РЕШЕНИЕ
№1067
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.09.2023 г., Протокол №61

(изм. с Решение №9/22.12.2023 г.)


Относно: ОС_2545/29.08.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година. С Писмо с вх. №ОС-2611/19.09.2023 г., вносителят прави допълнения и изменения в мотивите, в проекта за решение и в Приложения №№1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В изпълнение на чл.13, ал.2 от Закона за публичните финанси и изискванията на Наредба №28 на OбС – Казанлък Ви представям Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година, придружен с Протокол и предложения от проведено обществено обсъждане на проектобюджета на 25.08.2023 година. Бюджетът на Община Казанлък се внася в рамките на  срока, съгласно чл.84, ал.4 от Закон за Публични Финанси.

Бюджетната рамка на Община Казанлък е съобразена изцяло с:

 • Закон за Публични Финанси;
 • Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг на Общински съвет - Казанлък.
 • Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г., обнародван в ДВ бр. 66 от 01.08.2023 г.
 • ПМС №108 от 09.08.2023г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г.;
 • Указания от Министерство на финансите;
 • Анализ на изпълнението на Бюджета за 2021 г., 2022 г. и отчета за изпълнение към 31.07.2023 г.;
 • Решение №337 от 02.05.2023 г. на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през  2023 година;
 • Натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2023 г. на Община Казанлък; Приложение №1 на  Министерство на финансите (МФ);
 • Промени в действащото законодателство;
 • Приети от Общински съвет и действащи в Община Казанлък Наредби №15, №26, №28, Правилници, Стратегия и Програма за развитие на Община Казанлък.

За да не възпрепятства работата на Общината до този момент, Общински съвет със свое Решение №890/23.02.2023 г., изменено с Решение №985/25.05.2023 г., изменено с Решение №1005/29.06.2023 г. гласува разчет за местни дейности и инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година на основание на дадени указания на Министерство на финансите с Писмо №ФО-1/20.01.2023 г.,

чл.10 от ПМС№7/19.01.2023 г. и Закона за прилагане разпоредбите на „Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.“

 

Параметри на Бюджет 2023 година

Основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Казанлък за 2023 г., са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината. Рамката на бюджет 2023 г. е в размер на 109 239 711 лева.

Бюджет 2023 на Община Казанлък в приходната си част е съобразен с размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и постъпленията към 31.07.2023 г. и очакваните такива от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегирани от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи, разпределени при спазване на единните разходни стандарти. Разходите за местни дейности за фонд „Работна заплата“ са планирани и съобразени, съгласно увеличението на минималната работна заплата за страната. Разходите за издръжка са планирани на база отчетите към 2021 г., 2022 г. и отчета за изпълнение към 31.07.2023 г.

Бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък за 2023 година, съгласно Закона за държавния бюджет на РБ:

Бюджетни взаимоотношения между Община Казанлък и ЦБ

Бюджет 2022 с корекции от юли и септември

 Проектобюджет 2023 г. 

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности

51 748 142

62 008 261

Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ

4 802 000

5 878 400

Средства за зимно поддържане и   снегопочистване

196 600

197 600

Целева субсидии от ЦБ за капиталови разходи

2 247 600

2 457 100

Трансфери за други целеви разходи за МД

0

701 800

 

58 994 342

71 243 161

 

 

Съгласно чл.54, ал.1 - ал.5 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2023 година разпределението на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности – 30:25:20:25. Целевата  субсидия за капиталови разходи се предоставя до 5-то число въз основа на заявки от общините по ред, определен от министъра на финансите. Предоставянето на общата изравнителна субсидия по чл.51 от ЗДРБ 2023 г. се изчислява разликата между полагащите се средства съгласно и предоставените до 31 юли 2023 г. средства. Когато разликата е положителна, средствата се предоставят на общините ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от август до декември, а когато е отрицателна, се възстановяват в държавния бюджет.

