РЕШЕНИЕ
№960
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2307/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора по обекти, за периода от месец 10.2021 г. до месец 10.2022 г., съгласно чл. 4 и чл. 7 от Договора между АВиК и "ВиК" ЕООД - Стара Загора; 2. Приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за монтирани водомери на СВО /сградно водопроводно отклонение/ на територията на община Казанлък за периода от месец 10.2021 г. до месец 09.2022 г., съгласно чл.4 и чл.7 от Договора между АВиК и "ВиК" ЕООД - Стара Загора.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с Указания на МРРБ №91-00-87/13.11.2017 г., Заповед №АВиК-РД-3Д-3/12.12.2022 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, Общинският съвет да приеме и одобри извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора по обекти, за периода от месец 10.2021 г. до месец 10.2022 г. и за монтирани водомери на СВО /сградно водопроводно отклонение/ на територията на община Казанлък, област Стара Загора, за периода: от месец 10.2021 г. до месец 09.2022 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, внасям досието на инвестициите в ОбС.

С 2 (два) броя приемо-предавателни протоколи от: 15.12.2022 г.

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, предава на община Казанлък досиетата на обекти за направени инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора, за периода от месец 10.2021 г. до месец 10.2022 г. и за монтирани водомери на СВО /сградно водопроводно отклонение/ на територията на община Казанлък, област Стара Загора, за периода от месец 10.2021 г. до месец 09.2022 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора на активи – публична общинска собственост.

Със Заповед №АВиК-РД-3Д-3/12.12.2022 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора е назначена междуведомствена комисия от представители на: община Казанлък; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, която да приеме извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора: 1. По обекти за периода от месец 10.2021 г. до месец 10.2022 г.

2. За монтирани водомери на СВО /сградно водопроводно отклонение/ на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 10.2021 г. до месец 09.2022 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

Комисията извърши проверка и обобщи своята работа като изготви отделни протоколи за всички извършени инвестиции:

1. По обекти за периода от месец 10.2021 г. до месец 10.2022 г. на обща стойност 580 807,85 лв. без ДДС

2. За монтирани водомери на СВО /сградно водопроводно отклонение/ на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 10.2021 г. до месец 09.2022 г. на обща стойност 61 481,35 ЛВ. без ДДС. Съгласно Счетоводната Политика и указания на Министерство на Финансите, водомерите са отчетени на разход и не са въведени в баланса от протоколите на гр. Казанлък и съответните кметства в община Казанлък.„

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. с чл.198б, т.3 и чл.198о, ал.1 от Закона за водите, вр. с Указания на МРРБ №91-00-87/13.11.2017 г., Заповед №АВиК-РД-3Д-3/12.12.2022 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, 

 

Р Е Ш И:

 

I. Приема и одобрява извършените инвестиции в публични активи на територията на община Казанлък, област Стара Загора:

1. По обекти за периода от месец 10.2021 г. до месец 10.2022 г.

2. За монтирани водомери на СВО /сградно водопроводно отклонение/ на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 10.2021 г. до месец 09.2022 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, съгласно Заповед №АВиК-РД-3Д-3/12.12.2022 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. Съгласно Счетоводната Политика и указания на Министерство на Финансите, водомерите са отчетени на разход и не са въведени в баланса от протоколите на гр. Казанлък и съответните кметства в община Казанлък.  

II. Активите да преминат в управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

 

В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/05/2023 г.