РЕШЕНИЕ
№1041
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2472/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 91 600 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9999, с площ 229 кв. м, находящ се в гр. Казанлък към (УПИ) I-9227,9999 "За магазин, паркинг и трафопост" в кв. 129.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №168-3930-4#16/11.05.2023 г. от „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, ЕИК 131071587, представлявано от Христо Хрисчев, упълномощен с Пълномощно №1389/21.02.2023 г. на Любомир Христов, нотариус с район РС-Елин Пелин с рег. №521 на Нотариалната камара за доброволно прилагане на действащия ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №971/09.05.2023 г. на кмета на Община Казанлък за УПИ I-9227,9999 „За магазин, паркинг и трафопост“ в кв. 129.

С изготвената Скица-проект №15-447053/26.04.2023 г. за Проектен имот с идентификатор 35167.504.9999 с площ 229 кв. м, представляващ незастроена земя, реална част придаваема по регулация към УПИ I-9227,9999 „За магазин, паркинг и трафопост“ с площ 6 615 кв. м в кв. 129 по действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен с Заповед №971/09.05.2023 г. на кмета на Община Казанлък, представляващ ПИ с идентификатор 35167.504.9227 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г.  на ИД на АГКК.

За имота е съставен АЧОС №4453/03.07.2023 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №4040, вх. №4043/05.07.2023 г., Акт №56, т. 14, н. дело №2865.

Заявителят е собственик на УПИ I -1365, 1366, 1367, 1380, 1381 „За магазин, паркинг и трафопост“ в кв. 129 по плана на гр. Казанлък, съгласно Нотариален акт №29, т. 1, рег. №666, Дело №22/11.02.2022 г., Нотариален акт №70, т. III, рег. №3231, Дело №419/ 04.11.2021 г., Договор №Д08-134/06.11.2014 г., Нотариален акт №107, т. 1, рег. №812, Дело №99/19.04.2022 г. и Нотариален акт №109, т. 1, рег. №815, Дело №101/19.04.2022 г. 

УПИ I-1365, 1366, 1367, 1380, 1381 „За магазин, паркинг и трафопост“ в кв. 129 представлява Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9227 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК.

Данъчната оценка е 7 213,50 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404070627/ 20.06.2023 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената Пазарна оценка с вх. №94-Т-308-8/14.07.2023 г. от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е на стойност 91 600,00 лв., без ДДС.  

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически и юридически лица за прилагане на регулационните планове.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „б“  от ЗР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№4453/ 03.07.2023 г.

 

„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

 

91 600,00

 

„За магазин, паркинг и трафопост“

Проектен имот с идентификатор 35167.504.9999 с площ 229 кв. м, гр. Казанлък

 

2. Определя пазарна цена в размер на 91 600,00 (деветдесет и една хиляди и шестстотин) лева, без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9999 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет девет девет девет) с площ 229 (двеста двадесет и девет) кв. м по Скица-проект №15-447053/26.04.2023 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на Кадастралната карта на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК,  при граници: Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1364, Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9227 и Проектен имот с идентификатор 35167.504.9004, който по действащия Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №971/09.05.2023 г. на кмета на Община Казанлък представлява: Незастроена  земя с площ 229 (двеста двадесет и девет) кв. м, реална част придаваема по регулация към Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-9227,9999 (първи за девет две две седем, девет девет девет девет) „За магазин, паркинг и трафопост“ в кв. 129 (сто двадесет и девети) с площ 6 615 (шест хиляди шестстотин и петнадесет) кв. м, при граници на УПИ: североизток – бул. „Княз Александър Батенберг“, югоизток и югозапад – ул. „Д-р Кръстю Кръстев“ и северозапад – ул. „Граф Игнатиев“.

УПИ I-9227,9999 в кв. 129 по действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №971/09.05.2023 г. на кмета на Община Казанлък, представлява ПИ с идентификатор 35167.504.9227 по Скица-проект №15-447053/26.04.2023 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде заповед и да сключи договор за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2 със заявителя в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Христо Хрисчев, с адрес: с. Равно поле.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.