РЕШЕНИЕ
№1046
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2429/29.06.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на с. Горно Черковище, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Допълнение към Приложение №3 прието с Решение №952/27.04.2023 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земеделска земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на Общински съвет - Казанлък са включени:

1. Под номер 30: Новообразуван поземлен имот 611.466 (шест едно едно точка четири шест шест) по План на новообразуваните имоти на село Горно Черковище, местност „Чукара“, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора с площ от 416 (четиристотин и шестнадесет) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Ⅹ (десета), при граници на имота: Имоти №611.467 – нива, №611.468 – нива, №611.622 – полски път.;

За имота е съставен Акт №4397/28.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. №2375, вх. рег. №2376/25.04.2023 г., Aкт №163, т. 8, н.д. 1681.

2. Под номер 31: Новообразуван поземлен имот 611.468 (шест едно едно точка четири шест осем) по План на новообразуваните имоти на село Горно Черковище, местност „Чукара“, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора с площ от 465 (четиристотин шестдесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Ⅹ (десета), при граници на имота: Имоти №611.466 – нива, №611.467 – нива, №611.469 – тр. насаждения, №611.470 - нива, №611.622 – полски път.;

За имота е съставен Акт №4398/28.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. №2376, вх. рег. №2377/25.04.2023 г., Aкт №164, т. 8, н.д. 1682.

3. Под номер 32: Новообразуван поземлен имот 611.470 (шест едно едно точка четири седем нула) по План на новообразуваните имоти на село Горно Черковище, местност „Чукара“, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора с площ от 269 (двеста шестдесет и девет) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Ⅹ (десета), при граници на имота: Имоти №611.468 – нива, №611.469 – тр. насаждения, №611.622 – полски път.;

За имота е съставен Акт №4399/28.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. №2377, вх. рег. №2378/25.04.2023 г., Aкт №165, т. 8, н.д. 1683.

4. Под номер 33: Новообразуван поземлен имот 611.471 (шест едно едно точка четири седем едно) по План на новообразуваните имоти на село Горно Черковище, местност „Чукара“, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора с площ от 757 (седемстотин петдесет и седем) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Ⅹ (десета), при граници на имота: Имоти №611.623 – нива, №611.622 – полски път, №611.472 – тр. насаждения, земеделски земи.;

За имота е съставен Акт №4400/28.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. №2394, вх. рег. №2395/25.04.2023 г., Aкт №174, т. 8, н.д. 1692.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, лв.

1.

Новообразуван поземлен имот 611.466 село Горно Черковище, местност „Чукара“ с площ от 416 кв. м.

3,40

2050,00

400,00

2.

Новообразуван поземлен имот 611.468 село Горно Черковище, местност „Чукара“ с площ от 465 кв. м.

3,80

2290,00

470,00

3.

Новообразуван поземлен имот 611.470 село Горно Черковище, местност „Чукара“ с площ от 269 кв. м.

2,20

1325,00

 

270,00

4.

Новообразуван поземлен имот 611.471 село Горно Черковище, местност „Чукара“ с площ от 757 кв. м.

6,10

3730,00

760,00

 

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.”

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8, във вр. с чл.80, т.4 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти - частна общинска собственост, както следва:

 

1. Новообразуван поземлен имот 611.466 (шест едно едно точка четири шест шест) по План на новообразуваните имоти на село Горно Черковище, местност „Чукара“, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора с площ от 416 (четиристотин и шестнадесет) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Ⅹ (десета), при граници на имота: Имоти №611.467 – нива, №611.468 – нива, №611.622 – полски път.;

Начална тръжна цена: 2 050 (две хиляди и петдесет) лв. без ДДС.

2. Новообразуван поземлен имот 611.468 (шест едно едно точка четири шест осем) по План на новообразуваните имоти на село Горно Черковище, местност „Чукара“, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора с площ от 465 (четиристотин шестдесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Ⅹ (десета), при граници на имота: Имоти №611.466 – нива, №611.467 – нива, №611.469 – тр. насаждения, №611.470 - нива, №611.622 – полски път.

Начална тръжна цена: 2 290 (две хиляди двеста и деветдесет) лв. без ДДС.

 

3. Новообразуван поземлен имот 611.470 (шест едно едно точка четири седем нула) по План на новообразуваните имоти на село Горно Черковище, местност „Чукара“, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора с площ от 269 (двеста шестдесет и девет) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Ⅹ (десета), при граници на имота: Имоти №611.468 – нива, №611.469 – тр. насаждения, №611.622 – полски път.;

Начална тръжна цена: 1 325 (хиляда триста двадесет и пет) лв. без ДДС.

 

4. Новообразуван поземлен имот 611.471 (шест едно едно точка четири седем едно) по План на новообразуваните имоти на село Горно Черковище, местност „Чукара“, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора с площ от 757 (седемстотин петдесет и седем) кв. м., Трайно предназначение на територия: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Ⅹ (десета), при граници на имота: Имоти №611.623 – нива, №611.622 – полски път, №611.472 – тр. насаждения, земеделски земи.;

Начална тръжна цена: 3 730 (три хиляди седемстотин и тридесет) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 24 .

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.