РЕШЕНИЕ
№1017
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58


Относно: ОС_2403/15.06.2023 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1500 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.501.9562, с площ 30 кв. м по Скица-проект №15382775/07.04.2023 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на кадастралната карта на гр. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №168-5084-1#2/13.04.2023 г. от „АТВАНИК“ ООД, ЕИК 202940048, представлявано от Валентин Чернев – управител, за доброволно прилагане на действащия ПУП на гр. Казанлък, одобрен с Решение №738/30.09.2013 г. и Решение №777/30.10.2013 г. на ОбС-Казанлък за УПИ II-9392, кв.485 с площ 2 051 кв.м, представляващ ПИ с идентификатор 35167.501.9392 с площ 2 021 кв.м, по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК.

С изготвената Скица-проект №15-382775/07.04.2023 г. за Проектен имот с идентификатор 35167.501.9562 с площ 30 кв. м, представляващ незастроена земя, реална част придаваема по регулация към УПИ II-9392, кв.485 по действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен с Решение №738/30.09.2013 г. и Решение №777/30.10.2013 г. на ОбС-Казанлък, представляващ ПИ с идентификатор 35167.501.9392 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. За имота е съставен АЧОС №4427/18.05.2023 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №2961, вх. №2962/22.05.2023 г., Акт №146, т. 10, н. дело №2093.

Заявителят е собственик на ПИ с идентификатор 35167.501.9392 с площ 2 021 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г.  на ИД на АГКК, съгласно Нотариален акт №103, т.2, рег. №1358, Дело №200/03.08.2018 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №4602, вх. рег. №4609/03.08.2018 г., Акт №51, т. 16, Дело №3292.

Данъчната оценка е 305,10 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404070138/16.05.2023 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената Пазарна оценка с вх. №168-5084-1#8/12.06.2023 г. от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е на стойност 1 500,00 лв., без ДДС.  

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически и юридически лица за прилагане на регулационните планове.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „б“  от ЗР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№4427/

18.05.2023

г.

 

„АТВАНИК“ ООД

 

1 500,00

 

Промишлена зона

Проектен имот с идентификатор 35167.501.9562 с площ 30 кв. м, гр. Казанлък

 

2. Определя пазарна цена в размер на 1 500,00 (хиляда и петстотин) лева, без ДДС за прехвърляне собствеността, при доброволно прилагане на Подробен устройствен план, на имот, частна общинска собственост представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.501.9562 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка девет пет шест две) с площ 30 (тридесет) кв. м по Скица-проект №15-382775/07.04.2023 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на Кадастралната карта на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК,  при граници: ПИ с идентификатор 35167.501.9113, ПИ с идентификатор 35167.501.9147, Проектен имот с идентификатор 35167.501.9561 (улица) и ПИ с идентификатор 35167.501.9392, който по действащия Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с Решение №738/30.09.2013 г. и Решение №777/30.10.2013 г. на ОбС-Казанлък, представлява: Незастроена  земя с площ 30 (тридесет) кв. м, реална част придаваема към Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-9392 (втори за девет хиляди триста деветдесет и две) с площ 2 051 (две хиляди петдесет и един) кв. м в кв.485 (четиристотин осемдесет и пети), при граници: североизток – УПИ III-9147, югоизток и югозапад – УПИ I-9113 и северозапад – улица „Цанко Минков“.

УПИ II-9392 в кв.485 по действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен с Решение №738/ 30.09.2013 г. и Решение №777/30.10.2013 г. на ОбС-Казанлък, представлява ПИ с идентификатор 35167.501.9392 по Скица-проект №15-382775/07.04.2023 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде заповед и да сключи договор за прехвърляне собствеността на общинския имот по т.2 със заявителя в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък и Валентин Чернев, с адрес: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2023 г.