РЕШЕНИЕ
№1069
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.09.2023 г., Протокол №61


Относно: ОС_2593/15.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобрение на Споразумение за партньорство по процедура BG16FFPR003-2.001 "Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) по Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 за кандидатстване и изпълнение на Концепция за ИТИ с наименование "Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточен регион" водещ партньор - Община Бургас.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 обяви процедура за кандидатстване с Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) с краен срок за подаване на проектни предложения до 27.09.2023 г.

В одобрената от Европейската комисия Програма Развитие на регионите 2021 – 2027 г. е заложено основните цели на регионалното развитие на България за периода 2021 – 2027 г. да бъдат постигнати „чрез значителна промяна в отношението, възгледите и перспективите към регионалното развитие, което ще се реализира чрез прилагането на интегриран териториален подход“, като се дефинира фокус на този подход „ефективното използване на потенциала на всяка територия в тесен диалог и сътрудничество между институции, работещи на различни нива на управление, както и други заинтересовани страни, действащи на съответната територия.“

Концепциите за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) се изпълняват в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2 и се състоят от взаимосвързани и допълващи се проекти/проектни идеи, насочени към територии с общи характеристики и/или потенциали за развитие, включващи най-подходящата комбинация от ресурси и мерки, които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел или приоритет.

Отчитайки този нов подход като отлична възможност за преодоляване на междурегионалните и междуобщински неравенства и диспропорции, и за постигане на балансирано развитие на регионите, общините от Югоизточен регион насочиха усилията си за подготовка на Концепция за Интегрирана териториална инвестиция, отговаряща на представената визия за интегрираност на инвестициите, осигурени от Програмите, финансирани със средства на Европейски съюз за периода 2021 – 2027 г.

Развитието на достъпно и модерно детско здравеопазване за населението на общината и региона се идентифицира като един от приоритетите в рамките на Плана за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.

В тази връзка е инициирано създаването на партньорство за подготовка и реализация на Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ с водещ партньор – Община Бургас, която да доведе до подобряване и развитие на здравните услуги за деца. Проведени са предварителни проучвания, срещи и кореспонденция с потенциални партньори за идентифициране на мерки, насочени към територията на целия Югоизточен район.

В резултат на всички предварителни дейности и консултации са идентифицирани проекти/проектни идеи за включване в концепцията за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ на 18 общини от четирите области на Югоизточния регион – Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, с водещ партньор Община Бургас, което представлява 51% от всички 33 общини, включени в 4-те области. Заедно с общините, като партньори в Концепцията се присъединяват още факултети по медицина и здравни грижи  от три висши училища, неправителствени организации, иновационен хъб, компании и други заинтересовани страни. 

Изпълнението на Концепцията за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ ще позволи осигуряване на цялостна грижа за детското здраве, обхващаща широк набор от дейности, водещи до подобряване качеството при предоставяне на услуги за детска здравна грижа. Реализацията на всички дейности, предвидени в Концепцията за ИТИ ще изведе региона на по-високо ниво на качество на живот, синхронизирано с Европейския Баухаус за създаване на цялостна системна грижа, естетическа, устойчива и интегрираща среда.

Като са взети в предвид слаби страни и заплахи за територията на община Казанлък,  са изведени следните допустими по процедурата проекти, които да бъдат включени за Община Казанлък в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции:

ПРОЕКТ №1 ИНТЕГРИРАНА ДЕТСКА ЗДРАВНА ГРИЖА В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Дейност №1 Изпълнение на програма за профилактика и скрининг в детски градини и училища

 

 

На база изготвена програма и план-график ще бъдат проведени профилактични прегледи за установяване на здравния статус на децата в следните направления: профилактика и лечение на гръбначните изкривявания, затлъстяването и физическата активност, превенция от диабет, детска дентална медицина и др.

