РЕШЕНИЕ
№1075
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2615/19.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на "Балканинвест" ЕООД, ЕИК 833066624, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Славянска" №10, на Петко Карагитлиев.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „С Решение №1037/27.07.2023 г. на Общински съвет - Казанлък е открит конкурс за възлагане управлението на „Балканинвест” ЕООД. С него са определени условията и реда за провеждане на конкурса, изискванията към кандидатите, необходимите документи за участие, начина на провеждане на конкурса и други.

В изпълнение на Решението, определената комисия проведе заседание на 05.09.2023 г. от 11:00 ч. в Ритуалната зала на Община Казанлък и по предложение на председателя комисията прие да проведе конкурса на два етапа.

ПЪРВИ ЕТАП от конкурса: От 11:00 ч. на 05.09.2023 г.: Проверка на съответствието на документите по предварително обявените изисквания.

На този етап от конкурса комисията констатира, че в определения срок за подаване на документи в Община Казанлък са постъпили заявления за участие от двама кандидати, както следва:

1. Кандидат №1 - Петко Карагитлиев - вх. №94-П-469-3/31.08.2023 г., 16:55 ч. По документите на кандидата, комисията констатира, че същият отговаря на поставените с Решение №1037/27.07.2023 г. на Общински съвет – Казанлък изисквания и се допуска до втори етап: събеседване по определени теми.

2. Кандидат №2 - Бисер Чернев Беев - вх. №94-Б-2267-1/01.09.2023 г., 16:07 ч.

При разглеждане на документите на Кандидат №2, комисията констатира, че кандидатът не притежава изискуемото образование, съгласно Решение №1037/27.07.2023 г. на Общински съвет - Казанлък, и не се допуска до втори етап: събеседване.

ВТОРИ ЕТАП от конкурса - писмена и устна част /интервю/ от 15:30 ч. на 12.09.2023 г. в Ритуалната зала на Община Казанлък.

След проведеното събеседване с допуснатия кандидат – Петко Карагитлиев, всеки един от членовете на комисията извърши оценяване по десетобалната система за всяка една от темите, като общата оценка е средноаритметична от оценките по двете теми. За извършване на оценяването членовете на комисията попълниха индивидуални таблици. След извършеното оценяване, комисията класира участници, както следва:

На ПЪРВО МЯСТО: Петко Карагитлиев, получил оценка 7.

За всички действия на комисията са изготвени протоколи и приложения, които са неразделна част към тях.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.28, ал.1, т.7, чл.57, ал.4 и чл.60, ал.1 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия (приета с Решение №538/28.10.2021 г.), Протоколи от 05.09.2023 г. и от 12.09.2023 г. от заседанията на комисията по номиниране, определена с Решение №1037/27.07.2023 г.,

  

 

Р Е Ш И:

 

1. Избира за управител на „Балканинвест“ ЕООД с ЕИК 833066624, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Славянска” №10 – Петко Карагитлиев, представил Заявление за участие с вх. №94-П-469-3/31.08.2023 г., 16:55 ч.

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за възлагане управлението на „Балканинвест” ЕООД – гр. Казанлък, след влизане на решението в сила.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петко Карагитлиев – Управител на „Балканинвест“ ЕООД.

Участвали в гласуване 33 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/10/2023 г.