РЕШЕНИЕ
№990
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55


Относно: ОС_2343/05.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за Поземлен имот с идентификатор 27499.220.615 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък на обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация - Казанлък на основание чл.60, ал.2, т.3 от Закона за водите, чл.27, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е получено Писмо от Управителя на „ВиК“ ЕООД Стара Загора, вх. №168-41-61#19/10.04.2023г., относно „Откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за имот с идентификатор: 27499.220.615 по КККР на с. Енина, община Казанлък на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора“:

 

1. Даване на съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик на съоръженията за водовземане с: инв. №: 01932А000 - Земя - Енина -ПС, с. Енина, извън регулация – Земя; 01120А000 – Каптаж ШК с дренаж, с. Енина, извън регулация – Съоръжение вод.; 01891А000 – Водоем черп. Енина 25м3, с. Енина, извън регулация – Съоръжение вод.; 01977А000 - ТК (Тръбен кладенец) Енина, с. Енина, извън регулация – Съоръжение вод.; 01978А000 – ТК (Тръбен кладенец) Енина, с. Енина,  извън регулация – Съоръжение вод.; 01863А000 - ЦПС Енина, с. Енина, извън регулация – Сгради; 01864А000 – Бункер помпена станция Енина, с. Енина, извън регулация – Сгради; 01865А000 – Бункер помпена станция Енина, с. Енина, извън регулация – Сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор: 27499.220.615 по КККР на с. Енина, община Казанлък за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора.

Даване на писмено съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик, на изброените съоръжения за водовземане, за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора е необходимо, за да се представи от заявителя („ВиК“ ЕООД - Стара Загора) пред органа за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване – БДИБР - Пловдив.                 

Съгласно разпоредбите на чл.60, ал.2, т.3 от Закона за водите (ЗВ) за да бъде издадено разрешение за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване, заявителят следва да представи документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията за водовземане.

 

 • Земя - Енина - ПС, с. Енина; Каптаж ШК с дренаж, с. Енина; Водоем черп. Енина 25м3, с. Енина; ТК (Тръбен кладенец) Енина, с. Енина; ТК (Тръбен кладенец) Енина, с. Енина;  ЦПС Енина, с. Енина;  Бункер помпена станция Енина, с. Енина; Бункер помпена станция Енина, с. Енина се намират в землището на с. Енина, община Казанлък и попадат в недвижим имот с идентификатор: 27499.220.615 по КККР на с. Енина, община Казанлък.
 •                   

  В горепосоченият имот са разположени следните активи, предадени от „ВиК“ ЕООД Стара Загора на Община Казанлък с писмо, изх. №ЦУ-1577-9/30.12.2016г., наш вх. №168-41-1/03.01.2017г. и приложено изпратени Списъци на активите за предаване - Под №29, инв. №1932А000 - Земя - Енина - ПС, с. Енина, извън регулация – Земя ; Под №38, инв. №1120А000 – Каптаж ШК с дренаж, с. Енина, извън регулация – Съоръжение вод.; Под №42, инв. №1891А000 – Водоем черп. Енина 25м3, с. Енина, извън регулация – Съоръжение вод.;   Под №44, инв. №1977А000 - ТК (Тръбен кладенец) Енина, с. Енина, извън регулация – Съоръжение вод.; Под №45, инв. №1978А000 - ТК (Тръбен кладенец) Енина, с. Енина, извън регулация – Съоръжение вод.; Под №51, инв. №1863А000 - ЦПС Енина, с. Енина, извън регулация – Сгради; Под №52, инв. №1864А000 – Бункер помпена станция Енина,

  с. Енина, извън регулация – Сгради; Под №53, инв. №1865А000 – Бункер помпена станция Енина, с. Енина, извън регулация – Сгради.         

  Документът, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията за водовземане, в конкретния случай община Казанлък, в качеството си на собственик на съоръженията за водовземане с: инв. №01120А000 – Каптаж ШК с дренаж, с. Енина, извън регулация – Съоръжение вод.; инв. №01891А000 – Водоем черп. Енина 25м3, с. Енина, извън регулация – Съоръжение вод.; инв. №01977А000 - ТК (Тръбен кладенец) Енина, с. Енина, извън регулация – Съоръжение вод.; инв. №01978А000 - ТК (Тръбен кладенец) Енина, с. Енина, извън регулация – Съоръжение вод.; и охранителните зони около водоизточника, находящи се в поземлен имот с идентификатор: 27499.220.615 по КККР на с. Енина, община Казанлък, за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора е необходимо да бъде издаден с решение на общинския съвет.“

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, вр. с чл. 60, ал.2, т.3 от Закона за водите; чл.143, ал.1, т.3, чл.144, ал.2, т.6 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр.87 от 30.10.2007г./,

    

  Р Е Ш И:

  В качеството си на собственик, на съоръжения за водовземане с: инв. №01120А000 – Каптаж ШК с дренаж, с. Енина, извън регулация – Съоръжение вод.; инв. №01891А000 – Водоем черп. Енина 25м3, с. Енина, извън регулация – Съоръжение вод.; инв. №01977А000 - ТК (Тръбен кладенец) Енина, с. Енина, извън регулация – Съоръжение вод.; инв. №01978А000 - ТК (Тръбен кладенец) Енина, с. Енина, извън регулация – Съоръжение вод. и охранителните зони около водоизточника, находящи се в поземлен имот с идентификатор: 27499.220.615 по КККР на с. Енина, община Казанлък; община Казанлък дава съгласие за ползването им от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, което да послужи пред Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив за откриване процедура, за издаване разрешително за водовземане от подземни води, за питейно-битово водоснабдяване на с. Енина, община Казанлък.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ВиК“ ЕООД – Стара Загора.

  Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 31/05/2023 г.