РЕШЕНИЕ
№1043
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2474/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 15 800,00 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 830 кв. м, представляваща УПИ XX-255 в кв. 10 по действащ ПУП на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-А-6834-1/ 28.04.2023 г. от Айхан Аширк и Мелиса Аширк за закупуване на земя, частна общинска собственост, представляваща УПИ ХХ-255 с площ 830 кв. м в кв. 10 на с. Долно Изворово по действащ ПУП, одобрен със Заповед №22/1987 г., изм. със Заповед №369/20.12.1990 г. на кмета на Община Казанлък. Заявителите са собственици на построената в имота жилищна сграда при условията на отстъпено право на строеж, съгласно Нотариален акт №117, т. 1, рег. №998, Дело №100/24.04.2023 г. Те ще се представляват от майката – Хюлия Имамова и в тази връзка са представени Удостоверение за раждане №0000001501, серия КК от 26.07.2007 г. , Удостоверение №2936/14.12.2021 г. на РС-Казанлък и Пълномощно с рег. №1261/23.05.2023 г. на подписите и рег. №1262/23.05.2023 г., том 1, акт 74 на съдържанието на Десислава Кръстева, нотариус с район РС-Казанлък с рег. №574 на Нотариалната камара.

За имота е съставен АЧОС №4454/10.07.2023 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №4065, вх. №4068/06.07.2023 г., Акт №74, т. 14, н. дело №2883 за поправка на АЧОС №571/ 11.03.2008 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №1750/19.03.2008 г., акт 83, том 2, н. дело 921, п. 1592.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/ 24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, частна общинска собственост по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради.

Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък като продажбата се извършва от кмета на общината, без търг или конкурс.

Данъчната оценка на земята е 2 191,20 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404070614/19.06.2023 г. на дирекция МП. Изготвената пазарна оценка с вх. №94-Т-308-8/14.07.2023 г. от оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е 15 800,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

АЧОС №4454/ 10.07.2023 г.

За поправка на АЧОС №571/ 11.03.2008 г.

 

Айхан  Аширк и Мелиса Аширк

 

15 800,00

 

Жилищно строителство

 

УПИ ХХ-255 в кв. 10 с. Долно Изворово

 

2. Определя пазарна цена в размер на 15 800,00 (петнадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 830 (осемстотин и тридесет) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот ХХ-255 (двадесети за двеста петдесет и пети), кв. 10 на с. Долно Изворово по действащ ПУП, одобрен със Заповед №22/1987 г., изм. със Заповед №369/20.12.1990 г. на кмета на Община Казанлък, при граници: север – УПИ ХХIV-254, изток – УПИ III-251 и УПИ IV-250 и юг  – УПИ ХIХ-246 и улица и запад – УПИ XХI-255.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителите, чрез пълномощника за продажба на имота по т. 2 в срока на валидност на пазарната оценка. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Хюлия Имамова, с адрес: с. Долно Изворово, общ. Казанлък в качеството си на настойник на Айхан Аширк и Мелиса Аширк.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.