РЕШЕНИЕ
№999
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55


Относно: ОС_2353/12.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно прилагане на ПУП за УПИ VII-348 с площ 660 кв.м, в кв. 47 на гр. Шипка, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот общинска собственост.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получено Заявление с вх. №94-Р-1670-2 от 23.02.2023 г. от Росен Илиев за доброволно прилагане на действащия ПУП, одобрен със Заповед №190/1989 г. за УПИ VII-348, кв. 47 на гр. Шипка, общ. Казанлък. Заявителят е собственик на дворно място с площ 652 кв. м, за което е отреден УПИ VII-348, кв. 47 на гр. Шипка с площ 660 кв. м с неприложена улична регулация, съгласно Нотариален акт №148, том 1, рег. №1539, Дело №118/18.03.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №1503, вх. рег. №1504/18.03.2022 г., Акт №93, т. 5, д. №966. Границите на имота не съвпадат с предвижданията на действащия ПУП на гр. Шипка, одобрен със Заповед №190/1989 г., реална част - Незастроена земя от ПИ пл. №348 с площ 4 кв. м попада в улица „Хаджи Димитър“. Данъчната оценка е в размер на 90,00 лв. по Удостоверение №7404069184/22.03.2023 г. на дирекция МП. Изготвената Пазарна оценка  с вх. №68-3931-8/10.05.2023 г. от  оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС  е  200,00 лв., без ДДС.  

Община Казанлък притежава реална част – Незастроена  земя с площ 12 кв. м, при граници: североизток – ул. „Хаджи Димитър“; югозапад - Поземлен имот пл. №348 и северозапад – УПИ VI-347,790, представляваща реална част, придаваема към ПИ пл. №348 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване – УПИ VII-348 с площ 660 кв. м в кв. 47 по действащ ПУП на гр. Шипка, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №190/1989 г., при граници: североизток – ул. „Хаджи Димитър“; югоизток – улица; югозапад – УПИ VIII-349 и северозапад – УПИ VI-347,790, съгласно АЧОС №4410/21.04.2023 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №2563, вх. рег. №2564/03.05.2023 г., Акт №82, т. 9, н. д. 1807. Данъчната оценка на общинската земя е 270,00 лв., съгласно Удостоверение №7404069183/22.03.2023 г. на дирекция МП. Изготвената Пазарна оценка с вх. №68-3931-8/10.05.2023 г. от  оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС  е  600,00 лв., без ДДС.  

За да бъде приложен действащия ПУП на гр. Шипка, одобрен със Заповед №190/1989 г. в обхват УПИ VII-348 с площ 660 кв. м в кв. 47 е необходимо да се отчужди реална част, незастроена земя от ПИ пл. №348, предвидена за изграждане на улица „Хаджи Димитър“ с площ 4 кв. м, а собственикът на имота да закупи от общината придаваемата по регулация незастроена земя с площ 12 кв. м.

Чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) дава възможност при необходимост от изграждане на обекти, публична общинска собственост, да не се отчуждават принудително имоти, ако може да бъде извършена замяна.

В конкретния случай при прилагане на действащия ПУП за ПИ пл. №348 може да бъде извършена замяна на реални части, като Росен Илиев, да прехвърли на Община Казанлък собствеността върху незастроена земя с площ 4 кв. м, попадаща в улица.

В замяна Община Казанлък да прехвърли собствеността върху незастроена земя с площ 12 кв. м, придаваема към ПИ пл. №348 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване - УПИ VII-348 с площ 660 кв. м в кв.47 по действащ ПУП на гр. Шипка, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №190/1989 г.

Съгласно §22 от Заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за да бъде приложен действащия ПУП е необходимо да бъдат сключени договори за прехвърляне право на собственост, като в конкретния случай става въпрос за замяна на реални части от имоти. На основание чл.40, ал.8 от ЗОС и по реда на чл.49 от Наредба №15 за ПУРОИ на ОбС-Казанлък, решенията за извършване на замяна се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически или юридически лица в случаите на замяна и при прилагане на регулационните планове. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.40, ал.1 и ал.8 от ЗОС във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС; §22, ал.1, т.1, б. „б“  от ЗР на ЗУТ по реда и чл.46, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 и чл.40, ал.1 и ал.8 от ЗОС, във връзка с §22 от ЗР на ЗУТ; чл.21, ал.4, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.200, ал.1 от ЗУТ; чл.49, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък,     

  

Р Е Ш И:

 

I. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4410 от 21.04.2023 г.

Росен Илиев

600,00

За ЖС

Реална част с площ 12 кв. м, придаваема към УПИ VII-348, кв. 47 на гр. Шипка

 

II. Да се приложи действащия Подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот VII-348 (седми за триста четиридесет и осем) с площ 660 (шестстотин и шестдесет) кв. м в кв. 47 (четиридесет и  седми) по действащ Подробен устройствен план на гр. Шипка, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №190/1989 г., като се извърши замяна на реални части, както следва:

 

1. Община Казанлък прехвърля на Росен Илиев, собствеността върху следния имот, частна общинска собственост: Незастроена земя с площ 12 (дванадесет) кв. м, при граници: североизток – ул. „Хаджи Димитър“; югозапад - Поземлен имот пл. №348 и северозапад – УПИ VI-347,790, представляваща реална част,

придаваема към Поземлен имот пл. №348 (триста четиридесет и осем) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване - Урегулиран поземлен имот VII-348 (седми за триста четиридесет и осем) с площ 660 (шестстотин и шестдесет) кв. м в кв. 47 (четиридесет и седми) по действащ Подробен устройствен план на гр. Шипка, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №190/1989 г., при граници: североизток – ул. „Хаджи Димитър“; югоизток – улица; югозапад – УПИ VIII-349 и северозапад – УПИ VI-347,790, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) АЧОС №4410/21.04.2023 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №2563, вх. рег. №2564/03.05.2023 г., Акт №82, т. 9, н. д. 1807 с пазарна оценка 600,00 (шестстотин) лева.

 

2. Росен Илиев прехвърля на Община Казанлък, ЕИК 000817778, представлявана от Галина Стоянова – кмет и Нели Атанасова – главен счетоводител, собствеността върху: Незастроена земя с площ - 4 (четири) кв. м, реална част от имот Поземлен имот пл. №348 (триста четиридесет и осем), при граници: североизток – ул. „Хаджи Димитър“; югоизток -  улица и югозапад – Поземлен имот с пл. №348, предвидена за изграждане на улица „Хаджи Димитър“ по действащия Подробен устройствен план на гр. Шипка, одобрен със Заповед №190/1989 г., в качеството си на собственик на дворно място, за което е отреден УПИ VII-348, кв. 47 на гр. Шипка с неприложена улична регулация, съгласно Нотариален акт №148, том 1, рег. №1539, Дело №118/18.03.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №1503, вх. рег. №1504/18.03.2022 г., Акт №93, т. 5, д. №966 с пазарна оценка 200,00 (двеста) лева.

III. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички правни и фактически действия по раздел II от настоящото решение, като издаде заповед и сключи договор за замяната. Дължимите данъци, такси и режийни разноски по замяната и вписването на договора в Служба по вписванията-Казанлък са за сметка на заявителя, придобиващ недвижимия имот с по-висока стойност. 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Росен Илиев, с адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2023 г.