Средствата за зимно поддържане и снегопочистване – до 20 януари 75 на сто, останалата сума ежемесечно до 5то число на равни части от септември до декември.

 

Новите средства, които се гласуват с държавния бюджет са трансфери за други целеви разходи за местни дейности, предназначени за достигане на минималната работна заплата за 2023 г., определена с Постановление №497 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, бр. 1 от 2023 г.) за определяне размера на минималната работна заплата за страната, в местните дейности. Те се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от август до декември.

Разпределение на субсидията за делегирана държавна дейност по функции:

Субсидия за делегираните от държавата дейности  по ЕРС

Бюджет 2022 с корекции от юли и септември

 Проектобюджет 2023 г. 

 РАЗЛИКА в лева

 Разлика след увеличение в 2022 г.

Общинска администрация

3 347 050

4 155 800

808 750

124%

Отбрана и сигурност

280 097

306 829

26 732

110%

Образование

35 066 491

42 315 850

7 249 359

121%

Здравеопазване

4 115 899

4 814 289

698 390

117%

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

7 310 975

8 608 373

1 297 398

118%

Почивно дело, култура, религиозни дейности

1 627 630

1 807 120

179 490

111%

Общо:

51 748 142

62 008 261

10 260 119

 

 

 

Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2023 година е над 12,2 млн. лева, съгласно Приложение №13, а разходите за текущите ремонти на улици, тротоари и обекти общинска собственост  близо 3 млн. лева и допълнителни собствени средства за асфалтиране след ремонтните дейности на ВИК още 1 млн. лв. В средствата се включват и преходни обекти от 2022 година.

Към момента голяма част от обектите в капиталовата програма са изпълнени, а останалите са възложени за изпълнение.

Почти всички обекти по населените места за ремонт на улици, тротоари и бордюри и почистване на реки, сметища и канали са изпълнени.

Със собствени средства Община Казанлък започва реконструкция на общинския път и изграждане на велоалея от град Казанлък до село Копринка, реконструкция на парк Розариум, изграждане на водопровод и реконструкция на ул. Олимпиада. 

Гласуването на държавния бюджет, макар и късно, ще даде възможност да увеличение заплатите не само в държавно делегирана дейност, но и на всички звена към общинска администрация с 15 на сто, считано от 01.01.2023 г.

Въпреки увеличаващите се цени Община Казанлък не предвижда увеличение на местните данъци и ще запази всички свои социални политики в полза на гражданите:

 • програмата за отпускане на еднократна финансова помощ за млади семейства под формата на ваучери за новородено дете;
 • финансовата подкрепа за семейства с репродуктивни проблеми;
 • подкрепата за скъпоструващи операции на нуждаещи се;
 •  за поредна година финансова подкрепа за  млади лекари – специализанти, медицински сестри и акушерки;
 • здравна профилактика в детските градини.

 

Бюджетът на Община Казанлък е структуриран, съгласно изискванията на чл.45, ал.1 от ЗПФ:

 • Общата рамка на Бюджета, съгласно Приложение №1;
 • Планирани данъчни, неданъчни приходи и капиталови помощи и дарения, приходи от приватизация в размер на 18 733 578 лева, съгласно Приложение №2;

Собствените приходи са планирани съобразно нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси. 

 • Разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 67 112 763 лева, съгласно Приложение №3;

Планирането на разходите за делегираните от държавата дейности се извършва на база на показателите, определени в Закона за Държавния бюджет на Република България  за 2023 година. Разходите се планират в съответствие с изискванията и определените натурални и стойностни показатели в Решение №337 от 02.05.2023 г. на МС.

 • Разходи за местни дейности в размер на 40 314 010 лева, разпределени по функции и параграфи, съгласно Приложение №4;

Във функция „Общи държавни служби“ се предвиждат капиталови разходи и разходи за издръжка в размер на 2 513 968 лева. Тук са разчетени разходите за общинската администрация, разходите на деветнадесетте населени места в Общината и за дейността на Общински съвет-Казанлък.

