РЕШЕНИЕ
№962
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2312/13.04.2023 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък" ЕООД с проект за решение относно участие в учредително събрание за учредяване на СНЦ "Национално сдружение на лечебните заведения за извънболнична специализирана медицинска помощ в България".


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Съвместно с представители на други лечебни заведения за извънболнична помощ имаме желание да учредим СНЦ, с наименование „Националното сдружение на лечебните заведения за извънболнична  специализирана медицинска помощ в България“,  като неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение на ЛЗ за извънболнична специализирана медицинска помощ, организирани в сдружение, за защита на общите им интереси. НСЛЗСИМП си поставя следните цели:

1. Да осигури правилно и широко популяризирано сред обществеността разбиране за същността на специализираната извънболнична помощ.

2. Да защитава правата, професионалните, социалните и икономическите интереси на работещите в специализираната извънболнична помощ.

3. Да осъществява връзка с изпълнителната власт и други организации с цел решаване проблемите на специализираната извънболнична помощ.

4. Да осигурява своевременна информация на своите членове.

Основните средства за постигане на целите на сдружението са:

1. Организиране на форуми за дискутиране на проблемите на специализираната извънболнична помощ.

2. Организиране на срещи с изпълнителната власт.

3. Участие в изготвянето на НРД, други договори, закони или наредби, касаещи работата на специализираната извънболнична помощ в национален мащаб.

4. Всички други средства, които не противоречат на законите в РБ, решенията на ОС и Устава на сдружението.

Считам, че участието в подобно сдружение ще бъде полезно за представляваното от мен общинско търговско дружество и ще допринесе за защита на неговите интереси.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.28, ал.1, т.26  от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия,

Р Е Ш И:

 

"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД с ЕИК 123527016, да участва като учредител и да стане член на  Национално сдружение на лечебните заведения за извънболнична специализирана медицинска помощ в България.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Д-р Красимир Пейчев, Управител на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/05/2023 г.