РЕШЕНИЕ
№1020
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58


Относно: ОС_2401/15.06.2023 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на с. Шейново, с. Средногорово и гр. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3, прието с Решение №821/24.11.2022 г. и изменено с Решение №952/27.04.2023 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2023 г. са включени:

1. Под номер 37: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4192 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка четири едно девет две) с площ 448 (четиристотин четиридесет и осем) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори 35167.506.9635, 35167.503.4182, 35167.503.4185, 35167.503.4191. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1065/2022 г. на кмета на Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-4192 „За жилищно строителство“ в кв.449 на град Казанлък. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4389/20.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1523, вх. №1523/21.03.2023 г., Акт №183, т. 5, н. д. 1064.

2. Под номер 38: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4188 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка четири едно осем осем) с площ 243 (двеста четиридесет и три) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори 35167.506.9634, 35167.503.9518, 35167.503.4189, 35167.503.9516, 35167.503.4195. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1065/2022 г. на кмета на Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-4188 „За жилищно строителство“ в кв. 449 на град Казанлък.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4388/20.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1522, вх. №1522/21.03.2023 г., Акт №182, т.5, н. д. 1063;

3. Под номер 39: Поземлен имот с идентификатор 83106.501.986 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка девет осем шест) с площ 866 (осемстотин шестдесет и шест) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Шейново, общ. Казанлък, обл. Ст. Загора, одобрени със Заповед №РД-18-94/2009 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Шейново, ул. „Ген. Мирски“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори 83106.501.985, 83106.501.1229, 83106.501.987, 83106.501.1228.

По Подробен устройствен план на с. Шейново, одобрен със Заповед №478/1968 г. на ГОНС, изм. със Заповед №116/05.12.1986 г. имотът представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) X общ в кв. 70 на с. Шейново. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4350/07.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1373, вх. №1373/14.03.2023 г., Акт №86, т. 5, н. д. 959.

4. Под номер 40: Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-486 (седми за четиристотин осемдесет и шест) с площ 945 (деветстотин четиридесет и пет) кв. м в кв. 75 (седемдесет и пет) по действащ ПУП на с. Средногорово, общ. Казанлък, обл. Ст. Загора, одобрен със Заповед №12/1986 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север – УПИ VIII-484, североизток – УПИ IV-483, изток – УПИ V-487, юг – улица и запад УПИ IX-485. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4371/17.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1563, вх. №1563/22.03.2023 г., Акт №17, т. 6, н. д. 1099,

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена,

лв.

1.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4192 с площ 448 кв. м, гр. Казанлък

6299,80

40 350

31360

 

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4188 с площ 243 кв. м, гр. Казанлък

3417,10

 

21 900

17010

 

3.

Поземлен имот с идентификатор 83106.501.986 с площ 866 кв. м, с. Шейново, общ. Казанлък

3645,60

18 200

 

5196

4.

УПИ VII-486 с площ 945 кв. м в кв. 75 на с. Средногорово, общ. Казанлък

1791,70

 

17 000

 

4725

 

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена, съответстваща на изготвените към момента пазарни цени.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8, във вр. с чл.80, ал.1, т.4 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4192 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка четири едно девет две) с площ 448 (четиристотин четиридесет и осем) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори 35167.506.9635, 35167.503.4182, 35167.503.4185, 35167.503.4191. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1065/2022 г. на кмета на Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-4192 „За жилищно строителство“ в кв. 449 на град Казанлък. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4389/20.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1523, вх. №1523/21.03.2023 г., Акт №183, т. 5, н. д. 1064.

Начална тръжна цена: 40 350  (четиридесет хиляди триста и петдесет) лв. без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4188 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка четири едно осем осем) с площ 243 (двеста четиридесет и три) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори 35167.506.9634, 35167.503.9518, 35167.503.4189, 35167.503.9516, 35167.503.4195. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1065/2022 г. на кмета на Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-4188 „За жилищно строителство“ в кв. 449 на град Казанлък. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4388/20.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1522, вх. №1522/21.03.2023 г., Акт №182, т. 5, н. д. 1063.

Начална тръжна цена: 21 900 (двадесет и една хиляди и деветстотин) лв. без ДДС.

3. Поземлен имот с идентификатор 83106.501.986 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка девет осем шест) с площ 866 (осемстотин шестдесет и шест) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Шейново, общ. Казанлък, обл. Ст. Загора, одобрени със Заповед №РД-18-94/2009 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Шейново, ул. „Ген. Мирски“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори 83106.501.985, 83106.501.1229, 83106.501.987, 83106.501.1228. По Подробен устройствен план на с. Шейново, одобрен със Заповед №478/1968 г. на ГОНС, изм. със Заповед №116/05.12.1986 г. имотът представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) X общ в кв. 70 на с. Шейново. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4350/07.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1373, вх. №1373/14.03.2023 г, Акт №86, т.5, н. д. 959.

Начална тръжна цена: 18 200 (осемнадесет хиляди и двеста) лв. без ДДС.

4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-486 (седми за четиристотин осемдесет и шест) с площ 945 (деветстотин четиридесет и пет) кв. м в кв. 75 (седемдесет и пет) по действащ ПУП на с. Средногорово, общ. Казанлък, обл. Ст. Загора, одобрен със Заповед №12/1986 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север – УПИ VIII-484, североизток – УПИ IV-483, изток – УПИ V-487, юг – улица и запад УПИ IX-485.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4371/17.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1563, вх. №1563/22.03.2023 г., Акт №17, т. 6, н. д. 1099.

Начална тръжна цена: 17 000 (седемнадесет хиляди) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 21.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2023 г.