Във функция „Образование“ са разчетени разходи за ученическите и почивните лагери, за издръжка на училищните автобуси, както и средствата в размер на 36 000 лв. за Общинска програма за закрила на детето.

Във функция „Здравеопазване“ са разчетени разходите за дейността на Общинското предприятие „Кухня майка, в т.ч. Детска млечна кухня“.

Тук се планират и общо средства за:

 •  подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми в размер на 30 000 лв.;
 •  за  подпомагане на млади лекари, медицински сестри и акушерки, работещи в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, в размер на 30 000 лева;
 •  помощи за лечение и скъпоструващи операции в размер на 20 000 лева;
 • подпомагане на младите семейства за новородените деца с еднократна помощ под формата на ваучер от 500 лв. в плануван размер от 150 000 лева;
 • Средства в размер на 10 000 лв. за здравна профилактика на деца в детски градини.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са планирани бюджетни средства за фонд „Работна заплата“, осигуровки и издръжка на Домашен социален патронаж, за издръжка на клубове на пенсионера, инвалида, за програми по временна заетост, наемните вноски, които Община Казанлък възстановява на Балканинвест ЕООД.

Разчетени са и целевите средства получени от АСП към 31.07.2023 г. по проект „Приеми ме“ и „Личен асистент“.

Тук са разчетени средствата преходен остатък по Закона за личната помощ и Уницеф.

Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ се планират и отчитат средства за ВиК, улично осветление, чистота, озеленяване, опазване на околната среда, ремонт и поддържане на пътища и улици, водоснабдяване и канализация и други. Във функцията е разчетена голямата част от бюджета  на ОП „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ в направленията – Чистота, Озеленяване, Осветление на улици и площади, Строителство, Изграждане, ремонт и поддръжка на улични платна“.

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са разчетени средства за  заплати, осигуровки и издръжка на Общински театър „Любомир Кабакчиев“, Художествена галерия – Казанлък, ЛХМ „Чудомир“, Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“, ОБ „Искра“.

Планирани са средства за спортен, младежки, културен и международен календар, за поддръжка на спортни бази, субсидии за спортните клубове“ и помощи за социални погребения, субсидия към новото предприятието по култура и туризъм и за издаване на вестник „Искра“.

Във функция „Икономически дейности и услуги” са разчетени средства за заплати, осигуровки и издръжка на Обществения посредник, на звената към Община Казанлък -  „Паркинги и кратковременно паркиране“, „Обслужване на Общински сграден фонд“ „Администрация в кметства“ и звено „Други дейности по икономиката". В тази функция са разчетени и разходите по снегопочистване, издръжка на приюта за безстопанствени животни, средствата за туристическия календар, субсидиране на вътрешноградски транспорт.

Във функция „Разходи, некласифицирани в други функции” са разчетени разходите за лихви в размер на 250 000 лева.

 

 • Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 1 812 938 лева, разпределени по функции и параграфи, съгласно Приложение №5;

Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности са разпределени по функции и дейности за фонд работна заплата, издръжка и капиталови разходи.

В разчетени средства за възнаграждения в дейност „Общи държавни служби“ се предвижда дофинансиране в размер на 380 000 лева.

Във функция „Образование“ се планира дофинансиране в размер на  303 111 лева, в. т.ч. за маломерни и слети паралелки и за трети етап на СМР и благоустрояване на училищен двор на ОУ с. Розово за Детска академия за развитие на таланти.

Във функция „Здравеопазване" са разчетени разходи за здравна служба в град Шипка, останали като преходен остатък от дарения.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са разчетени капиталови и текущи разходи по изпълнение на домове за стари хора №1 и №3 и Център за обществена подкрепа.

Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ е представено разпределението на планираните средства на ИМ „Искра“ – 900 000 лева и ремонт на читалище гр. Крън – 22 027 лв.

