РЕШЕНИЕ
№1050
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2443/07.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване допълнително право на строеж на постройка - "Лятна кухня" със застроена площ от 23,06 кв. м, частна общинска собственост, върху УПИ VII, кв. 132 по КККР на с. Енина и определяне на пазарна цена в размер на 580,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-Б-254-1/16.05.2023 г. за учредяване право на строеж на допълващо застрояване „Лятна кухня“, със застроена площ 23,06 кв. м, което ще се реализира върху Урегулиран поземлен имот VII чл. 5а. в кв. 132 на с. Енина, с площ 621 кв. м,  съгласно ПУП-ПР, одобрен със Заповед №864/1970 г., представляващ Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2113 с площ 621 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; адрес: с. Енина, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).

Заявлението е подадено от Боян Янков, собственик на жилищна сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж, съгласно Нотариален акт №109, т. 1, рег. №555, н. д. №96/21.05.2012 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №2969/ 21.05.2012 г., Акт №143, т. 9. Към заявлението са приложени копия на Скица №1433/ 07.11.2022 г. с виза на гл. архитект на Община Казанлък и Ситуация от Инвестиционен проект.

За земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4192/16.08.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №5212, вх. рег. №5213/24.08.2022 г., Акт №155, т. 17, н. д. 3611.

В Приложение №6 към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2023 година“, приета с Решение №821/ 24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, са предвидени приходи по заявления на физически или юридически лица при разпореждане с имоти, частна общинска собственост за учредяване право на строеж, в определените със закон случаи.

Преписката се изготвя на основание чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.52 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък, право на строеж за допълващо застрояване върху имот – частна общинска собственост се учредява на собственика на жилище в имота със заповед на кмета на общината и сключен договор и решение на Общинския съвет, без търг или конкурс. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС цената на ограниченото вещно право се определя от общинския съвет.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки на ограниченото вещно право. Данъчната оценка е 233,00 лв., съгласно Удостоверение за ДО с изх. №7404070323/05.06.2023 г. на Дирекция МП. Пазарната оценка с вх. №94-Б-254-1#6/ 27.06.2023 г. е 580,00 лв., без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.52 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 година“, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№4192/ 16.08.2022 г.

 

Боян Янков

 

580,00

 

Допълващо застрояване

„Лятна кухня“ със ЗП 23,06 кв. м върху УПИ VII чл. 5а. в кв. 132 на с. Енина, (ПИ с идентификатор 27499.501.2113 по КККР на с. Енина)

2. Да се учреди допълнително право на строеж на „Лятна кухня“ със застроена площ 23,06 (двадесет и три нула шест) кв. м, съгласно Скица №1433/07.11.2022 г. с виза на гл. архитект на Община Казанлък и Ситуация към Инвестиционен проект, построена върху Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2113 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка две едно едно три) площ 621 (шестстотин двадесет и един) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/ 30.12.2009 г. на ИД на АГКК; адрес: с. Енина, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: Поземлени имоти с идентификатор – 27499.501.1082; 27199.501.1080; 27499.501.1079; 27499.501.1073; 27499.501.3091, представляващ Урегулиран поземлен имот VII (седми) в кв. 132 (сто тридесет и втори) на с. Енина, с площ 621 (шестстотин двадесет и един) кв. м, съгласно ПУП-ПР, одобрен със Заповед №864/1970 г., при граници: север – ул. „Роса“; изток – УПИ VIII; юг – УПИ XVII и УПИ XXII и запад – УПИ VI в полза на Боян Янков и определя пазарна цена за учреденото допълнително право строеж в размер на 580,00 (петстотин и осемдесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с Боян Янков за учредяване на допълнително право строеж по т.2 от настоящото решение в срока на актуалност на пазарната оценка. Всички данъци, такси и режийни разноски са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък и Боян Янков, с адрес: с. Енина.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.