РЕШЕНИЕ
№1014
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58


Относно: ОС_2408/16.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на с. Овощник, общ. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3, прието с Решение №821/24.11.2022 г., изм. с Решение №952/27.04.2023 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земеделска земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2023 г. е включен:

1. Под номер 25: Поземлен имот с идентификатор 53179.133.72 (пет три едно седем девет точка едно три три точка седем две) с площ 693 (шестстотин деветдесет и три) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Овощник; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята: 9 (девета), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 133072, при граници с идентификатори: 53179.133.71, 53179.133.59, 53179.142.966, 53179.142.200, 53179.142.964. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4284/13.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №319, вх. №319/23.01.2023 г., Акт №30, т. 2, н. д. 241.

2. Под номер 26: Поземлен имот с идентификатор 53179.103.77 (пет три едно седем девет точка едно нула три точка седем седем) с площ 1118 (хиляда сто и осемнадесет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Овощник; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята: 9 (девета), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 103077, при граници с идентификатори: 53179.103.191, 53179.103.78. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4285/13.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №320, вх. №320/23.01.2023 г., Акт №31, т. 2, н. д. 242.

3. Под номер 27: Поземлен имот с идентификатор 53179.123.5  (пет три едно седем девет точка едно две три точка пет) с площ 242 (двеста четиридесет и два) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник (§4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Овощник; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята: 9 (девета), Предишен идентификатор: 53179.123.253; Номер по предходен план: 123005, при граници с идентификатори: 53179.123.252, 53179.123.248, 53179.123.253, 53179.113.333.

Съгласно Удостоверение №160/22.03.2023 г. на отдел „УППК“, ПИ с идентификатор 53179.123.5 е идентичен с поземлен имот №123.5 по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на Областен управител Стара Загора. Съгласно ОУП на Община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на Общински съвет Казанлък, имотът попада в устройствена зона: Смесена многофункционална зона. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4396/28.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №2374, вх. №2375/25.04.2023 г., Акт №162, т. 8, н. д. 1680.

4. Под номер 28: Поземлен имот с идентификатор 53179.50.18 (пет три едно седем девет точка пет нула точка едно осем) с площ 522 (петстотин двадесет и два) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Овощник, местност „Адалъка“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 5 (пета), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 050018, при граници с идентификатори: 53179.50.19, 53179.50.20, 53179.50.62, 53179.50.17. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4405/07.04.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №2399, вх. №2400/25.04.2023 г., Акт №179, т. 8, н. д. 1697.

За имотите са изготвени данъчна и пазарна оценка, които са в размер, както следва:

 

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, лв.

1.

ПИ с идентификатор 53179.133.72 с площ 693 кв. м.

с. Овощник, общ. Казанлък

14,30

3760

700

 

2.

ПИ с идентификатор 53179.103.77 с площ 1118 кв.м.

с. Овощник, общ. Казанлък

23,10

6060

1120

3.

ПИ с идентификатор 53179.123.5 с площ 242 кв. м.

с. Овощник, общ. Казанлък

5,00

 

1312

250

4.

ПИ с идентификатор 53179.50.18 с площ 522 кв. м.

с. Овощник, общ. Казанлък

58,80

1865

500

 

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена за всеки имот, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“          

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80, т.4 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на следните общински имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 53179.133.72 (пет три едно седем девет точка едно три три точка седем две) с площ 693 (шестстотин деветдесет и три) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Овощник; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята: 9 (девета), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 133072, при граници с идентификатори: 53179.133.71, 53179.133.59, 53179.142.966, 53179.142.200, 53179.142.964. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4284/13.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №319, вх. №319/23.01.2023 г., Акт №30, т. 2, н. д. 241.

Начална тръжна цена: 3760 (три хиляди седемстотин и шестдесет) лв. без ДДС.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 53179.103.77 (пет три едно седем девет точка едно нула три точка седем седем) с площ 1118 (хиляда сто и осемнадесет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Овощник; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята: 9 (девета), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 103077, при граници с идентификатори: 53179.103.191, 53179.103.78. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4285/13.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №320, вх. №320/23.01.2023 г., акт №31, т. 2, н. д. 242.

Начална тръжна цена: 6060 (шест хиляди и шестдесет) лв. без ДДС.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 53179.123.5  (пет три едно седем девет точка едно две три точка пет) с площ 242 (двеста четиридесет и два) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник (§4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Овощник; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята: 9 (девета), Предишен идентификатор: 53179.123.253; Номер по предходен план: 123005, при граници с идентификатори: 53179.123.252, 53179.123.248, 53179.123.253, 53179.113.333. Съгласно Удостоверение №160/22.03.2023 г. на отдел „УППК“, ПИ с идентификатор 53179.123.5 е идентичен с поземлен имот №123.5 по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на Областен управител Стара Загора. Съгласно ОУП на Община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на Общински съвет Казанлък, имотът попада в устройствена зона: Смесена многофункционална зона. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4396/28.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №2374, вх. №2375/25.04.2023 г., акт №162, т. 8, н. д. 1680.

Начална тръжна цена: 1312 (хиляда триста и дванадесет) лв. без ДДС.

 

4. Поземлен имот с идентификатор 53179.50.18 (пет три едно седем девет точка пет нула точка едно осем) с площ 522 (петстотин двадесет и два) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Овощник, местност „Адалъка“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 5 (пета), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 050018, при граници с идентификатори: 53179.50.19, 53179.50.20, 53179.50.62, 53179.50.17. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4405/07.04.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №2399, вх. №2400/25.04.2023 г., акт №179, т. 8, н. д. 1697.

Начална тръжна цена: 1865 (хиляда осемстотин шестдесет и пет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2023 г.