РЕШЕНИЕ
№1078
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2614/19.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък  с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване от Сдружение "Бъдеще за деца" на самостоятелен обект в едноетажна сграда с площ 152,42 кв.м , находящ се в гр. Казанлък, бул. "Ал. Батенберг" №113, за срок от 10 години.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Общински клуб „Тракия“, с административен адрес: гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг“ №113, е в списъка на обектите Публична общинска собственост приет с Решение №119 от 1996 год. на Общински съвет – Казанлък.

Горепосочената сграда е публична общинска собственост, с площ 152,42 кв. м, съгласно акт АПЧОС №9/13.12.2006 г. От години сградата не се ползва по предназначение, като клуб, в който да се правят събрания на граждани. Необходим е ремонт на сградата, поради естествено износване от действащите атмосферни влияния. Не е правен ремонт с оглед, че е загубила ползването си по предназначение. В деловодството на Община Казанлък е постъпило Заявление с №63-179-6/05.01.2023 г. от Мария Гинева в качеството си Изпълнителен директор на Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък с искане да им бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години помещение общинска собственост за нуждите на Център за обществена подкрепа, находящо се в гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг“№113. Сдружението ще направи ремонт подходящ за целите на Центърът за обществена подкрепа, която е общинска услуга, предоставена на сдружение „Бъдеще за деца“. Услугата достига до най-уязвимите групи в нашето общество, като работи за повишаване на благосъстоянието им, предотвратяване на изоставянето на децата, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви, като се стреми към най-добрия интерес на всяко едно нуждаещо се дете. Капацитетът на услугата е 80 деца, но към момента се обслужват повече от 120 деца.

В тази връзка предлагам Общински съвет – Казанлък да учреди безвъзмездно право на ползване на Самостоятелен обект в сграда - клуб „Тракия“, с административен адрес: гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг“ №113, с площ 152,42 кв. м., Предназначение на самостоятелния обект: За културна и обществена дейност, за задоволяване потребностите на сдружението. За имота е изготвена Схема №15-983471/13.09.2023 г.

Съгласно чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост, публична общинска собственост представляват имоти, чието предназначение е за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от Общински съвет.  Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост имотите и вещите – публична общинска собственост, се обявяват от Общински съвет за частна общинска собственост, само когато са престанали да изпълняват предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Съгласно чл.6, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за общинската собственост решенията на Общинския съвет за промяна вида на собствеността от публична в частна се приемат с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

С изложеното, поради това, че имотът е престанал да има предназначението по чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, считам че същият може да се обяви за частна общинска  собственост.           

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8, ал.1 и чл.39, ал.4 от Закона за общинска собственост и чл.3, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:

 

1. Обявява Общински имот с административен адрес: гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг“ №113, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.113.2.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка едно едно три точка две точка едно), по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с площ 152,42 кв.м, вид на собствеността: Общинска публична собственост, описана в АПОС №9/13.12.2006 год., вх. рег. №31/05.01.2007 г., Акт №2, Tом I, н. д. №3, парт. 15920 по описа на СВ при АВ гр. Казанлък, за частна общинска собственост.

2. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на Сдружение „Бъдеще за децата“, ЕИК123648231, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ №25, представлявано от Мария Гинева, в качеството си на изпълнителен директор върху следния общински имот представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.113.2.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка едно едно три точка две точка едно), по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с площ 152,42 кв. м, с административен адрес: гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг“ №113.

Предназначение на самостоятелния обект: За културна и обществена дейност, за задоволяване потребностите на сдружението. Съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж 35167.505.113.2.2, под обекта няма, над обекта няма.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1 и т.2, в т.ч. и да сключи договор за безвъзмездно право на ползване. Всички разходи, свързани с експлоатацията на предоставения общински имот, за срока на договора са за сметка на Сдружение „Бъдеще за децата“.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Мария Гинева в качеството си на Изпълнителен Директор на Сдружение „Бъдеще за децата“.

Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/10/2023 г.