РЕШЕНИЕ
№991
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55


Относно: ОС_2348/10.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на помещения - общинска собственост, находящи се на адрес: гр. Казанлък, ул. "Княз Ал. Батенберг" №4, ет.1, за нуждите на проект "Укрепване на общинския капацитет в община Казанлък" финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002-0131-C01 между Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган на ПРЧР 2021 – 2027 чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и Община Казанлък, считано от 01.05.2023 г. започна изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък”. Бюджетът на проектното предложение е в размер на 275 849 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ. Дейностите по проекта са с продължителност от 24 месеца, но не по-късно от 01.05.2025 г.

Целта на проекта е да се подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. Предоставянето на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по - ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

 

По проекта се финансират следните дейности:

1. Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офиси);

2. Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги;

 

Допустими целеви групи по проекта са:

- Служители от институции/организации/администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера; служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

В проекта e предвидено извършването на ремонтни дейности на съществуващ сграден фонд, обект публична общинска собственост, находящ се на адрес гр. Казанлък, ул. „Княз Ал. Батенберг“ №4, ет.1. Приблизителната му площ е от 70 кв.м и към настоящия момент обектът е неизползваем. Състой се общо от 5 помещения и е предназначен за делова и административна дейност. Основната цел е обособяването на подходяща материална база. Изпълнението на дейността ще осигури и гарантира добри, достъпни и безопасни условия в помещението, в което ще предоставят услуги по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. Предвидените ремонтни дейности ще допринесат за адаптирането на избраното помещение, като по този начин ще се осигури подходяща среда за работа на лицата, които ще бъдат наети в рамките на настоящия проект.

Максималният бюджет на проектното предложение е в размер до 275 849 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.

Бенефициентът на безвъзмездна финансова помощ – Община Казанлък следва да представи препис от Решение на Общински съвет за предоставяне на сградата/помещенията за нуждите на проекта, с което да гарантира:

• сградата/помещенията се предоставят за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.“         

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Казанлък и чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост,

 

Р Е Ш И:

 

1. За целите на изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък” да се предоставят помещения, находящи се на адрес гр. Казанлък, ул. „Княз Ал. Батенберг“ №4, ет.1, намиращи се в сграда 1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.152.

2. Помещенията, публична общинска собственост, се предоставят за срок не по-кратък от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2023 г.