РЕШЕНИЕ
№1021
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58


Относно: ОС_2383/07.06.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПУП - парцеларен план на електропровод, ниско напрежение за захранване на "Селскостопанска постройка за съхранение на земеделска продукция, инвентар и помещение за обитаване", разположена в Поземлен имот №27499.171.7 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатор 27499.501.3071 с НПТ "За второстепенна улица" , ПИ с идентификатор 27499.170.119 с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път" и ПИ с идентификатор 27499.171.203 с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път", всички по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление вх. №194-A-430-2/25.04.2023 г. от Ангел Гочев в качеството си на собственик в имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на електропровод, ниско напрежение за захранване на „Селскостопанска постройка за съхранение на земеделска продукция, инвентар и помещение за обитаване“, разположен в Поземлен имот с идентификатор 27499.171.7 с площ 2331 кв. м. и с граници: север – ПИ 27499.171.6; юг - ПИ 27499.171.8; изток – ПИ 27499.171.117; запад – ПИ 27499.171.203, с НТП: „Нива“, с трайно предназначение на територията: земеделска по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, местност „Оградата“, ЕКАТТЕ: 27499.

Приложена е скица-предложение, съгласно която възможното място за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, е от съществуващо електромерно табло монтирано на стълб №5 от мрежа НН на извод А, захранена от ТП 7 ЕНИНА, извод СН ЕНИНА, подстанция „Хидравлика“ разположен в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3071 по КККР на с. Енина.

Проектната дължина на електропровода, ниско напрежение е 372,983 м. и сервитутна зона с площ 785,25 кв.м., подробно описани в приложения списък на засегнатите имоти.

Предложеното трасе на електропровода преминава през Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3071 (проектна дължина е 18,112 м.) с НТП „За второстепенна улица“- собственост на община Казанлък, ПИ с идентификатор 27499.170.119 (проектна дължина е 88,490 м.) с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост и ПИ с идентификатор 27499.171.203 (проектна дължина е 266,381 м.) с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, всички по КККР на  с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на Поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на електропровод, ниско напрежение за захранване на „Селскостопанска постройка за съхранение на земеделска продукция, инвентар и помещение за обитаване“, разположен в Поземлен имот с идентификатор 27499.171.7 с площ 2331 кв.м. и с граници: север – ПИ 27499.171.6; юг - ПИ 27499.171.8; изток – ПИ 27499.171.117; запад – ПИ 27499.171.203, с НТП: „Нива“, с трайно предназначение на територията: земеделска по КККР на с. Енина, община Казанлък, област Стара Загора, местност „Оградата“, ЕКАТТЕ: 27499.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в ПИ с идентификатор 27499.501.3071 с НТП „За второстепенна улица“, общинска собственост, ПИ с идентификатор 27499.170.119 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост и ПИ с идентификатор 27499.171.203  с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, (с обща площ на сервитута 785,25 кв.м.), всички по КККР на  с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие – 3 години от датата на издаването му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ.

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък и Ангел Гочев, в качеството си на заявител и заинтересувано лице по смисъла на ЗУТ, с адрес за кореспонденция с. Енина.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2023 г.