РЕШЕНИЕ
№1061
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59


Относно: ОС_2468/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29 Април 2008 г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4. Изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5. Изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ директора на ОД „Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008 г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ  за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ ( ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

 

 

 

В общинска администрация са постъпили много заявления от граждани, които са се снабдили с нотариални актове и не са ги вписали в регистъра на собствениците към картата на възстановената собственост. Към момента тези имоти са предадени по описания по-горе ред в собственост на Община Казанлък. Въз основа на постъпилите молби на гражданите е направено запитване до ОС „Земеделие" гр. Казанлък по имена на собственици на земеделски земи относно това дали е спазена процедурата за заявяване и признаване на собствеността на гражданите по реда на ЗСПЗЗ е получена информация, както следва:

 

1. Михаил Йовчев, починал на 07.04.2021 г., видно от Удостоверение за наследници №681/14.04.2021 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 1108 (хиляда сто и осем) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Михаил Йовчев са подали Заявление с Вх.№194-Й-956-1/20.03.2023 г., като собственици на имот с площ от 1105 (хиляда сто и пет) кв.м, съгласно Нот. акт №7, т. IV, д. № 1752/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №1205 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък, при граници: от север – ПИ № 1206, от изток – дере, от запад – ПИ № 1204, от юг – ПИ № 1200 и ПИ № 1203. Поземлен имот с планоснимачен №1205 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №261.205, местност „Старите лозя“, целият с площ от 1108 (хиляда сто и осем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и скица №15-312375/22.03.2023 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 261.205 с площ от 1108 (хиляда сто и осем) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.261.205 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.261.204, № 35167.261.203, № 35167.281.191, № 35167.182.78, № 35167.261.200 и № 35167.261.206.

  

2. Митко Папазов, починал на 21.05.2021 г., видно от Удостоверение за наследници №1676/27.08.2021 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ ½ идеална част от земеделска земя – лозе, с площ от 1117 (хиляда сто и седемнадесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Митко Папазов са подали Заявление с Вх. №194-Д-347-5/05.06.2023 г., като собственици на ½ идеална част от имот с площ от 1120 (хиляда сто и двадесет) кв.м, съгласно Нот. акт №200, т. VII, д. № 1486/1998 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №2494 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя”, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък, при граници: от север – ПИ №2493 и ПИ №2492, от изток – ПИ №2490 и ПИ №2496, от запад – ПИ №2498 и ПИ №2499. Поземлен имот с планоснимачен №2494 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №142.494, местност „Старите лозя“, целият с площ от 1117 (хиляда сто и седемнадесет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора.

Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица № 15-614202/07.06.2023 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ №142.494, с площ от 1117 (хиляда сто и седемнадесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №35167.142.494 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.142.497, №35167.142.496, №35167.142.490, №35167.142.492, №35167.142.493, №35167.142.499 и №35167.142.498.

 

3. Иван Иванов няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 540 (петстотин и четиридесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Иван Иванов е подал Заявление с Вх. №194-И-6133-1/05.06.2023 г., като собственик на имот с площ от 530 (петстотин и тридесет) кв.м, съгласно Нот. акт №174, т. I, рег. № 2610, д.№ 231/1999 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №2478 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък, при граници: от север – ПИ №2479, от изток – ПИ №2480, от запад – ПИ №2477, от юг – полски път. Поземлен имот с планоснимачен №2478 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №142.478, местност „Старите лозя“, с площ от 540 (петстотин и четиридесет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.  Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и скица №15-614204/07.06.2023 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ №142.478, с площ от 540 (петстотин и четиридесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №35167.142.478 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.142.480, №35167.142.481, №35167.142.479, №35167.142.477 и №35167.142.102.

 

4. Лазарка Спирова няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 806 (осемстотин и шест) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Лазарка Спирова е подала Заявление с Вх. №194-Л-766-3/05.06.2023 г., като собственик на имот с площ от 800 (осемстотин) кв.м, съгласно Нот. акт №142, т. VIII, д. №4325/1997 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №2495 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ №2490, от изток – ПИ №2485 и ПИ №2486, от запад – ПИ №2496, от юг – полски път. Поземлен имот с планоснимачен №2495 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №142.495, местност „Старите лозя“, с площ от 806 (осемстотин и шест) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и скица №15-637631/13.06.2023 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ №142.495, с площ от 806 (осемстотин и шест) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък,

ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №35167.142.495 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.142.102, №35167.142.485, №35167.142.486, №35167.142.490 и №35167.142.496.

