РЕШЕНИЕ
№1045
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2471/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 16 450 лв. без ДДС, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Илинден", бл. "Кармен" 2, №43, вх. А, ет.7, ап.19 на наемател, настанен по административен ред.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В община Казанлък е постъпила Молба с вх. №94-И-174-1/07.03.2023 г. от Ивайло Шомов, наемател на общинско жилище на адрес гр. Казанлък, ул. „Илинден“, блок „Кармен“ 2, №43, вх. А, ет.7, ап.19.

Апартаментът е включен като жилище за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Приложение №15, ред 44 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на Общински съвет – Казанлък. В апартамента е настанен Ивайло Шомов с Договор за наем №89/01.06.2018 г.

Съгласно Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №4452/27.06.2023 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. №3879/29.06.2023 г., Акт №151, том 13, н.д.2753, Община Казанлък притежава апартамент в гр. Казанлък с идентификатор 35167.505.122.1.43 /три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно две две точка едно точка четири три/ с адрес ул. „Илинден“, бл. „Кармен“ 2, № 43, вх. А, ап.19, с 69,41 кв.м, намиращ се на седми етаж в сграда с идентификатор 35167.505.122.1 /три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно две две точка едно/, състои се от две стаи, кухня, баня с тоалетна и коридор, както и съответното избено помещение и прилежащи части от общите части на сградата, разположен в Поземлен имот с идентификатор 35167.505.122. Предназначение на самостоятелен обект: жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с прилежащите: изба №19 /деветнадесет/ с полезна площ 2,81 /две цяло осемдесет и един/ кв.м, в това число 7,06 /седем цяло нула шест/ кв.м от общите части на сградата и 0,92 /нула цяло деветдесет и два процента/ идеални части от правото на строеж.

Сградата е масивна конструкция ЕПЖС, построена през 1980 година. Попада в УПИ II кв. 525 по План за регулация на гр. Казанлък, одобрен с Решение №434 от 2006 г. на ОбС – Казанлък.

На основание чл.37, ал.1 и по ред за продажба на общински жилища, установен в Наредба №12 на ОбС Казанлък, общинските жилища могат да бъдат продавани на лица, отговарящи на конкретни условия. По установения в Наредбата ред, молбата на наемателя е разгледана от комисия, назначена с моя Заповед №2097/02.12.2022 г., която е установила наличието на изискващите се документи за продажба на общинско жилище:  да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище за граждани с установени жилищни нужди; да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед за жилище не по-малко от 3 /три/ години без прекъсване; да отговаря на нормите по чл.17 от Наредба №12; да е направил писмено искане за закупуване до Кмета на Общината; да няма задължения към общинския бюджет.

Съгласно чл.40 от Наредбата, общинските жилища се продават на техните наематели след решение на Общинския съвет, в което се посочва точният им адрес, вид, застроена площ и продажна цена, която не може да бъде по-ниска от данъчната им оценка. В Приложение №6 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. е предвидено разпореждане с общински жилища по заявления от наематели.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на описания апартамент е 11 169,10 лв., съгласно удостоверение №7404070649/20.06.2023 г. на дирекция „Местни приходи“. Пазарната оценка е на стойност 16 450 без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.41, ал.2, чл.42, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.40 във вр. с чл.37 от Наредба №12 на Общински съвет-Казанлък за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, във връзка с утвърдено от кмета на общината Решение №89 на Протокол №6 от 11.05.2023 г. на комисията по чл.8, ал.1 във вр. с чл.39 от цитираната наредба,

 

Р Е Ш И:

1. Променя предназначението на общинско жилище – апартамент №19 в гр. Казанлък, ул. „Илинден“, бл. „Кармен“ 2 № 43, вх. А, ет.7, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

 

2. Изключва от Приложение №15, ред 44 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение № 821/24.11.2022  г. на Общински съвет – Казанлък, общинско жилище – апартамент № 19 в гр. Казанлък, ул. „Илинден“, блок „Кармен“ 2 № 43, вх. А, ет.7.

3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на Общински съвет Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

АОС

Име, фамилия

Приход /лв./

Предназначение

Описание на имота

4452 от

27.06.2023г.

Ивайло

          Шомов

16 450 лв.

Апартамент

СО 35167.505.122.1.43

 

4. Да се продаде на Ивайло Шомов  с ЕГН хххххххххх следния имот, частна общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.122.1.43 /три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно две две точка едно точка четири три/ по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, ул. „Илинден“, бл. „Кармен“ 2, № 43, вх. А, ап.19, с застроена площ 69,41 кв.м, /шестдесет и девет цяло и четиридесет и един/ кв.м, намиращ се на етаж седми в сграда с идентификатор 35167.505.122.1, предназначение на самостоятелен обект:

- Жилище, апартамент, брой нива на обекта: едно, ведно с 0,92% от общите части на сградата и правото на стоеж и прилежащите: избено помещение № 19 /деветнадесет/, с полезна площ 2,81 /две цяло осемдесет и един/ кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.505.122.1.21, 35167.505.122.1.44; под обекта 35167.505.122.1.40 и над обекта 35167.505.122.1.46, за сумата от 16 450 /шестнадесет хиляди четиристотин и петдесет/ лева без ДДС.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък и Ивайло Шомов – гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За”24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.