РЕШЕНИЕ
№998
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55


Относно: ОС_2347/10.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за УПИ VII-496 кв. 46 в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък и УПИ XI-521 кв. 63 в с. Ясеново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3 прието с Решение №821/24.11.2022 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земя в т. ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2023 г. са включени:

1. Под номер 4: Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-521 (единадесет за петстотин двадесет и едно) с обща площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв. м., находящ се в кв. 63 (шестдесет и три), с. Ясеново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север - УПИ XII-271; изток - УПИ X-270; юг и запад - улици.

За имота има съставен АЧОС №3560/22.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №4175/18.07.2018 г., Акт №165, т.14, н. д. 2981;

2. Под номер 6: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-496 (седми за четиристотин деветдесет и шести) с обща площ 615 (шестстотин и петнадесет) кв. м., находящ се в кв. 46 (четиридесет и шести), с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, общ. Стара Загора по ПУП и кадастрален план на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅷ-497; юг – регулационна граница и запад – УПИ Ⅵ-495.

За имота има съставен АЧОС №3642/12.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №813/13.02.2019 г., Акт №168, т. 3, н. д. 597.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, лв.

1.

УПИ XI-521 с обща площ 780 кв. м., находящ се в кв. 63, село Ясеново, общ. Казанлък

1 791,50

17 700

5 000

 

2.

УПИ Ⅶ-496 с обща площ 615 кв. м., находящ се в кв. 46, село Хаджидимитрово, общ. Казанлък

2 530,80

18 450

3 000

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8, във вр. с чл.80, т.4 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-521 (единадесет за петстотин двадесет и едно) с обща площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв. м., находящ се в  кв. 63 (шестдесет и три), село Ясеново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на село Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север - УПИ XII-271; изток - УПИ X-270; юг и запад - улици.

Начална тръжна цена: 17 700 (седемнадесет хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.;

 

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-496 (седми за четиристотин деветдесет и шести) с обща площ 615 (шестстотин и петнадесет) кв. м., находящ се в кв. 46 (четиридесет и шести), село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, общ. Стара Загора по ПУП и кадастрален план на село Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅷ-497; юг – регулационна граница и запад – УПИ Ⅵ-495.

Начална тръжна цена: 18 450 (осемнадесет хиляди четиристотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2023 г.