РЕШЕНИЕ
№996
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55


Относно: ОС_2338/04.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1950,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на ПУП представляващ: Незастоена земя с площ 150 кв.м, представляваща реална част от УПИ XV- 40 с обща площ 1090 кв. м в кв.3 по ПУП на с. Горно Черковище, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило заявление от Красимир Пейчев за доброволно прилагане на Подробен устройствен план, относно Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-40 с обща площ 1090 кв. м в кв. 3 село Горно Черковище, от който той притежава земя с площ 940 кв. м, съгласно представения Нотариален акт №71, т.20, д. 4011, СВ вх. №5945/ 28.07.2014 г. В урегулирания имот Община Казанлък е собственик на реална част с площ 150 кв. м, за която е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4363 от 15.03.2023 г, вписан в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. №1900, вх. №1901/04.04.2023 г., Акт №41, т.7, н. д. 1340.

За да бъде приложен доброволно Подробният устройствен план за описания урегулиран поземлен имот е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската земя. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл.15, ал.5 и §22, ал.1, т.1, б. „б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък. За общинската земя са изготвени - данъчна оценка на стойност 709,50 лева, по удостоверение за ДО №7404068915/2023 г. на дирекция „Местни приходи” и пазарна оценка на стойност 1950,00 лева.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“                                          

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §22 ал.1, т.1, б. „б“ от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

4363/ 2023 г.

Красимир Пейчев

1950.00

Жилищно строителство

Реална част с площ 150 кв. м от ХV-40 с обща площ 1090 кв. м в кв. 3 село Горно Черковище

     

2. Определя пазарна цена от 1950,00 (хиляда деветстотин и петдесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на подробен устройствен план: Незастроена земя с площ 150 кв. м, при граници: имот пл. №40; УПИ ХIV - 38; улица; УПИ ХVI - 41, представляваща реална част от Урегулиран поземлен имот ХV- 40 (петнадесет за четири нула) с обща площ 1090 (хиляда и деветдесет) кв. м в кв. 3 (трети) село Горно Черковище, община Казанлък по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №370/1990 г, при граници: УПИ II - 42, УПИ III - 39; УПИ ХIV - 38; улица; УПИ ХVI - 41.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък, в срока на валидност на пазарната оценка, да сключи договор с Красимир Пейчев от град Стара Загора, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Красимир Пейчев.

    

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Красимир Пейчев, адрес за кореспонденция: град Стара Загора.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2023 г.