РЕШЕНИЕ
№1058
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2448/11.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП - план за застрояване, план за регулация и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.1.621 - с НТП "Нива", с площ от 2568,00 кв.м по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За жилищни нужди". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-К-330-1/02.06.2023 г. от – Кирил Гитев и Благовеста Ангелова, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, план за регулация и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.1.621 – с НТП “Нива”, с площ от 2568,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За жилищни нужди“, с цел изграждане на жилищна сграда. Имотът се намира в землището на гр. Казанлък, местност Абаята, с граници: север – ПИ 35167.1.49, 35167.1.609, 35167.1.610, 35167.1.611 изток - ПИ 35167.1.610, запад – ПИ 35167.1.48, юг – ПИ 35167.1.42, 35167.502.9041, 35167.502.4564, 35167.502.9042.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в жилищна зона (Жм), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Пп1 са: до 10,0 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност 1,2 и 40% минимална площ за озеленяване.

Транспортният достъп до Поземления имот ще се осъществи през имот №35167.502.9042 с НТП „За второстепенна улица“ по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, план за регулация и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.1.621 (при граници и съседи: север – ПИ 35167.1.49, 35167.1.609, 35167.1.610, 35167.1.611 изток - ПИ 35167.1.610, запад – ПИ 35167.1.48, юг – ПИ 35167.1.42, 35167.502.9041, 35167.502.4564, 35167.502.9042)  – с НТП “Нива”, с площ от 2568,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За жилищни нужди“.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на  Община Казанлък, Кирил Гитев и Благовеста Ангелова, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.