РЕШЕНИЕ
№1071
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2594/15.09.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии, за Мандат 2019 - 2023 г.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В изпълнение изискванията на чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на чл.8, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, председателя на общинския съвет е длъжен да внася на всяко шестмесечие, отчет за дейността на съвета. Предишните Отчети са своевременно приети и публикувани на сайта на ОбС. Предвид на това внасям на Вашето внимание Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии, за Мандат 2019 - 2023 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.64, ал.1, във връзка с чл.8, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,

  

Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за Мандат 2019 - 2023 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Общински съвет - Казанлък.

Участвали в гласуване 36 общински съветници, от които „За” 36.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/10/2023 г.