РЕШЕНИЕ
№979
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2248/20.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на план-схема за газ снабдителна мрежа в регулацията на с. Ръжена, общ. Казанлък към действащия Подробен устройствен план на населеното място.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Заявлението за одобряването на План – схема за газоснабдителна мрежа №168-342-6#4/23.11.22 г. е подадено от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ”  ЕАД, гр. Казанлък, ул. ”Пейо Яворов” №1 БУЛСТАТ 123642004. Предложението обхваща цялата урбанизирана територия на село Ръжена.

С план - схемите на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура се определят видът и техническите размери  на мрежите и съоръженията  в обем достатъчен за издаване на виза по чл.140 от ЗУТ. Разработените план - схеми третират параметрите, на които ще отговарят газопроводните отклонения за обществени и частни консуматори, които отклонения са изключително разположени по уличната мрежа на населеното място. На основание чл.124, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ  е издадено разрешение от Общински съвет Казанлък с Решение №815 от 28.10.2022 г. за изработване на Подробен устройствен план - план схема за газоснабдяване на с. Ръжена, община Казанлък. Предложението е във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на разпределителен газопровод и газо-разпределителна мрежа в строителните граници на с. Ръжена, община Казанлък - газопроводното отклонение е от ГРС Калитиново до АГРС Казанлък. С №КОС-01-2167/27.04.2017 г. на РИОСВ - Ст. Загора преценява, че не е необходимо провеждане на процедура за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС след промяна на инв. предложение. Част от инвестиционното намерение е реализирано с въведен в експлоатация и издадено Разрешение за ползване №ДК-07-СЗ-60/14.08.2019 г. за подобект: „Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на село Ръжена ТТР 28 2017“.

Проектния газопровод тръгва от североизточната част на селото с начална точка връх 28/В28/, на границата на урбанизираната територия и продължава в уличната мрежа,  като достига до имота на фирма „Сирона“ АД-УПИV-157, кв.25. От него се отклоняват два клона Ф32х3,0мм съответно по ул. “Здравец“, ул. “Градина“, ул. “9-ти септември“, ул. “Светлина“, ул. “Бузлуджа“, ул. “Искра“, ул. “8-ми март“, ул. “Бреза“. На запад трасето продължава с диаметър ф60х5.8 мм, като същия се отклонява на юг по ул. “Мазалат“, като от същия се вземат отклонения ф32,3.0 мм съответно по ул. “Детелина“, ул. “Малина“, ул. “Първи май“, ул. “Стара планина“ ул. “Житен клас“, ул. “Дружна“, ул. “Бодра смяна“, ул. “Русалка“. Над реките и дерета преминава надземна стоманена тръба, укрепена на конзоли.

Настоящото предложение за план-схема отразява съществуващото положение и потенциалната консумация на потребителите със съответните диаметри. На етап работни проекти ще се съобрази с останалите комуникации на инженерната инфраструктура.

На основание чл.128, ал.1 е обнародвано съобщение в Държавен вестник бр.97 от 06.12.2022 г. и в едномесечният срок на основание чл.128, ал.5 не са постъпили възражения и предложения.

Разработените план-схеми са съгласувани с: „ЕВН България Електроразпределение“ АД и съгласно Протокол №79 от 29.09.2022 г. с БТК АД- ВИВАКОМ №95-С-32/24.10.22 г.   „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора, район Казанлък с Писмо №99 от 26.09.2022 г. С Решение №30 по Протокол №05/09.03.2023 г. ОЕСУТ при Община Казанлък съгласува план-схемите за с. Ръжена.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА  и чл.129, ал.1 във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява план - схема за газификация към Подробния устройствен план - план за регулация на с. Ръжена, Община Казанлък чрез разпределителни газопроводи с работно налягане 0,5 МРа до 0.002 МРа и диаметри от ф32 до ф90 от полиетиленови тръби с висока плътност.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, област София, община София, район „Връбница“, ул. Адам Мицкевич“ №4 – възложител, представлявано от Тодор Тодоров.

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.