РЕШЕНИЕ
№1048
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2457/12.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост: ПИ с идентификатор 22633.60.40 находящ се в землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък и ПИ с идентификатори 16780.16.147, 16780.16.146 и 16780.16.145 находящи се в землището на с. Горно Изворово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Община Казанлък са постъпили запитвания относно наемане под наем на общински поземлени имоти представляващи Публична общинска собственост, в землищата на село Долно Изворово и Горно Изворово както следва:     

1. Поземлен имот с идентификатор 22633.60.40 (две две шест три три точка шест нула точка четири нула) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, с площ от 947,00 кв. м., адрес: с. Долно Изворово; Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; Номер по предходен план: 000040; По смисъла на Закона за общинската собственост имота представлява: Публична общинска собственост, за него е съставен АПОС № 983/22.06.2023 година.

Началната годишна наемна цена е в размер на 34,00 лв. без ДДС, определена на основание чл.73 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък.

2. Поземлен имот с идентификатор 16780.16.145 (едно шест седем осем нула точка едно шест точка едно четири пет) по КККР на с. Горно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-19/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, с площ от 1 863,00 кв. м., адрес: с. Горно Изворово; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Блато; номер по предходен план: 000273; По смисъла на Закона за общинската собственост имота представлява: Публична общинска собственост, за него е съставен АПОС № 947/21.04.2023 година.  Поземлен имот с идентификатор 16780.16.146 (едно шест седем осем нула точка едно шест точка едно четири шест) по КККР на с. Горно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-19/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, с площ от 12 158,00 кв. м., адрес: с. Горно Изворово; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Мочурище; номер по предходен план: 000272; По смисъла на Закона за общинската собственост имота представлява: Публична общинска собственост, за него е съставен АПОС № 948/21.04.2023 година. Поземлен имот с идентификатор 16780.16.147 (едно шест седем осем нула точка едно шест точка едно четири седем) по КККР на с. Горно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-19/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, с площ от 663,00 кв. м., адрес: с. Горно Изворово; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Блато; номер по предходен план: 000274; По смисъла на Закона за общинската собственост имота представлява: Публична общинска собственост, за него е съставен АПОС №949/21.04.2023 година.

Всички с обща площ от 14 657,00 кв. м., с начална годишна наемна цена е в размер на 513,00 лв. без ДДС, определена на основание чл.73 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък.    

Съгласно чл.18(1) от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, имоти Публична общинска собственост могат да се отдават под наем от кмета на общината след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс само ако са включени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Отдаването под наем на имотите ще доведе до приходи в общинския бюджет и поемане от наемателите на обектите, дейностите и разноските по поддържането и стопанисването им. Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост е гъвкава по своята същност и структура и може да бъде допълвана през годината.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък е необходимо Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък да бъде допълнена.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;  чл.8, ал.4, предл. 1-во и чл.14, ал.7 от Закон за общинската собственост; във връзка с чл.18, ал.1, т.1, предл. 1-во и ал.2 както и с чл.80, т.1 и чл.81, ал.1 от Наредба №15 на ОбС -  Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 година, приета с Решение № 821/24.11.2022 г. на ОбС – Казанлък, като към Приложение № 9 се включва:

 

по ред

НАСЕЛЕНО МЯСТО

Площ в кв. м.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА

Прогнозна месечна наемна цена в лв.

Прогнозна годишна наемна цена в лв.

 

 

50

 

 

с. Долно Изворово

 

 

947,00

ПИ с идентификатор: 22633.60.40 -Територия заета от води и водни обекти

 

 

 

34,00

 

 

51

 

 

с. Горно Изворово

 

 

14 657,00

ПИ с идентификатори:

16780.16.145 16780.16.146; 16780.16.147;

 

 

 

513,00

 

II. Да се проведе публичен търг за отдаване под наем за срок от 5 години по реда на Глава VI от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на следния общински обект: Поземлен имот с площ от 947,00 кв. м. с идентификатор 22633.60.40 (две две шест три три точка шест нула точка четири нула) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Долно Изворово; Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; Номер по предходен план: 000040; за който е съставен АПОС № 983/22.06.2023 год.

Определя начална годишна наемна цена в размер на 34,00 лв. без ДДС;

III. Да се проведе публичен търг за отдаване под наем за срок от 5 години по реда на Глава VI от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на следния общински обект: Поземлен имот с площ от 1 863,00 кв. м., с идентификатор 16780.16.145 (едно шест седем осем нула точка едно шест точка едно четири пет) по КККР на с. Горно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-19/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Горно Изворово; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Блато; номер по предходен план: 000273; По смисъла на Закона за общинската собственост имота представлява: Публична общинска собственост, за него е съставен АПОС № 947/21.04.2023 година. Поземлен имот с площ от 12 158,00 кв. м., с идентификатор 16780.16.146 (едно шест седем осем нула точка едно шест точка едно четири шест) по КККР на с. Горно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-19/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Горно Изворово; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Мочурище; номер по предходен план: 000272; По смисъла на Закона за общинската собственост имота представлява: Публична общинска собственост, за него е съставен АПОС № 948/21.04.2023 година. Поземлен имот с площ от 663,00 кв. м., с идентификатор 16780.16.147 (едно шест седем осем нула точка едно шест точка едно четири седем) по КККР на с. Горно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-19/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Горно Изворово; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Блато; номер по предходен план: 000274; По смисъла на Закона за общинската собственост имота представлява: Публична общинска собственост, за него е съставен АПОС № 949/21.04.2023 година.

Всички с обща площ от 14 657,00 кв. м.

Определя начална годишна наемна цена в размер на 513,00 лв. без ДДС.

IV. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичния търг при спазване изискванията на Глава VI от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, както и да сключи договор със спечелилия участник.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/08/2023 г.