РЕШЕНИЕ
№967
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2286/05.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 733/1333 идеални части от земята на съсобствениците върху Новообразуван имот №600.58, с обща площ 1333 кв.м. по План на новообразуваните имоти на местност "Гюрля", с. Горно Черковище, общ. Казанлък за сумата от 3300,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е подадено заявление с вх. №94-С-2838-1/2022 г. от Стефка Кънчева и Веселина Гоцева за закупуване на общинската част от Новообразуван имот №600.58 по План на новообразуваните имоти на местност „Гюрля“, село Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител Стара Загора. Заявителите са собственици на 600/1333 идеални части и постройка, съгласно Заповед №671/05.05.2022 г., вписана в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. рег №3360/10.06.2022 г, вх. рег. №3361, Aкт №92, т. 11, д. 2264.

За общинската част - 733/1333 идеални части от имота е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4203 от 20.10.2022 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. №6919/02.11.2022 г.,вх. рег. №6920, Акт №163, т. 23, н. д. 4880.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.   

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 29,30 лв., Удостоверение №7404067590/05.01.2023 г.  на дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност 3300,00 лева, без ДДС.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4203

20.10.2023 г.

Стефка Кънчева и Веселина Гоцева

 

3300.00

 

Друг вид трайно насаждение

733/1333 ид. ч. от имот №600.58 местност „Гюрля“ село Горно Черковище

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Новообразуван имот №600.58(шест нула нула точка пет осем) с обща площ 1333 (хиляда триста тридесет и три) кв. м по План на новообразуваните имоти на местност „Гюрля“, село Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител Стара Загора (§ 4 от ПЗР на ЗСП3З), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид трайно насаждение, Категория на земята при неполивни условия: VII(седма), при граници: имоти №600.106, 600.57, 600.59, чрез продажба на общинската част - 733/1333(седемстотин тридесет и три към хиляда триста тридесет и три) идеални части от земята на съсобствениците - Стефка Кънчева от град Казанлък, област Стара Загора и Веселина Гоцева от град Сливен, област Сливен за сумата от 3300,00 (три хиляди и триста) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Стефка Кънчева и Веселина Гоцева. Договорът да се сключи в срока на валидност на оценката.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Стефка Кънчева и Веселина Гоцева, адрес за кореспонденция: град Казанлък – Русен Русев.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.