РЕШЕНИЕ
№1044
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2466/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 700,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост на собственик на построена върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX, с площ 780 кв.м, в кв.1 по ПУП на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх. №94-Г-3264-1#2/ 09.06.2023 година от Гюрсел и Фатме Чаушеви за закупуване на земя - частна общинска собственост, в качеството им на собственици на законно построена върху нея сграда, съгласно представения Нотариален акт №23, т. 34, д. 6965, дв. вх. №10754/28.12.2006 г. на СВ-Казанлък.

Заявителите са собственици на сграда, построена върху общинска земя, представляваща Урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ с площ 780 кв. м в кв. 1 по ПУП на село Хаджидимитрово, одобрен със Заповед №12/1987 г. За земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3381 от 20.02.2017 г, вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. №1599/14.03.2017 г., акт 49, т. 6, н. д. 1101.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс.

Данъчната оценка на земята е 3689,40 лева, съгласно Удостоверение №7404070781/30.06.2023 година на дирекция „Местни приходи“. Пазарната оценка, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е на стойност 11 700,00 лева, без ДДС.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6  се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

3381/

2017 г.

Гюрсел Чаушев и Фатме  Чаушева

11700,00

За жилищно строителство

УПИ IХ с площ 780 кв. м в квартал 1 село Хаджидимитрово

 

2. Определя пазарна цена от 11700,00 (единадесет хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ (девети) с площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв. м в кв. 1 (първи) по ПУП на село Хаджидимитрово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №12/1987 г., при граници: УПИ Х, УПИ VIII и улици.  

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък, в срока на валидност на оценката, да сключи договор с Гюрсел Чаушев от село Хаджидимитрово, община Казанлък, област Стара Загора, и Фатме Чаушева от село Хаджидимитрово, община Казанлък, област Стара Загора, за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Гюрсел и Фатме Чаушеви.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Гюрсел Чаушев и Фатме Чаушеви, адрес: село Хаджидимитрово.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.