РЕШЕНИЕ
№1000
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55


Относно: ОС_2313/18.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработването на проект на ПУП - план за регулация и застрояване, план-схеми за електрозахранване, водоснабдяване и транспортен достъп и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.102.1 по КККР на гр. Казанлък, местност "Кайнаклъка"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-А-3319-1/21.02.2023 г. от Атанас Иванов с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.102.1 по КККР на гр. Казанлък, местност „Кайнаклъка“, с цел промяна на предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия - „За производствени и складови дейности“.

Поземлен имот с идентификатор 35167.102.1 е с площ 1522 кв.м., с НТП: Зеленчукова градина, с трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: четвърта.

Намира се южно от гр. Казанлък, в извън урбанизирана територия.

Съгласно данните от Заданието за проектиране, инвестиционното намерение на Възложителя е след промяна на предназначението на земеделската земя да построи склад за промишлени стоки. Транспортният достъп до имота е от общински път ПИ 35167.103.35 с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път. Електрозахранването ще се осъществи както бъде указано от електроразпределителното дружество. Захранването с вода ще се уточни от ВиК дружеството,  а отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма. При необходимост, ще се изработят парцеларни планове за техническа инфраструктура- електрозахранване и водопровод.

Извън границите на урбанизираните територии, застрояване може да се извърши съгласно чл.59, ал.1 от ЗУТ въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план, след промяната на предназначението на земята.

Имотът попада в Смесена многофункционална зона /Смф/ съгласно ОУП на община Казанлък. Инвестиционното намерение е в съответствие с допустимите дейности в тази зона.  Предвидените в заданието показатели за застрояване: макс. Пл. застр.=70%, макс. Кинт=2,5, мин. Пл.озел.=30%, максимална височина до 10 м., са в съответствие с градоустройствените параметри на зоната.

Инвестиционното предложение не подлежи на внасяне в РИОСВ – Стара Загора за определяне на необходимите процедури по ЗООС и ЗБР, тъй като не попада в Приложение №1 и Приложение №2 на ЗООС и не подлежи на процедури по ОВОС или ЕО.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината. План-схемите за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.          

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет с разрешението одобрява и заданието, съставено от Възложителя.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и чл.60 от ЗУТ,

  

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, план-схеми за електрозахранване, водоснабдяване и транспортен достъп и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.102.1 по КККР на гр. Казанлък, местност „Кайнаклъка“, с площ 1522 кв. м., при съседи: ПИ 35167.103.35 с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 35167.102.2 - вид собств. частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Зеленчукова градина, ПИ 35167.102.25, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Зеленчукова градина, ПИ 35167.505.7866 -  вид собств. частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), 35167.505.7864 -  вид собств. частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, с цел промяна предназначението на имота „За производствени и складови дейности“.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Настоящият акт да се оповести по реда на чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Атанас Иванов, с адрес: с. Горно Изворово – заявител.

 

Участвали в гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2023 г.