РЕШЕНИЕ
№1002
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55


Относно: ОС_2317/18.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.17.49, с НТП  „нива”, местност „Арите“, с площ от 5631 кв. м. по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота (НТП) в за „производствени и складови дейности“.
2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило техническо Задание с вх. №168-698-2/04.04.2023 г. от „САГА КОМЕРС“ ЕООД с управител Георги Янев, в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.17.49 – с НТП „нива”, местност „Арите“ с площ от 5631 кв. м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „нива“, в „ за производствени и складови дейности“-склад за селскостопанска продукция и инвентар.

Транспортния достъп ще се осъществи от Полски път №35167.18.213 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, за част от който в момента се процедира ПУП - Парцеларен план с цел преотреждане в „локално улично платно“.

От Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в смесена многофункционална  зона (Смф), като предложението не противоречи на предвижданията на плана. Градоустройствените показатели за свободното застрояване в зона Смф са: макс. плътност на застрояване -  70%, макс. кинт – 2.5, мин. озеленяване – 30%, макс. кота корниз – 15 м, като същите показатели са посочени в техническото задание. На основание инвестиционното предложение РИОСВ - Ст. Загора удостоверява, че не е необходима провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредба за ОС - №КОС-01-1983(1) /27.03.23 г.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.60 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот 35167.17.49 – с НТП „нива” в местност „Арите“ с площ от 5631 кв. м. при граници и съседи: 35167.17.18 ; 35167.17.4; 35167.17.715 - с НТП „ниви“ и 35167.18.213 с НТП „селскостопански, горски ведомствен път“. План-схеми за техническа инфраструктура.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „САГА КОМЕРС“ ЕООД с управител Георги Янев в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец.  М. ДЯКОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2023 г.