РЕШЕНИЕ
№1082
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2557/01.09.2023 г. - Доклад от инж. Симеон Стоилков - ликвидатор на "Казанлъшка Искра" ЕООД с проект за решение относно приемане на крайния ликвидационен баланс към 20.08.2023 г. на дружеството и пояснителен доклад към него. С Писмо вх. №ОС-2560/05.09.2023 г., вносителят допълва мотивите на доклада и прилага коригиран Доклад, поясняващ баланса.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „С Решение №579/20.12.2023 г., Протокол №31 на Общински съвет Казанлък се откри производство по ликвидация на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, ЕИК: 833121152  със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Искра“ №2 и се прекрати Договор за учредяване безвъзмездно право на ползване №Д08-13/25.03.2021 г. върху недвижими имоти – частна общинска собственост, предоставени от Община Казанлък в изпълнение на Решение №356/25.02.2021 г. на Общински съвет – Казанлък.

В резултат на това бяха предприети следните необходими действия:

1. Действия по предоставянето на имотите, включени в договора и изготвяне на съответните документи.

2. Изготви се начален баланс при ликвидация.

3. След подаване на Заявление в Агенцията по вписванията за ликвидация на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, ЕИК: 833121152, бяха отправи покани към кредиторите и длъжниците на „Казанлъшка Искра“ ЕООД.

4. Поради липса на средства процеса по ликвидация започна с постъпването на дарение на стойност от 20 хил. лева. Сумата беше използвана за погасяване на текущите задължения към НАП и дължимите суми за заплати и осигуровки (Задължения към Национална агенция по приходите /осигуровки, данъци върху доходите на физическите лица и ДДС/ - главници към 21-1-2022 г. Задължения към персонал, включително по договор за управление и контрол).

5. Извърши се дерегистрация по ДДС и касов апарат.

6. Предоставени бяха всички необходими документи и заявления за издаване на удостоверения от НОИ по чл.5, ал.10 от КСО и от НАП по чл.77, ал.2 от ДОПК, удостоверяващи липсата на задължения за осигуровки и публични вземания.

7. Обработиха се и се подготвиха ведомостите от 1972 г. до 2021 г. за ревизия от НОИ.

8. След изпълнение на предписанията от ревизията на НОИ, ведомостите бяха предадени по надлежния ред в архив на НОИ гр. Ст. Загора.

9. На 08.12.2022 г. беше закрита единствената банкова сметка в Общинска Банка АД.

10. Изготви се краен баланс при ликвидация към 11.12.2022 г.

С Решение №879 от 26.01.2023 г., Протокол №49 на Общински съвет – Казанлък, срокът за приключване на производството по ликвидация на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, ЕИК: 833121152 със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Искра“ №2 бе удължен до 01.09.2023 г.

В изпълнение на Решение №879/26.01.2023 г. след двуседмичния срок за обжалване бяха предприети действия по вписване в търговския регистър. На 14.02.2023 г. бе подадено Заявление Б6 №20230214113109 за удължаване срока на ликвидация. Подадено бе и Заявление Г1 №20230214113335 за вписване на покана до кредиторите. Удължаването е вписано под №20230220104534, Поканата до кредиторите е вписана под №20230220105149.

Изготви се краен баланс при ликвидация към 20.08.2023 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т.9 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във вр. с чл.2, чл.27, ал.1, т.1 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия, във вр. с чл.51а от ЗОС,

 

Р Е Ш И:

1. Приема крайния ликвидационен баланс към 20.08.2023 г. на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД - в ликвидация, гр. Казанлък и пояснителния доклад към него. 

2. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД - в ликвидация, гр. Казанлък – Симеон Стоилков, назначен с Договор за възлагане ликвидацията №Д01-93/31.12.2021 г. и удължен с РЕШЕНИЕ №879 от 26.01.2023 г., Протокол №49 Общински съвет – Казанлък

3. Дава съгласие за заличаването на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 833121152, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Искра“ №2, от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

4. Задължава ликвидатора на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД - в ликвидация, гр. Казанлък, да предприеме необходимите действия за заличаване на дружеството от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

5. Задължава ликвидатора на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД - в ликвидация, гр. Казанлък да представи в Община Казанлък удостоверение от Агенцията по вписванията за заличаване на дружеството.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Симеон Стоилков – ликивидатор на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.