РЕШЕНИЕ
№966
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2309/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 32 080 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5028, с обща площ 401 кв.м по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ IV-5028 в кв. 35 по ПУП на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило заявление вх. №94-Н-2301-1/2022 г. от Наско Бучакчиев за закупуване на земя - частна общинска собственост. Съгласно представения Нотариален акт №145, т.7, д. 1821/24.08.1992 г., заявителят е собственик на сгради, построени върху общинска земя, представляваща Урегулиран поземлен имот IV-5028 с обща площ 401 кв. м в квартал 35 ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №42/1991 г., за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4229 от 22.11.2022 г, вписан в Служба по вписванията гр. Казанлък с дв. вх. №7512, вх. №7513/24.11.2022 г., Aкт №189, т. 25, н. д. 5331.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс.

Данъчната оценка на земята е 8300,70 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404067654/09.01.2023 г. на дирекция МП. Пазарната оценка на земята, изготвена от правоспособен оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, е  на стойност 32 080,00 лева, без ДДС.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

4229/2022 г.

Наско Бучакчиев

32 080,00

За жилищно строителство

IV-5028 с площ 401 кв. м в квартал 35 гр. Казанлък

 

2. Определя пазарна цена от 32 080,00 (тридесет и две хиляди и осемдесет) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построените върху нея сгради: Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5028 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет нула две осем) с обща площ 401 (четиристотин и един) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адм. адрес: град Казанлък, ул. „Бузлуджа“ №20, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: ПИ с идентификатори 35167.502.5029, 35167.502.5027, 35167.502.80, 35167.502.5033, 35167.502.5032, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-5028 (четвърти за пет нула две осем) в кв. 35 (тридесет и пети) по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен със Заповед №42/10.05.1991 година.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Наско Бучакчиев от град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора за продажбата на общинския имот по т.2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Наско Бучакчиев.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Наско Бучакчиев, адрес за кореспонденция: град Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.