 • Справки за преходни остатъци от държавна дейност /5 692 141,20 лева, в т.ч. валутна сметка – 107 820,70 лева/, съгласно Приложение №6 и от местна дейност /11 008 566,36 лева/, съгласно Приложение №7;
 • Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023 - 2025 година, съгласно Приложение №8;
 • План-сметка на Община Казанлък за приходите и разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ през 2023 г. съгласно Приложение №9;
 • Разходи по населени места,  съгласно  Приложение №10
 • Числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.2, т.5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение №11;
 • Списък на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен за 2023 година, съгласно  Приложение №12;
 • Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година в размер на 12 333 008 лева, съгласно Приложение №13.
 • Разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2023 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно  Приложение №14;
 • Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15;
 • Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2023 г.,  съгласно Приложение №16;
 • Спортен календар на Община Казанлък за 2023 година, съгласно Приложение №17;
 • План за разходите  за клубове на пенсионера, инвалида и други, съгласно Приложение №18;
 • Младежки календар на Община Казанлък за 2023г., съгласно Приложение №19;
 • Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №20;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №21.
 • Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №22;
 • Представя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция „Здравеопазване“, съгласно Приложение №23;
 • Бюджети на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция „Образование“, съгласно Приложение №24;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №25;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня-майка, в това число дейност „Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №26;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №27;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Казанлък АРТ“, съгласно Приложение №28.

 

В разработката на проекта за Бюджет на Община Казанлък са включени и справки и разчети, изисквани съгласно чл.94, ал.3 от ЗПФ, както следва:

 • Максималният размер на наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на Общината -  да не надвишава 15 на сто от средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години;

- Средногодишен размер на разходите за последните 4 години – 70 888 918 лева.

- Максимален размер на новите задължения за разходи към края на годината (15% )= 10 633 337 лева;

 • Максималният размер на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на Община - да не надвишава 50 на сто от средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години;

- Средногодишен размер на разходите за последните 4 години – 70 888 918 лева;

- Максимален размер на налични към края на годината ангажименти за разходи по бюджета на общината (50% )= 35 444 459 лева;

 

„средногодишният размер на разходите“ са включените разходите от заверените годишни отчети на 2019 г. - 2022 г. Изчисленията на показателите са съгласно методически указания от Министъра на финансите АД-6 от 07.06.2016 г..

РАЗХОДИ за последните четири години

Отчет на разходите без §§19-00

Разходи 2019

55 081 963

Разходи 2020

66 068 382

Разходи 2021

73 756 224

Разходи 2022

88 649 104

Разходи 2019-2022

283 555 673

Средногодишен р-р

70 888 918

 
 • Лимит за поемане на нов Общински дълг и максимален размер на общинския дълг и общински гаранции.

Максимален размер на новия общински дълг за 2023 година – 2 619 330 лева, формиран от:

- Неусвоената част по гласуван през 2020 година дългосрочен заем за финансиране от Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД по проект ОПРР, Проект „Светът на траките“ – 1 340 599 лева.

- Краткосрочен кредит за изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ по програма "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища" одобрена с РМС 543 с краен срок 25.11.2023 година – 1 278 731 лв.

 

Максимален размер на общинския дълг към 31.12.2023 година – 6 913 287 лева., който включва следните два кредите – един за мостово финансиране и един за съфинансиране:

 • Към фонд „ФЛАГ“ за мостово по Проект "Светът на траките" – 4 379 000 лв.;
 • Към фонд ФУГ за собствено участие по Проект "Светът на траките" – 2 534 287 лв.

