РЕШЕНИЕ
№1055
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2453/12.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие в Извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 09.08.2023 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получена Покана с вх. № 29-30-4/06.07.2023 г. от изпълнителния директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора проф. д-р Йовчо Йовчев, за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.08.2023 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на акционерното дружество (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 2) при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Йовчо Йовчев, Иван Въшин и Филка Симеонова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Йовчо Йовчев, Ирена Миланова и Филка Симеонова.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

4. Вземане на решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.13 от ППЗПП.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение №1.

Заседанието на Общински съвет - Казанлък ще се проведе на 27.07.2023 г., а Общото събрание на акционерите е насрочено за 09.08.2023 г. от 11.00 ч., т .е. решението няма да е влязло в законна сила, поради което е необходимо постановяване на предварително изпълнение, съгласно чл.60, ал.1 от АПК.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.220 и чл.226 от Търговския закон, чл.39 от Наредба №19 на ОбС - Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публичните предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия и чл.60, ал.1 от АПК,

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък при Община Казанлък, да участва в извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 09.08.2023 г. (сряда) от 11:00 часа, в Заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на дружеството (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” №2) при определения дневен ред и да гласува със „против” по всички въпроси по приложения дневен ред, с всички притежавани акции.

2. Задължава Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък при Община Казанлък в качеството му на представител на Община Казанлък в извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора в десетдневен срок след провеждане на извънредното събрание да внесе в Общински съвет протокол и доклад за взетите решения и начина на гласуване по дневния ред на проведеното общо събрание на акционерите.

3. Допуска предварително изпълнение на решението.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък и Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.