РЕШЕНИЕ
№997
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55


Относно: ОС_2356/12.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 16 500,00 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 550 кв.м представляваща Урегулиран поземлен имот II -706 в кв. 24 на с. Овощник, общ. Казанлък, без построените върху него сгради и подобрения.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-П-314-2/20.01.2023 г. от Павел Димитров за закупуване на земя, частна общинска собственост, представляваща УПИ II-706, кв. 24 с площ 550 кв. м по действащ ПУП на с. Овощник, одобрен със Заповед №366/1990 г. на кмета на Община Казанлък. Заявителят е собственик на построената в имота жилищна сграда в строеж и гараж при условията на отстъпено право на строеж, съгласно Нотариален акт №20, т. 1, рег. №287, дело №18/17.01.2023 г., Нотариален акт №117, т. 1, рег. №1395, Дело №91/20.02.2018 г. и Разрешение за строеж №59/23.12.1992 г.

За имота е съставен АЧОС №4411/21.04.2023 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №2562/03.05.2023 г., Акт №81, т. 9, н. дело №1806.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, частна общинска собственост по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради.

Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък като продажбата се извършва от кмета на общината, без търг или конкурс.

Данъчната оценка на земята е 2 601,50 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404069030/17.03.2023 г. на дирекция МП. Изготвената пазарна оценка  с вх. №68-3931-9/10.05.2023 г. от  оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е 16 500,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“                                          

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4411 от 21.04.2023 г.

Павел Димитров

16 500,00

Жилищно строителство

УПИ II-706 с площ 550 кв. м в кв. 24 на

с. Овощник

 

2. Определя пазарна цена в размер на 16 500,00 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построена върху нея сграда, с площ 550 (петстотин и петдесет) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот II-706 (втори за седемстотин и шести) в кв. 24 (двадесет и четвърти) на с. Овощник, съгласно действащия Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №366/1990 г. на кмета на Община Казанлък, при граници: североизток – ул. „Пирин“; югоизток - улица; югозапад – УПИ III-707 и северозапад – УПИ I-705.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителя за продажба на имота по т. 2 в срока на валидност на пазарната оценка. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Павел Димитров, с адрес: с. Овощник.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2023 г.