РЕШЕНИЕ
№1029
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2450/11.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно необходимост от разкриване на нови работни щатове в културните институти - Художествена галерия - Казанлък и Литературно - художествен музей "Чудомир".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило мотивирано Искане с №45-04-4 от д-р Пламен Петров – Директор на Художествена галерия - Казанлък, относно увеличаване на числеността на културния институт с една бройка. Това се налага от факта, че на 24.05.2023 година се откри ново музейно пространство, в което е изложена една от най - ярките творби съхранявани в Казанлък, а именно картината на Иван Милев – „Ахинора“. Откриването на Музей „Ахинора“, намери пълното одобрение на почитатели и ценители на изобразителното изкуство, както и на жителите на Казанлък.

Казанлък отдавна е припознат като „Град на художници” с ярки имена в изобразителното изкуство. Един от най-емблематичните и разпознаваеми български художници от нашия град е Иван Милев.

Отпускането на допълнително работно място в Музей „Ахинора“, ще осигури възможност този филиал да е отворен 6 дни в седмицата и да посреща почитатели на изкуството в Казанлък. 

Средствата ще бъдат разчетени от фонд работна заплата на бюджета на Художествена галерия-Казанлък. 

Все по-голям става интереса към Литературно-художествен музей „Чудомир“. В общинска администрация е постъпило Писмо с №45-03-4 от г-жа Добрина Матова – Директор на ЛХМ „Чудомир“.

За да се отговори на очакванията на туристи, а и на онези, които ценят културното наследство на България, музей „Чудомир“ разшири значително културната си дейност, като обезпечава допълнителни външни пространства. На този етап музея не разполага с екскурзовод и фондовик, което налага необходимост от отпускането на 1 /една/ щатна бройка.

Средствата за допълнителния щат ще бъдат разчетени от фонд работна заплата на бюджета на ЛХМ „Чудомир“.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие да се увеличи щатната численост на Художествена галерия - Казанлък с 1 /една/ щатна бройка.

2. Дава съгласие да се увеличи щатната численост на ЛХМ - Чудомир с 1 /една/ щатна бройка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, д-р Пламен Петров – Директор на Художествена галерия – Казанлък и Добрина Матова – Директор на ЛХМ „Чудомир“.

 

Участвали в гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/08/2023 г.