РЕШЕНИЕ
№963
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2281/03.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба, чрез публични търгове по реда а чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на: УПИ VII, кв.49 по ПУП на с. Средногорово, общ. Казанлък с нач. тръжна цена 11 800 лв. без ДДС и Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3104 по КККР на гр. Казанлък с нач. тръжна цена 32 700 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3 прието с Решение №821/24.11.2022 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земеделска земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2023 г. са включени:

1. Под номер 23: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ (седми) с обща площ 810 (осемстотин и десет) кв. м., находящ се в квартал 49 (четиридесет и девет) по Подробен устройствен план на село Средногорово, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №12/03.02.1986 г. на Кмета на Община Казанлък, без построената в него сграда в груб строеж и подобрения, построени при условията на отстъпено право на строеж, при граници на имота: север – УПИ Ⅵ-321 и край на урбанизираната територия; изток – край на урбанизираната територия; юг – УПИ Ⅷ и запад – улица.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №4082/06.12.2021 г., вписан в Служба по вписванията под №345/24.01.2022 г., Акт №181, т.1, н.д. 189.;

2. Под номер 25: Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3104 (три пет едно шест седем точка пет нула шест точка три едно нула четири) с площ 594 (петстотин деветдесет и четири) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. „Акация“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); при съседи: 35167.506.3109, 35167.506.9636, 35167.506.3107, 35167.506.3106, 35167.506.3103. Върху имота попада част от Сграда с идентификатор 35167.506.3109.1, построена върху Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3109. По Подробен устройствен план – План за регулация на град Казанлък, одобрен със Заповед №1137/09.08.1999 г. на Кмета на Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот ⅩⅣ-3104 (четиринадесети за три хиляди сто и четири) в квартал 432 (четиристотин тридесет и втори).

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №4194/31.08.2022 г., вписан в Служба по вписванията под №5885/26.09.2022 г., Акт №39, т.20, н.д. 4118.

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, лв.

1.

УПИ Ⅶ с обща площ 810 кв. м., квартал 49, село Средногорово

1 860,40

11 800

4 500

 

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3104 с площ 594 кв. м., гр. Казанлък

8 981,60

32 700

30 294

 

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.„

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80, т.4 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет -Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ (седми) с обща площ 810 (осемстотин и десет) кв. м., находящ се в квартал 49 (четиридесет и девет) по Подробен устройствен план на село Средногорово, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №12/03.02.1986 г. на Кмета на Община Казанлък, без построената в него сграда в груб строеж и подобрения, построени при условията на отстъпено право на строеж, при граници на имота: север – УПИ Ⅵ-321 и край на урбанизираната територия; изток – край на урбанизираната територия; юг – УПИ Ⅷ и запад – улица.

Начална тръжна цена: 11 800 (единадесет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.;

2. Под номер 25: Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3104 (три пет едно шест седем точка пет нула шест точка три едно нула четири) с площ 594 (петстотин деветдесет и четири) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. „Акация“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); при съседи: 35167.506.3109, 35167.506.9636, 35167.506.3107, 35167.506.3106, 35167.506.3103. Върху имота попада част от Сграда с идентификатор 35167.506.3109.1, построена върху Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3109. По Подробен устройствен план – План за регулация на град Казанлък, одобрен със Заповед №1137/09.08.1999 г. на Кмета на Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот ⅩⅣ-3104 (четиринадесети за три хиляди сто и четири) в квартал 432 (четиристотин тридесет и втори).

Начална тръжна цена: 32 700 (тридесет и две хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.