Сумата е изчислена след приспадане кредит за мостово финансиране от Фонд ФЛАГ по ОПРР „Интегриран градски транспорт, етап II“ – 235 000 лева, погасяване на кредита за Математическа гимназия – 1 278 731 лева и дванадесет вноски в размер на 147 841 лева от кредит с Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД по проект ОПРР, Проект „Светът на траките“ и отчитане на новия дълг за 2023 година.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.13, ал.2 и чл.39 и чл.94, ал.2 и ал.3 и Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 г., ПМС №108/09.08.2023 г., РМС №337/05.05.2023 г. и чл.19, ал.2 от Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг

Р Е Ш И:

Приема Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година, както следва:

1. По  приходите в размер на 109 239 711 лева , съгласно Приложение №1:

1.1. За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер на 67 112 763 лева, в т.ч.

1.1.1 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 62 008 261 лева.

1.1.2 Преходен остатък от 2022 година в размер на 5 692 142 лева, в т.ч.:

1.1.2.1 остатък по левова сметка – 5 584 321 лв.;

1.1.2.2 остатък по валутна сметка – 107 821 лв.;

1.1.3 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки с ЕС в размер на (-) 307 878 лева;

1.1.4 Трансфери към ЦБ (-) 279 762 лв.;

1.1.5. Получени заеми – краткосрочни – 1 278 731 лева;

1.1.6. Погасени заеми – краткосрочни – 1 278 731 лева;

 

1.2. За местни дейности общо приходи в размер на 42 126 948  лева, в т.ч.:

1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2, в размер на 18 733 578 лева, в т.ч.:

1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 6 469 500 лева;

1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 12 242 343  лева;

1.2.1.3. Капиталови помощи и дарения от страната  в размер на 21 735 лева

1.2.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в размер на 5 878 400 лева и средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 197 600 лева;

  1.2.3. Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи в размер на 2 457 100 лева;

  1.2.4. Трансфери за други целеви разходи за местни дейности от ЦБ – 701 800 лева;

  1.2.5. Трансфери между бюджети в размер на 3 606 533 лева;

  1.2.6. Трансфери между бюджета на Община Казанлък и ПУДООС в размер на 0 лв.;

  1.2.7. Трансфери между бюджети и СЕС в размер на (-) 1 402 198 лева;

  1.2.8. Временни безлихвени заеми (нето) в размер на (-) 105 000 лева;

  1.2.9. Заеми от банки и други лица в страната в размер на (+) 1 019 357 лева;

  1.2.10. Друго финансиране в размер на 31 212 лева;

  1.2.11. Преходен остатък от 2022 година в размер на  11 008 566 лева.

 

2. По разходите в размер на 109 239 711  лева, както следва:

2.1. За делегираните от държавата дейности – общо разходи  в размер на 67 112 763 лева, разпределени по функции и  дейности,  съгласно Приложение №3

  2.2. За местни дейности - общо разходи в размер на 42 126 948 лева, в т.ч.:

  2.2.1. За местни дейности в размер на 40 314 010 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №4

  2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер на 1 812 938 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

- В това число да се счита с 15% увеличение на основните заплатите на кметовете на населени места и кметски наместници, спрямо Решение №774 от 29.09.2022 г. на ОбС-Казанлък, които намират отражение в Приложение №3 и Приложение №5, както следва:

- За кметове с население над 2 500 жители – от 1 683 лв. на 1 940 лв.;

- За кметове с население 501 до 2 500 жители – от 1 595 лв. на 1 840 лв.;

- За кметски наместници с население до 500 жители – от 1 276 лв. на 1 470 лв.;

3. Приема Плана за 2023 година по бюджетните взаимоотношения, временните безлихвени заеми и финансирането в местни дейности, както следва:

3.1 Трансфери:

3.1.1. Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+) 9 234 900 лева;

3.1.2. Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставени трансфери (-), както следва (+) 3 606 533 лева:

- Трансфер Община Стара Загора - за обезпечения по чл.60 от ЗУО (-) 41 760 лева;;

- Трансфер Община Стара Загора - за отчисления по чл.64 от ЗУО  (-) 1 377 500 лева;

- Трансфер от Министерството на Труда и социалната политика по ''Проект "Красива България" - Детска академия за развитие на таланти с. Розово етап III (+) 44 671 лева;