 

Дейност №2 Оптимизиране на извънболничната помощ в община Казанлък

В рамките на дейността ще бъде извършен ремонт и ще бъде доставено оборудване за ДКЦ Поликлиника – Казанлък. Ще бъде извършен текущ ремонт на санитарните възли. В обхвата на дейността ще се изградят възобновяеми източници за електроенергия за подобряване на енергийната ефективност на сградата и оптимизирането на разходите за електроенергия. Ще се изгради пътнически асансьор, свързващ Детско поликлинично отделение с горния и долния етаж със съответните отделения, което ще улесни децата и родителите. Във вътрешния двор  на ДКЦ – Поликлиника ще бъде обособена детска площадка. С цел осъществяване на качествени медицински услуги ще бъде закупена медицинска апаратура. Ще бъде осигурено болнично и стандартно обзавеждане. С цел по-бърза и по-адекватна диагноза от страна на докторите към пациентите, ще се изработи уеб електронна лаборатория и мобилно приложение. С цел по-добрата работа с електронни направления и прегледи към Националната здравноосигурителна каса и Националната здравно-информационна система и тяхното отчитане ще бъде закупена офис техника.

 

ДКЦ – Поликлиника – Казанлък стопанисва втори имот, базиран на ул. „Свети Климент Охридски“ № 1. В имота се помещава Логопедичен център. В сградата ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност и ще бъде извършен ремонт на вътрешно стълбище.

 

Ще бъдат извършени ремонтни дейности на здравни служби в четири населени места в община Казанлък - гр. Крън, с. Розово, с. Горно Изворово, с. Ясеново.

Дейност №3 Укрепване на болничната помощ в община Казанлък

В рамките на дейността ще бъдат извършени следните строително-ремонтни дейности в отделението по педиатрия към МБАЛ "Христо Стамболски" ЕООД:

- Подмяна на вратите на болничните стаи и стаите за персонал

- Основен ремонт на санитарните възли;

- Обособяване на две болнични стаи със самостоятелни санитарни възли;

- Пребоядисване на болничните стаи и коридорите;

- Вътрешна изолация на западните болнични стаи;

Ще бъдат изградени:

- Оповестителна система Пациент-Медицинска сестра

- Централна кислородна инсталация в интензивен сектор

- Пожароизвестителна система

 

Ще бъде закупено медицинско оборудване, апаратура и линейка. В рамките на дейността ще бъде изградена фотоволтаична централа за собствено потребление с цел намаляване на енергийните разходи на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски – Казанлък“.

 

ПРОЕКТ №2 ПОДКРЕПА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ – КАЗАНЛЪК

Дейност №1

Дейността включва мерки за кадровото обезпечаване на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ чрез подкрепа и възможности за студентите по медицина, следдипломна квалификация на лекари-специалисти и продължаващо обучение на медицински специалисти.

 

Програмата има следните основни точки:

- Учредяването на стипендии за студенти по медицина, които да бъдат обвързани с договори за работа в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски" ЕООД след дипломиране.

 

- Финансирането на курсове за следдипломна квалификация на лекари- специалисти с цел повишаване на възможността за извършване на високо специализирани дейности като ендоскопски процедури и операции, ЕЕГ, ЕМГ, УЗД, фетална морфология и др.

- Продължаващо обучение на медицински специалисти /медицински сестри, акушерки, лаборанти, медицински асистенти/ за профилиране и повишаване на квалификацията.

ПРОЕКТ №3 ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Дейност №1

Устойчива градска мобилност – Етап 1 – Северни междуградски линии на община Казанлък

 

Дейността е насочена към модернизация и оптимизация на системата на градския и междуселищния транспорт в община Казанлък. Предвиждат се 4 основни компонента:

1. закупуване на 8 бр. електробуси (5 броя електробуси 8,5 метра и 3 броя електробуси 10 метра), които да обслужват северните междуградски линии в община Казанлък;

2. закупуване, доставка и монтаж на 4 броя зарядни станции;

3. надграждане на съществуваща информационна система за управление на обществения транспорт;

4. рехабилитация на спирки на градския и междуселищния транспорт - монтиране на нови и подмяна на стари спирконавеси – 34 броя спирконавеси в гр. Казанлък и 30 броя спирконавеси в следните населени места: с. Долно Изворово /1 бр./, с. Горно Изворово /3 бр./, с. Енина /6 бр./, гр. Крън /3 бр./, с. Бузовград /1 бр./, с. Хаджи Димитрово /2 бр./, с. Шейново /5 бр./, гр. Шипка /3 бр./, с. Дунавци /1 бр./, с. Ясеново /3 бр./, с. Голямо Дряново /2 бр./.