 

5. Иванка Кръстева, починала на 06.07.2017 г., видно от Удостоверение за наследници №585/02.04.2017 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващи съответно земеделска земя – лозе с площ от 317 (триста и седемнадесет) кв.м. и лозе с площ от 593 (петстотин деветдесет и три) кв.м, находящи се в местност „Каракос“, землище на с. Овощник, EKАTTE:53179. Наследниците на Иванка Кръстева са подали Заявление с Вх.№ 194-П-1903-1/19.04.2023 г., като собственици на имот с площ от 320 (триста и двадесет) кв. метра и Поземлен имот с площ от 600 (шестстотин) кв. м, съгласно Нот. акт №164, т.VIII, д. №3622/1994 г., представляващи съответно Поземлен имот с планоснимачен №2981 и №2978 по Кадастралния план на ползвателите на местност “Старите лозя“ /Каракос/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък. Поземлен имот с планоснимачен №2981 при граници: от север – полски път, от изток – ПИ №2982, от запад – полски път, от юг - ПИ №2980 и Поземлен имот с планоснимачен №2978 при граници: от север – ПИ №2979, от изток - ПИ №2985, от запад – ПИ №2977, от юг – ПИ №2977 по Кадастралния план на ползвателите са идентични, съответно с Поземлен имот №142981 и №142978, местност „Каракос“, землище на с. Овощник с площи съответно от 317 (триста и седемнадесет) кв. метра и 593 (петстотин деветдесет и три) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник, скица №15-450763/27.04.2023 г. и скица №15-450760/27.04.2023 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ № 142981 с площ от 317 (триста и седемнадесет) кв. метра и ПИ №142978 с площ от 593 (петстотин деветдесет и три) кв.м, находящи се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, да бъдат отразени, съответно като Поземлен имот с идентификатор №53179.142.981 и №53179.142.978 по КККР на с. Овощник. Поземлен имот с идентификатор №53179.142.981 при граници: Поземлен имот с идентификатор №53179.142.980, №53179.142.982 и №53179.142.213. Поземлен имот с идентификатор №53179.142.978 при граници: Поземлен имот с идентификатор №53179.142.977, №53179.142.985, №53179.142.223, №53179.142.213 и №53179.142.979.

 

6. Иванка Кръстева, починала на 06.07.2017 г., видно от Удостоверение за наследници №585/02.04.2018 г, Петър Петров и Валерий Петров нямат заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 556 (петстотин петдесет и шест) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Иванка Кръстева са подали Заявление с Вх.№194-П-1903-1/19.04.2023 г., като собственици на имот с площ от 560 (петстотин и шестдесет) кв.м, съгласно Нот. акт № 36, т. IV, д. №1136/1996 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №1791 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък, при граници: от север – полски път, от изток – ПИ №1790, от запад – полски път, от юг – ПИ №1792. Поземлен имот с планоснимачен №1791 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №291.791, местност „Старите лозя“, целият с площ от 556 (петстотин петдесет и шест) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167.

След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица №15-442088/25.04.2023 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ №291.791, с площ от 556 (петстотин петдесет и шест) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №35167.291.791 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.291.186, №35167.291.792, №35167.291.790 и №35167.291.504.

 

7. Къньо Кънев няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 1132 (хиляда сто тридесет и два) кв.м, находящ се в местност „Каракос“, землище на с. Овощник, EKАTTE:53179. Къньо Кънев е подал Заявление с Вх. №194-К-3511-2/26.01.2023 г., като собственик на имот с площ от 1120 (хиляда сто и двадесет) кв.м, съгласно Нот. акт №30, т. VI, д. №2759/1995 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №2792 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“ /Бял камък/, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ №2791, от изток – ПИ №2788, от запад – ПИ №2757, от юг – ПИ №2815 и ПИ №2793. Поземлен имот с планоснимачен №2792 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №132.792, местност „Каракос“, с площ от 1132 (хиляда сто тридесет и два) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник и Скица №15-480708/05.05.2023 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ №132.792, с площ от 1132 (хиляда сто тридесет и два) кв.м, находящ се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №53179.132.792 по КККР на с. Овощник, при граници: Поземлен имот с идентификатор №53179.132.757, №53179.122.205, №53179.132.815, №53179.132.793, №53179.132.788 и №53179.132.790.

