РЕШЕНИЕ
№1060
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2449/11.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПУП - парцеларен план на електропровод, ниско напрежение за захранване на "Приемник на ЕЕ-осветление и охрана", разположен в Поземлен имот с идентификатор 83106.7.3 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление вх.№ 194-И-824-1/30.05.2023 г. от Исмет Тоска в качеството си на собственик в имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на електропровод, ниско напрежение за захранване на „Приемник на ЕЕ-осветление и охрана“, разположен в Поземлен имот с идентификатор 83106.7.3 с площ 566 кв.м. и с граници: север – ПИ 83106.7.2; юг - ПИ 83106.8.267; изток – ПИ 83106.7.4; запад – ПИ 83106.7.1, с НТП: „Нива“, с трайно предназначение на територията: земеделска по КККР на с. Шейново, община Казанлък, област Стара Загора, местност „Оградата“, ЕКАТТЕ: 83106.

Приложена е скица-предложение, съгласно която възможното място за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, е от съществуващ стълб №11 от мрежа НН на извод А, захранена от ТП ТП 1 ШЕЙНОВО, извод СН ДРЯНОВО, подстанция „Сахране“ разположен в Поземлен имот с идентификатор 83106.8.267 по КККР на с. Шейново.

Проектната дължина на електропровода, ниско напрежение е 40,5 м. и сервитутна зона  с площ 91,00 кв.м., подробно описани в приложения списък на засегнатите имоти.

Предложеното трасе на електропровода преминава през Поземлен имот с идентификатор 83106.8.267 (проектна дължина е 40,50 м.) с НТП „За републикански път“- държавна публична собственсот по КККР на с. Шейново, одобрен със Заповед №РД-18-94 от 29.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83106, община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на Поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на електропровод, ниско напрежение за захранване на „Приемник на ЕЕ-осветление и охрана“, разположен в Поземлен имот с идентификатор 83106.7.3 с площ 566 кв.м. и с граници: север – ПИ 83106.7.2; юг - ПИ 83106.8.267; изток – ПИ 83106.7.4; запад – ПИ 83106.7.1, с НТП: „Нива“, с трайно предназначение на територията: земеделска по КККР на с. Шейново, община Казанлък, област Стара Загора, местност „Оградата“, ЕКАТТЕ: 83106.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък и Исмет Тоска, в качеството си на заявител и заинтересувано лице по смисъла на ЗУТ, с адрес за кореспонденция с. Х. Димитрово.

 

Участвали в гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.