РЕШЕНИЕ
№1042
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2465/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба, чрез публичен търг по реда а чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот с идентификатор 80532.36.9, находящ се в землището на с. Черганово, общ. Казанлък с начална тръжна цена 75 790 без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3, прието с Решение №821/24.11.2022 г., изм. с Решение №952/27.04.2023 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земеделска земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2023 г. е включен:

Под номер 29: Поземлен имот с идентификатор 80532.36.9 (осем нула пет три две точка три шест точка девет) с площ 21 111 (двадесет и една хиляди сто и единадесет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Черганово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-963/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, адрес:                  с. Черганово, местност „Перетлика“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 6 (шеста), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 036009, при граници с идентификатори: 80532.36.112, 80532.36.10, 80532.36.11, 80532.36.110.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4420/04.05.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №3271, вх. №3273/05.06.2023 г., Акт №158, т. 11, н. д. 2321.

За имота са изготвени данъчна оценка от дирекция „Местни приходи” в размер на 1 966,50 лв. и пазарна оценка от оценител по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС в размер на 75 790 лв. без ДДС.

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена на имот, съответстваща на изготвената към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет -Казанлък, на следния общински имот:

Поземлен имот с идентификатор 80532.36.9 (осем нула пет три две точка три шест точка девет) с площ 21 111 (двадесет и една хиляди сто и единадесет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Черганово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-963/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Черганово, местност „Перетлика“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 6 (шеста), Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 036009, при граници с идентификатори: 80532.36.112, 80532.36.10, 80532.36.11, 80532.36.110.

Начална тръжна цена: 75 790 (седемдесет и пет хиляди седемстотин и деветдесет) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.