 

8. Антон Антонов няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 548 (петстотин четиридесет и осем) кв.м, находящ се в местност „Каракос“, землище на с. Овощник, EKАTTE:53179. Цветелина Дочева /дъщеря на Антон Антонов/ е подала Заявление с Вх. №192-5758-1/25.04.2023 г., като същият е собственик на имот с площ от 540 (петстотин и четиридесет) кв.м, съгласно Нот. акт №7, т. V, д. №2070/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №2801 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – полски път, от изток – ПИ №2802, от запад – ПИ №2800, от юг – ПИ №2804 и ПИ №2807. Поземлен имот с планоснимачен №2801 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №132801, местност „Каракос“, с площ от 548 (петстотин четиридесет и осем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр. Стара Загора.

Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник и Скица №15-547658/22.05.2023 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ №132801, с площ от 548 (петстотин четиридесет и осем) кв.м, находящ се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №53179.132.801 по КККР на с. Овощник, при граници: Поземлен имот с идентификатор №53179.132.800, №53179.132.807, №53179.132.804, №53179.132.802 и №53179.132.234. 

 

9. Атанас Атанасов, починал на 01.02.2007 г., видно от Удостоверение за наследници №1073/23.06.2023 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 887 (осемстотин осемдесет и седем) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Атанас Атанасов са подали Заявление с Вх.№194-Т-1790-2/27.06.2023 г., като собственици на имот с площ от 875 (осемстотин седемдесет и пет) кв.м, съгласно Нот. акт №147, т. VII, д. №3337/1996 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №1550 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ №1547 и ПИ №1551, от изток – полски път, от запад – ПИ №1549, от юг – полски път. Поземлен имот с планоснимачен №1550 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №171.550, местност „Старите лозя“, целият с площ от 887 (осемстотин осемдесет и седем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица №15-703093/29.06.2023 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ №171.550 с площ от 887 (осемстотин осемдесет и седем) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №35167.171.550 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.171.549, №35167.181.164, №35167.171.551, №35167.161.164 и №35167.171.547.

 

10. Стефанка Димитрова, починала на 07.03.2004 г., видно от Удостоверение за наследници №834/17.05.2023 г, няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 757 (седемстотин петдесет и седем) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Стефанка Димитрова са подали Заявление с Вх.№194-Я-468-1/17.05.2023 г., като собственици на имот с площ от 740 (седемстотин и четиридесет) кв.м, съгласно Нот. акт № 1, т. III, д. №867/1996 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №570 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 569, от изток – дере, от запад – полски път, от юг – ПИ №571. Поземлен имот с планоснимачен №570 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №260.570, местност „Старите лозя“, целият с площ от 757 (седемстотин петдесет и седем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора.

Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица №15-547656/22.05.2023 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ №260.570, с площ от 757 (седемстотин петдесет и седем) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №35167.260.570 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.260.147, №35167.260.571, №35167.260.111 и №35167.260.569.

 

11. Иванка Христова, Тончо Тончев и Николай Христов нямат заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 1021 (хиляда двадесет и един) кв.м, находящ се в местност „Каракос“, землище на с. Овощник, EKАTTE:53179. Тончо Тончев е подал Заявление с Вх. №194-Т-411-1/24.03.2023 г., като съсобственик на имот с площ от 1021 (хиляда двадесет и един) кв.м, съгласно Нот. акт № 46, т. II, д. № 628/1995 г., представляващ част от Поземлен имот с планоснимачен №3382 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – полски път, от изток – ПИ №3490, от запад – полски път, от юг – ПИ №3383. Поземлен имот №193382, местност „Каракос“, с площ от 1021 (хиляда двадесет и един) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179 е идентичен с част от Поземлен имот с планоснимачен №3382 по Кадастралния план на ползвателите, землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед № РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник и скица №15-359509/03.04.2023 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ №193382, с площ от 1021 (хиляда двадесет и един) кв.м, находящ се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №53179.193.382 по КККР на с. Овощник, при граници: Поземлен имот с идентификатор №53179.283.250, №53179.193.383, №53179.193.490, №53179.193.266 и № 22633.171.477.

 

След направената в ОбС "Земеделие" справка по имената на собствениците и номерата на имотите, описани в цитираните нотариални актове, приложени, няма образувани преписки за възстановяване правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи.

