РЕШЕНИЕ
№1015
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58


Относно: ОС_2409/16.06.2023 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед № 1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 2 бр. Поземлени имоти с идентификатори 27499.352.322 и 27499.352.1070, находящи се в с. Енина, общ. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3, прието с Решение №821/24.11.2022 г., изм. с Решение №952/27.04.2023 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земеделска земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2023 г. са включени:

1. Под номер 19: Поземлен имот с идентификатор 27499.352.322 (две седем четири девет девет точка три пет две точка три две две) с площ 396 (триста деветдесет и шест) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Енина; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 6 (шеста), Предишен идентификатор: 27499.90.569; Номер по предходен план: 352322, при граници с идентификатори: 35167.240.137, 27499.352.321, 27499.352.506, 35167.250.323. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4282/09.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №166, вх. №166/13.01.2023 г., Акт №126, т. 1, н. д. 133.

2. Под номер 20: Поземлен имот с идентификатор 27499.352.1070 (две седем четири девет девет точка три пет две точка едно нула седем нула) с площ 680 (шестстотин и осемдесет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Енина (§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), местност „Крушките“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята: 6 (шеста), Предишен идентификатор: 27499.352.506; Номер по предходен план: 3521070, при граници с идентификатори: 27499.352.325, 27499.352.293, 27499.352.224, 27499.352.506, 27499.352.250. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4337/10.02.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №959, вх. №959/21.02.2023 г., Акт №34, т. 4, н. д. 678.

За имотите са изготвени данъчна и пазарна оценка, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, лв.

1.

ПИ с идентификатор 27499.352.322 с площ 396 кв. м., с. Енина, общ. Казанлък

35,30

1970

400

2.

ПИ с идентификатор 27499.352.1070 с площ 680 кв. м., местност „Крушките“, с. Енина, общ. Казанлък

175

3380

700

 

 

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена за всеки имот, съответстваща на изготвената към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8, във вр. с чл.80, т.4 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на следните общински имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 27499.352.322 (две седем четири девет девет точка три пет две точка три две две) с площ 396 (триста деветдесет и шест) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Енина; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 6 (шеста), Предишен идентификатор: 27499.90.569; Номер по предходен план: 352322, при граници с идентификатори: 35167.240.137, 27499.352.321, 27499.352.506, 35167.250.323. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4282/09.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №166, вх. №166/13.01.2023 г., Акт №126, т. 1, н. д. 133.

Начална тръжна цена: 1970 (хиляда деветстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 27499.352.1070 (две седем четири девет девет точка три пет две точка едно нула седем нула) с площ 680 (шестстотин и осемдесет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Енина, местност „Крушките“; Трайно предназначение на територията: Земеделска;

Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята: 6 (шеста), Предишен идентификатор: 27499.352.506; Номер по предходен план: 3521070, при граници с идентификатори: 27499.352.325, 27499.352.293, 27499.352.224, 27499.352.506, 27499.352.350. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4337/10.02.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №959, вх. №959/21.02.2023 г., Акт №34, т. 4, н. д. 678.

Начална тръжна цена: 3380 (три хиляди триста и осемдесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2023 г.