РЕШЕНИЕ
№1080
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2572/11.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно управление и стопанисване на имот публична общинска собственост, представляващ първи етаж от Сграда с идентификатор 35167.501.7265.12, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Маньо Стайнов“ №11 на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет:  „С Решение №988/25.05.2023 г. на Общински съвет – Казанлък, се разкри нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, като държавно делегирана дейност, второстепенен разпоредител с бюджет. В деловодството на Община Казанлък е постъпило Заявление с №74-49-4/03.08.2023 г. от Евелина Костова – Управител на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ новоразкритата социална услуга да се помещава на първи етаж, в двуетажна сграда на адрес гр. Казанлък, ул. „Маньо Стайнов“ №11. Двуетажната сграда, в т.ч. и първи етаж, която се ползва за целите на ДЦПЛУ, се води като дълготраен материален актив на Дом за пълнолетни лица с деменция „Димитър Палазов“. В настоящата ситуация ползваната материална база от ДЦПЛУ, следва да бъде вписана като дълготраен актив на социалната услуга.

В тази връзка предлагам Общински съвет – Казанлък да предостави на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ общински обект находящ се в гр. Казанлък, ул. „Маньо Стайнов“ №11, представляващ първи етаж от двуетажна Сграда с идентификатор 35167.501.7265.12 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка седем две шест пет точка едно две), предназначение: Заведение за социални грижи, масивна конструкция построена през 1925 г., в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.7265 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка седем две шест пет) по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Публична общинска собственост с площ от 6934,00 кв.м, за който е съставен АПОС №503/21.05.2018 г., Скица на Поземлен имот №15-895545/18.08.2023 г. и Удостоверение за въвеждане в експлоатация №УВЕ-59/04.08.2020 г.

Съгласно чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ Имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, а.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.17 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ БУЛСТАТ: 0008177780437, със седалище и адрес: гр. Казанлък, ул. „Маньо Стайнов“ №11 за осъществяване на техните функции, общински обект находящ се в гр. Казанлък, ул. „Маньо Стайнов“ №11, представляващ първи етаж от двуетажна Сграда с идентификатор 35167.501.7265.12 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка седем две шест пет точка едно две), предназначение: Заведение за социални грижи, масивна конструкция построена през 1925 г., в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.7265 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка седем две шест пет) по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Публична общинска собственост с площ от 6934,00 кв.м, за който е съставен АПОС №503/21.05.2018 г.

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1, в т.ч. и да сключи договор за безвъзмездно управление. Всички разходи, свързани с експлоатацията на предоставения общински имот са за сметка на  „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Евелина Костова – Управител на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/10/2023 г.