Съгласно §27 ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ( ДВ.бр.62/2010 г.) ОбС Казанлък може да вземе решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.”

С аргументите, изложени до тук, Кметът на Общината предлага проект за решение, който общинските съветници приемат.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/2010 г./, и чл.45в, ал.10 от ППЗСПЗЗ,

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат от счетоводен отчет следните имоти:

 

1. Поземлен имот с идентификатор №35167.261.205 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №1205 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 1108 (хиляда сто и осем) кв. м, в собственост на наследниците на Михаил Йовчев по силата на Нот. акт №7, т. IV, д. № 1752/1994 г.

 

2 ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор №35167.142.494 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №2494 по Кадастралния план на ползвателите, целия с площ от 1117 (хиляда сто и седемнадесет) кв. м, в собственост на наследниците на Митко Папазов по силата на Нот. акт №200, т. VII, д. № 1486/1998 г.

 

3. Поземлен имот с идентификатор №35167.142.478 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №2478 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 540 (петстотин и четиридесет)  кв. м, в собственост на Иван Иванов по силата на Нот. акт №174, т. I, рег. №2610, д. № 231/1999 г.

 

4. Поземлен имот с идентификатор №35167.142.495 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №2495 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 806 (осемстотин и шест)  кв. м, в собственост на Лазарка Спирова по силата на Нот. акт №142, т. VIII, д. № 4325/1997 г.

 

5. Поземлен имот с идентификатор №53179.142.981 и №53179.142.978 по КККР на с. Овощник, идентични съответно с Поземлен имот с планоснимачен №2981 и №2978 по Кадастралния план на ползвателите, целите с площ, съответно от 317 (триста и седемнадесет) кв. метра и 593 (петстотин деветдесет и три) кв. м, в собственост на наследниците на Иванка Кръстева по силата на Нот. акт №164, т. VIII, д. № 3622/1994 г.

 

6. Поземлен имот с идентификатор № 35167.291.791 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №1791 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 556 (петстотин петдесет и шест) кв. м, в собственост на наследниците на Иванка Кръстева, Петър Петров и Валерий Петров по силата на Нот. акт №36, т. IV, д. № 1136/1996 г.

 

7. Поземлен имот с идентификатор №53179.132.792 по КККР на с. Овощник, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №2792 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 1132 (хиляда сто тридесет и два) кв. м, в собственост на Къньо Кънев по силата на Нот. акт №30, т. VI, д. №2759/1995 г.

 

8. Поземлен имот с идентификатор №53179.132.801 по КККР на с. Овощник, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №2801 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 548 (петстотин четиридесет и осем)  кв. м, в собственост на Антон Антонов по силата на Нот. акт №7, т. V, д. № 2070/1994 г.

 

9. Поземлен имот с идентификатор №35167.171.550 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №1550 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 887 (осемстотин осемдесет и седем) кв. м, в собственост на наследниците на Атанас Атанасов по силата на Нот. акт №147, т. VII, д. № 3337/1996 г.

 

10. Поземлен имот с идентификатор №35167.260.570 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №570 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 757 (седемстотин петдесет и седем) кв. м, в собственост на наследниците на Стефанка Димитрова по силата на Нот. акт №1, т. III, д. № 867/1996 г.

 

11. Поземлен имот с идентификатор №53179.193.382 по КККР на с. Овощник, идентичен с част от Поземлен имот с планоснимачен №3382 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 1021 (хиляда двадесет и един)  кв. м, в собственост на Иванка Христова, Тончо Тончев и Николай  Христов по силата на Нот. акт №46, т. II, д. № 628/1995 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Йовчо Йовчев, с. Горно Изворово;

Камелия Папазова, гр. Казанлък;

Данаила Ангелова, гр. Казанлък;

Младен Папазов, гр. Казанлък;

Иван Иванов, гр. Казанлък;

Лазарка Спирова, гр. Казанлък;

Петър Петров, гр. Казанлък;

Валерий Петров, гр. Казанлък;

Къньо Кънев, гр. Казанлък;

Антон Антонов, гр. Казанлък;

Татяна Байчева, гр. Казанлък;

Димитрина Николова, гр. Казанлък;

Янка Рашева, гр. Казанлък;

Тончо Тончев, гр. Казанлък;

Николай Христов, гр. Бургас.

 

Участвали в поименно 24 гласуване общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2023 г.