Казанлък в национално и международно ниво.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, и чл.32 във връзка чл.33, т.1 и чл.36 ал.1, от Наредба №27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината,

  

Р Е Ш И:

 

Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Казанлък” д-р Бойчо Бойчев – за изключителни постижения в областта на здравеопазването.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Бойчо Бойчев.

 

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.