- Трансфери, възстановени от РИОСВ чрез Община Стара Загора на основание на чл.25 от Наредба №7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (+) 1 720 100 лева;

- Трансфери от Министерството на Труда и социалната политика – „Прими ме“ (+) 112 541 лв.;

- Трансфери от Министерството на Труда и социалната политика – по Закон за личната помощ (+) 3 103 385 лв.;

- Трансфери от МРРБ, АПИ (+) 45 096 лв.;

3.1.3. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (-) 1 402 198 лева, в. т.ч.: 

- по проект на ОПРР „Светът на траките“ (-) 1 402 198 лв.;

3.2. Временни безлихвени заеми нето (-) 105 000 лева, в т.ч.:

3.2.1 Предоставени Временни безлихвени заеми (-) 340 000 лева, в. т.ч.:

- По ОПРЧР проект „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ (-) 100 000 лева;

- ОПРЧР "Соц. Икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в Община Казанлък 2022 – (-) 240 000 лв,;

3.2.2.  Възстановени Временни безлихвени заеми (+) 235 00 лева, в. т.ч.:

- По ОПРЧР „Интегриран градски транспорт“, етап II – 235 000 лева;

3.3. Заеми от банки и други лица в страната  (+) 1 019 357 лева, в т.ч.:

3.3.1 Погасения по дългосрочни заеми от други лица в страната (–) 382 841 лева;

- Фонд ФЛАГ за проект по ОПРР „Интегриран градски транспорт“, етап II“ (-) 235 00 лева;

- Фонд ФУГ по Проект "Светът на траките" – (-) 147 841 лева;

3.3.2 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната – (+) 1 402 198 лева, в т.ч.: 

- за финансиране по проект ОПРР, „Светът на траките" от Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в размер на 1 402 198 лева.

 

4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2022 година:

- за делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №6;

- за местни дейности, съгласно Приложение №7.

5. Утвърждава Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024-2026 година, съгласно Приложение №8.

6. Към 31.12.2022 г. Община Казанлък няма просрочени задължения към доставчици по сметки от подгрупа 992.

7. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 80 000 лева.

8. Съгласно чл.94 ал.3 от Закона на Публичните финанси, утвърждава: 

- Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината  по бюджета на общината  в размер до  56 711 135 лева,  като наличните в края на годината не могат да надвишават 10 633 337  лева.         

- Максимален размер на новите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер до 63 800 26 лева, като  наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават  35 444 459 лева.

9. Утвърждава Лимит за поемане на нов Общински дълг през 2023 година в размер на 2 619 330 лева и  максимален  размер на общинския дълг към 31.12.2023 година (чл. 39 от ЗПФ) -  6 913 287  лева.

10. Утвърждава показатели по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметства и населени места с кметски наместници,  съгласно  Приложение №10

- Разходи  за 2023 година в размер на 388 401 лева за изпълнение на функциите на органи на изпълнители власт, съгласно табл. 1 от Приложение №10 – планирани и отчитане от кметове и кметски наместници. В рамките на утвърдените средства са включени 2000 лева за празник на населеното място и 600 лева за зимно почистване на улиците и площадите на населените места и целево финансиране за почистване и поддръжка на речните корита и нерегламентирани сметища.

- Разходи за изпълнение на дейности от местно значение по населени места, които се финансират с 37,37% от приходи от продажба на общинска собственост по ЗОС, съгласно табл.2 от Приложение №10, разпределение по обекти в Приложение №13, №14, №15;

- Други разходи, съгласно табл. 3 от Приложение №10 - планирани и отчитани от общинска администрация и ОП КДиПИС, извън тези по табл.1 и табл.2 .

11. Утвърждава числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.1, т.5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение № 11.

12. Утвърждава Списък на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен за 2023 година, съгласно  Приложение №12.

13. Приема Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година в размер на 12 333 008 лева, съгласно Приложение №13.

