РЕШЕНИЕ
№958
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2302/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на ценовата политика за билета за еднократно пътуване за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък, във връзка с изпълнение на Договор №Д06-1/04.01.2021 г. за възлагане на обществен превоз на пътници. Промяна в Приложение №3, в частта билет за еднократно пътуване.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Във връзка с изпълнение на Договор №Д06 -1/04.01.2021 г. за възлагане на обществен превоз на пътници, между Община Казанлък и „Балканинвест“ ЕООД  е внесено предложение от общинското дружество превозвач за актуализация на цената билета, за градски транспорт в гр. Казанлък от 01.05.2023 г. Искането на общинското дружество „Балканинвест“ ЕООД за актуализация на цената билета е породена от повишените инфлационни равнища в страната и произхождащите от това повишения на цените на основните консумативи и услуги – ел. енергия, горива, неколкократното увеличение на трудовите възнаграждения и др. Основна цел на тази актуализация е намаляване на реализираната загуба на общинското дружество от дейнсотта по вътрешноградски транспорт и функционално използване на новата билетна система, чрез пренасочване на пътниците към алтернативни начини за закупуване на билети:

- автоматни машини за закупуване на билети (ТВМ)

- мобилно приложение

Осреднената стойност на разход за електроенергия за последното тримесечие на 2022 г. е 22 000 лв., което е увеличение спрямо спрямо същия период за предходната година с повече от 50%. Въпреки пропорционалната компенсация от цената на мвч. електроенергията е в много по-високи равнища спрямо първоначално заложените. Общите разходи на дружеството за работни заплата и осигуровки сa увеличени с над 12% за 2023г., и продължават да се увеличават, което съществено се отразява върху разходната част.

Годишната инфлация измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ) кумулирана за периода от февруари 2023 г. спрямо февруари 2022 г. е 16% по официални данни на НСИ. Спрямо условията на чл.5, т. 5.10 от Договор №Д06 -1/04.01.2021 г. превозвача предлага да се направи корекция в ценовата политика касаеща цената на билета за еднократно пътуване в градски транспорт, както следва:

 

1. Повишаване цената на еднократен билет за еднократно пътуване закупен в електробус от кондуктор от 1.00 лв. с ДДС на 1.20 лв. с ДДС.

2. Възможност за закупуване на билет за еднократно пътуване с отстъпка на цена от 1,00 лв с ДДС. Отстъпката да се осъществява за пътници закупуващи своите билети предварително. Гражданите желаещи да ползват отстъпка ще могат да си закупуват билети по 2 възможни начина:

-  от автомати „/ТВМ/ машини“ разположени на четири точки по булевардите Александър Батенберг и 23 ПШП

- от мобилното приложение „Градски транспорт Казанлък“

3. Запазване на абонаментните карти за градски транспорт на същите равнища упоменати в „приложение 3 Действаща тарифа“.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Обн. ДВ. бр.32 от 29н март 2002 г.), във връзка с т.5.10 от Договор №Д06 - 1/04.01.2021 г. за възлагане на обществен превоз на пътници, сключен между Община Казанлък и „Балканинвест“ ЕООД, 

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава цени на билети за еднократно пътуване за извършване на превоз на пътници съгласно Приложение №3 към Договор №Д06 -1/04.01.2021 г.

2. Възлага на Кмета на община Казанлък да сключи допълнително споразумение към Договор №Д06 -1/04.01.2021 г. съгласно т.1 от настоящото решение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петко Карагитлиев - Управител на „Балканинвест“ ЕООД.

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/05/2023 г.