РЕШЕНИЕ
№994
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55


Относно: ОС_2360/15.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно придобиване на възмездно право на собственост чрез закупуване на недвижим имот частна собственост, представляващ Поземлен имот с планоснимачен №149, с площ 730 кв. м, включен в УПИ I, в кв. 20 по ПУП на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, за сумата от 61 100 лв.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №10-15-4/08.11.2022 г. от Сунай Селимов – Кмет на кметство с. Хаджидимитрово с искане за закупуване на поземлен имот с пл. №149 с обща площ от 730 кв. м., ведно с полумасивна паянтова сграда построена в него по кадастрален план на село Хаджидимитрово, одобрен със Заповед №12/1987 г. на председателя на ГНС. Собственик на Поземлен имот с пл. №149 с обща площ от 730 кв. м., ведно с полумасивна паянтова сграда на един етаж е Стойчо Стойчев, съгласно представен нотариален акт за продажба на Недвижим имот №13, т. I, рег. №94, Дело №13 от 2022 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Казанлък с вх. рег. №532 от 01.02.2022 г., Акт. №71, Том 2, Дело №289. Със Заявление вх. №94-С-4131-2/12.05.2023 г. собственикът на имота заявява съгласието си за продажба на поземления имот.

Поземлен имот с пл. №149 е включен в УПИ I в квартал 20 по ПУП на с. Хаджидимитрово, съгласно Подробният устройствен план на селото, одобрен със Заповед №12/1987 г. на председателя на ГНС за Урегулиран поземлен имот (УПИ) I е с начин на отреждане „За читалище, административна сграда, поща, здравна служба, сладкарница и църква“ и е с не приложена регулация.

На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.5 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет - Казанлък да приеме решение за придобиване на имот от физическо лице.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на имота е 10 907,40 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка №7404067709/19.01.2023 г. на Дирекция „Местни приходи”, а изготвената от лицензиран оценител актуална пазарна оценка е на стойност 61 100 лв.“ 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.4, ал.1, т.3 и чл.5 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

  

Р Е Ш И:

 

І. Община Казанлък да придобие възмездно право на собственост чрез закупуване на недвижим имот собственост на Стойчо Стойчев представляващ: Поземлен имот с пл. №149 (сто четиридесет и девет) с площ от 730 (седемстотин и тридесет) кв. м. включен в УПИ Ⅰ (първи) – „За читалище, административна сграда, поща, здравна служба, сладкарница и църква“ в кв. 20 (двадесети) по Подробен устройствен план на село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №12/1987 г. на председателя на ГНС, ведно с построената в имота полумасивна жилищна сграда на един етаж, при граници на имота: от две страни улица, имот пл. №151, имот пл. №152, имот пл. №147, имот пл. №148 за предложената от собственика цена 61 100 (шестдесет и една хиляди и сто) лева.

II. Одобрява Проект на договор за покупко-продажба на имота по т. I.

III. Оправомощава Кмета на община Казанлък да извърши всички фактически и правни действия по изпълнение на т. I от настоящото решение, в т. ч. сключване на договор за покупко-продажба и вписване на договора в Служба по вписванията.

 

IV. Всички разноски, свързани с извършването на покупко-продажбата да се поемат от Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Сунай Селимов – Кмет на кметство с. Хаджидимитрово и Стойчо Стойчев с адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2023 г.