14. Утвърждава разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2023 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно  Приложение №14.

15. Утвърждава Разчет за разпределението на средствата от приходи от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

16. Утвърждава Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2023 година и средства в размер на 370 000 лева за реализирането му, съгласно Приложение №16.

17. Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 2023 година и средства в размер на 92 760 лева за реализирането му и разходи в размер на 210 000 лева за подпомагане дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредбата за финансиране на спортните клубове. Средствата да бъдат разпределени от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Казанлък и с участието на представители на Общински съвет - Казанлък, съгласно Приложение №17.

18. Утвърждава План за разходите за клубове на пенсионера, инвалида и други в размер на 42 140 лева и Календар на общински инициативи за хора в неравностойно положение и средства за реализирането му в размер на 3 500 лева и календар за социални инициативи в размер на 3 500 лева, съгласно Приложение №18.

19. Утвърждава Младежки календар на Община Казанлък за 2023 година и средства в размер на 20 000 лева, съгласно Приложение №19.

20. Утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2023 година, съгласно Приложение №20.

21. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №21.

22. Дава право на делегиран бюджет и утвърждава Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №22:

- Исторически музей „Искра“;

- ЛХМ „Чудомир“;

- Художествена галерия - Казанлък;

- Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“;

- Общинска библиотека „Искра“;

- Общински театър „Любомир Кабакчиев“. 

23. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция „Здравеопазване“, съгласно Приложение №23.

24. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „ОС Образование “, съгласно Приложение №24.

25. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №25.

26. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня-майка, в това число дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №26.

27. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №27;

28. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Казанлък АРТ“, съгласно Приложение №28;

29. Дава право на делегиран бюджет на общински детски градини на територията на Община Казанлък за средствата, определени съгласно формула на база на утвърден Единен разходен стандарт.

30. Утвърждава разходи в размер на 42 390 лева за плащане на членски внос за участие в неправителствени организации за 2023 година  – Национално сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на председатели на общински съвети в Република България, Националната асоциация на секретарите на Общини в Република България и СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“, Асоциация по ВиК на обособената територия.

31. Утвърждава общ размер на разходите по бюджета на Обществения посредник за 2023 година  в размер на 68 000 лева.

32. Определя следните лимити за разходи през 2023 година:

- Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. В общия размер на средствата са включени и приспадащите се суми за данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

- Лимит за представителни разходи, съгласно чл.94, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет за 2023 г., както следва:

 • Представителни разходи за кмет на Община Казанлък  – не може да бъде по-голям от 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ – начален план – не повече от 42 278 лева;
 • Представителни разходи за Общински съвет - Казанлък – не може да бъде по-голям от 1.5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ – начален план не повече от 21 139 лева.

33. Определя предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“ да се предоставя от ОП „Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, както следва:

- когато в населеното място няма детска градина - минимален норматив от десет деца, заявили ползване на услугата;

- когато в населеното място има детска градина – минимален норматив от пет деца, заявили ползване на услугата.

34. Определя средства в размер на 36 000 лева за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето.

35. Определя разходи за помощи за погребения – 5 000 лв., за следните категории лица, починали и погребани на територията на община Казанлък:

- Самотни лица, без близки и роднини;

- Бездомни;

- Безпризорни лица;

- Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане;

Разходите за помощи по т.16 са в размер на 390 лева без ДДС за следните услуги: 

 • Отпечатване на некролог /5 броя/ и свещи - 10 лв.
 • Осигуряване на ковчег - 180 лв.
 • Превоз на покойник – 80 лв. 
 • Надгробен знак - 50 лв.
 • Комплексна услуга – 70 лв.
 • допълнително за транспорт до друго населено място – 1.50 лв./км.
 • изкопаването и заравняването на гроба се извършва от ОП „КДиПИС“

 

36. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на 20 000 лева, които се  разпределя, съгласно Наредба №17 на ОбС-Казанлък за реда и условеията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на Община Казанлък.

37. Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за фонд за семейства с репродуктивни проблеми, които не се финансират от Държавата;

38. Финансова помощ под формата ваучер за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, необходими за първата година на новородено дете на територията на община Казанлък в размер на 500 лева, съгласно Наредба №17 на ОбС-Казанлък за реда и условеията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на Община Казанлък в общ размер на 150 000 лева.

39. Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за подпомагане на лекари - специализанти, със сключени трудови договори с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък и специалисти по здравни грижи (медицински сестри и акушерки), които започват обучение или са в процес на обучение и имат сключен договор с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък за работа в болничното заведение за минимум срок, равен на периода на получаване на финансирането.

40. Утвърждава средства в размер на 10 000 лева за здравна профилактика на деца от детски градини.

41. Утвърждава средства в размер до 181 025 лева  за  осигуряване на транспортната услуга от ТД „Балканинвест ЕООД“, представляваща прихода от наеми вноски на дружеството към Общината, отразени в Приложение №2, №4

42. Утвърждава средства в размер до 60 300 лева  за  ТД „Балканинвест ЕООД“ за изплащане на присъдена сума съгласно Решение №202/25.05.23 по ТД 120/23 на ПАС, като получател е: "Колектив - Туристически комплекс Казанлък" АД, отразени в Приложение №4.

43. Утвърждава средства в размер до 25 000 лева за 2023 година за осигуряване дейността на  ТД „Индустриална зона-Казанлък“ ЕООД, отразени в Приложение №4.

44. Утвърждава средства в размер до 20 000 лева за 2023 година за  Фондация „Чудомир“, отразени в Приложение №4

45. Утвърждава субсидия за вътрешноградски превоз за  ТД „Балканинвест ЕООД на средства в размер до 138 000 лева за 2023 година, след представяне на анализ за финансовия резултат от ТД

46. На основание чл.282, ал.21, т.3, във връзка с чл.294, т.2 от ЗПУО се дофинансират маломерни и слети паралелки за училища с общ брой под осемдесет ученика.

47. Оправомощава Кмета на Община Казанлък  да извършва компенсирани промени, както следва:

- В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

- В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

- В изпълнение на правомощията си по  предходните точки  Кметът издава заповеди.

- Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсираните промени.

48. Възлага на Кмета на Община Казанлък:

- Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

- Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го утвърди.

- Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

- Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

- Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и на Министерство на Финансите.

- Да определи конкретните правомощия и отговорности на ръководителите на Второстепенни разпоредители  с бюджет  със своя заповед.

49. Упълномощава Кмета на Общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

50. Упълномощава Директори на детски градини и училища и директори на културни институти, общинско предприятие „КДиПИС“ да предоставят временни безлихвени заеми от временно свободни средства от делегирани бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми.

51. За всеки отделен случай Кметът на общината договаря или определя срок за погасяване на заема, в съответствие с изискванията на финансиращия орган.

52. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  по общинския бюджет, да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

53. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  от сметките за средства от ЕС, да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от  ЗПФ.

54. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет

55. Определя  следните приоритети и последователност на плащанията в Общината:

55.1. При делегираните от държавата дейности – средствата се използват по предназначението, за което са предоставени, като приоритетни са разходите за стипендии и трудови възнаграждения.

55.2. При дейности, финансирани от местни приходи – средствата се ползват при следната последователност и приоритети:

 • трудови възнаграждения;
 • разходи по проекти, финансирани от ЕС;
 • главница и лихви по заеми;
 • текуща издръжка и субсидии за организации с нестопанска цел.

 

56. Упълномощава Кмета на Община Казанлък:

- Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на Община Казанлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

- Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

57. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Казанлък за 2023 година.

58. Утвърждава капиталови трансфери в размер на 60 000 лева за МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“. Средства се предоставят съгласно Приложение №13 за закупуване на котел след представяне на разходооправдателни документи.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 21/09/2023 г.