Дейност №2

Устойчива градска мобилност – Етап 2 – Южни междуградски линии на община Казанлък

 

Дейността е насочена към модернизация и оптимизация на системата на градския и междуселищния транспорт в община Казанлък. Предвиждат се 4 основни компонента:

1. закупуване на 9 бр. електробуси (5 броя електробуси 8,5 метра и 4 броя електробуси 10 метра), които да обслужват южните междуселищни линии в община Казанлък;

2. закупуване, доставка и монтаж на 4 броя зарядни станции;

3. надграждане на съществуваща информационна система за управление на обществения транспорт;

4. рехабилитация на спирки на междуселищния транспорт - монтиране на нови и подмяна на стари спирконавеси – 9 броя спирконавеси в следните населени места: с. Копринка /2 бр./, с. Розово /1 бр./, с. Кънчево /1 бр./, с. Ръжена /1 бр./, с. Овощник /3 бр./, с. Средногорово /1 бр./.

 

 

Дейност №3

Цялостно възстановяване на парк „Северен“

 

 

Дейността предвижда цялостно възстановяване на обект „Парк Северен“, гр. Казанлък. Дейността цели създаване на парк с устойчива алейна мрежа, озеленени пространства и прилежащото обслужване с цел задоволяване на нуждите на община Казанлък и региона, чрез благоприятна, функционална и естетически издържана паркова среда. Парковите елементи и съоръжения ще бъдат изработени само от естествени материали като ще бъдат запазени съществуващите дадености.

Дейност №4

Изграждане на обществен паркинг в град Казанлък

Дейността предвижда проектиране и изграждане на обществен паркинг на 4 етажа, от които 1 подземен етаж, 1 полуподземен етаж и 2 надземни етажа.

 

Обектът ще се намира на ул. „Стефан Орешков“, гр. Казанлък, в зона Ц: смесена централна зона.

ПРОЕКТ №4 КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО НА КРАЙРЕЧНИ МЕСТООБИТАНИЯ ПО РЕКА ЕНИНСКА, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Дейности

В рамките на проектното предложение на Община Казанлък ще бъдат изпълнени мерки за превенция и управление риска от наводнения.  Ще се прилагат екосистемно-базирани мерки за адаптация към изменението на климата в предразположените към наводнения региони.

 

Ще се изготви карта с координатни точки на обследваните дървета, обхващаща видове, наименования, параметри. Ще се почисти речното легло на река Енинска. В урбанизираната територия на гр. Казанлък по коритото на река Ениснка след обследване ще се изпълнят лесозащитни мероприятия, ще се осигури проводимостта а речното корито в регулация - премахване на храстовидната и изкореняване на дървесната растителност.

 

Проектът включва и проектиране и възстановяване на територията чрез изграждане на алейна мрежа, места за почивка, атракционни съоръжения и др.

 

 

В съответствие с изискванията за прилагане на подхода „интегрирани териториални инвестиции“ е необходимо да бъде подписано споразумение между партньорите за подготовка и изпълнение на Концепцията за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ – проект на Споразумение за партньорство в Приложение №1.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59, ал.1, чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с Единните указания за кандидатстване с Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да участва в Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на  Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 с проекти:

- „Интегрирана детска здравна грижа в община Казанлък“;

- „Подкрепа на човешките ресурси в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски – Казанлък“;

- „Осигуряване на среда за здравословен начин на живот в община Казанлък“;

- „Консервация и възстановяване на биоразнообразието на крайречни местообитания по река Енинска, община Казанлък.

2. Дава съгласие Община Казанлък да бъде партньор при подготовката, подаването и изпълнението на Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“.

3. Одобрява текста на Партньорско споразумение и упълномощава кметът на Община Казанлък да го подпише.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 21/09/2023 г.